Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот

 • Услуга:
  • 2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство
 • На основание на:
  • Приложение 2 от Закон за местните данъци и такси – чл. 3, ал. 2; чл. 3, ал. 3; чл. 12
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • според подаденото завление
 • Електронен адрес за предложения:

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Отдел  “Местни приходи”

Адрес: обл. Пловдив, общ. Хисаря, гр. Хисаря, бул. “Генерал Гурко” № 14, п.к. 4180
Код за междуселищно избиране: 0337
Телефон за връзка: (0337)62180
Адрес на електронна поща: [email protected]
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Обедна почивка от 12:00 до 13:00 часа

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1.1. За декларирани жилищни имоти на фирми и граждани, декларирани по реда на чл.14 от ЗМДТ
– Заявление за издаване на документ;
– Лична карта /за справка/;
– Пълномощно /когато искането се подава от упълномощено лице/;
– Удостоверение от нотариус и удостоверение за наследници/ при завещание/.

1.2. За нежилищни имоти на фирми декларирани с декларации по чл.14 от ЗМДТ
– Искане за издаване на данъчна оценка;
– – Лична карта /за справка/;
– Пълномощно /когато молбата се подава от упълномощено лице/.

1.3. За имоти на фирми и граждани, декларирани с декларации по чл.14 от ЗМДТ, който ще се учредява право на ползване и земеделски земи
– Заявление за издаване на данъчна оценка;
– Документ за собственост;
– Актуална скица /копие/;
– Удостоверение за наследници /в случаите, когато собственика по скицата е починал/ – копие;
– Актуално удостоверение за характеристиките на земята /копие/;
– Лична карта /за справка/;
– Пълномощно /когато молбата се подава от упълномощено лице/.

ЗАЯВЛЕНИЯ

Zaiavlenie-za-danychna-ocenka

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1.1. За декларирани жилищни имоти на фирми и граждани, декларирани по реда на чл.14 от ЗМДТ
До 7 дни
До 3 дни
За 24 часа

1.2. За нежилищни имоти на фирми декларирани с декларации по чл.14 от ЗМДТ
До 7 дни
До 3 дни
За 24 часа

1.3. За имоти на фирми и граждани, декларирани с декларации по чл.14 от ЗМДТ, който ще се учредява право на ползване и земеделски земи
До 7 дни
До 3 дни
За 24 часа

Такси за  издаване на всички удостоверения за данъчни оценки
Обикновена услуга – 4 лв.
Бърза услуга – 6 лв.
Експресна услуга – 12 лв.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване в брой  или чрез пос терминал на каса.

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

 • Услуга:
  • 2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж
 • На основание на:
  • Приложение 2 от Закон за местните данъци и такси – чл. 3, ал. 2
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • до 7 дни; до 3 дни; до 24 часа
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Електронен адрес за предложения:

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Отдел “Местни приходи”

Адрес: обл. Пловдив, общ. Хисаря, гр. Хисаря, бул. “Генерал Гурко” № 14, п.к. 4180
Код за междуселищно избиране: 0337
Телефон за връзка: (0337)62180
Адрес на електронна поща: [email protected]
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Обедна почивка от 12:00 до 13:00 часа

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

– Искане за издаване на данъчна оценка;
– Декларация по чл.14 от ЗМДТ с попълнено служебно каре от техническа служба;
– Документ за собственост /копие/;
– Удостоверение за степен на завършеност от районната администрация по местонахождението на имота /копие/;
– Скица /виза или разрешително за строеж;
– Лична карта /за справка/;
– Пълномощно /когато молбата се подава от упълномощено лице.
– Разрешение за строеж

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.

iskane_izdavane_dan.-ochenki

За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида:

За обикновена услуга 4 лв.
За бърза услуга 6 лв.
За експресна услуга 12 лв.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
До 7 дни
До 3 дни
За 24 часа

Такси за издаване на всички удостоверение за данъчни оценки
До 7 дни – 4 лв.
До 3 дни – 6 лв.
За 24 часа – 12 лв.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване в брой или с пос терминал на каса.

Издаване на дубликат от квитанция за платени местни данъци и такси

Орган по предоставянето на административната услуга:

  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
   • веднага

  ТАКСА – 5лв.

 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Електронен адрес за предложения:

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Отдел “Местни приходи”

Адрес: обл. Пловдив, общ. Хисаря, гр. Хисаря, бул. “Генерал Гурко” № 14, п.к. 4180
Код за междуселищно избиране: 0337
Телефон за връзка: (0337)62180
Адрес на електронна поща: [email protected]
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Обедна почивка от 12:00 до 13:00 часа

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
– Искане за издаване на документ;
– Лична карта /за справка/;
– Пълномощно /когато искането се подава от упълномощено лице/.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци)

iskane_izdavane_doc

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване в брой или с пос терминал на каса.

Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху недв. имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти на тер. на общ. чл.14 от ЗМДТ

 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Електронен адрес за предложения:

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Отдел “Местни приходи”

Адрес: обл. Пловдив, общ. Хисаря, гр. Хисаря, бул. “Генерал Гурко” № 14, п.к. 4180
Код за междуселищно избиране: 0337
Телефон за връзка: (0337)62180
Адрес на електронна поща: [email protected]
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Обедна почивка от 12:00 до 13:00 часа

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
– Декларация по чл.14 от ЗМДТ;
– Документ за собственост /копие/;
-Удостоверение за наследници/при наследство/;
– Акт за смърт /при починал ползвател/;
– Удостоверение за въвеждане в експлоатация /при ново строителство/ или разрешение за ползване;
– Пълномощно /когато декларацията се подава от пълномощник/.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.

Dekl_hlen_14_nedvigimi_imoti

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Веднага

ТАКСА
Услугата е без такса

Приемане и обработване на декларация за имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, чл.27, ал.2 от ЗМДТ

 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Електронен адрес за предложения:

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Отдел “Местни приходи”

Адрес: обл. Пловдив, общ. Хисаря, гр. Хисаря, бул. “Генерал Гурко” № 14, п.к. 4180
Код за междуселищно избиране: 0337
Телефон за връзка: (0337)62180
Адрес на електронна поща: [email protected]
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Обедна почивка от 12:00 до 13:00 часа

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
– Декларация по чл.14 от ЗМДТ;
– Документ за собственост /копие/;
– Решение на ТЕЛК;
– Пълномощно /когато декларацията се подава от пълномощник/.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.

danuchna-deklaracia-ch27

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Веднага

ТАКСА
Услугата е без такса

Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху наследствата, чл.41 от ЗМДТ

Информация за предоставяне на услуга
 • Услуга:
  • 2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство
 • На основание на:
  • Закон за местните данъци и такси – чл. 41, във връзка с чл. 29, ал. 1
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • веднага
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Електронен адрес за предложения:

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Отдел  “Местни Приходи”

Адрес: обл. Пловдив, общ. Хисаря, гр. Хисаря, бул. “Генерал Гурко” № 14, п.к. 4180
Код за междуселищно избиране: 0337
Телефон за връзка: (0337)62180
Адрес на електронна поща: [email protected]
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Обедна почивка от 12:00 до 13:00 часа

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

– Декларация по чл.32 от ЗМДТ;
– Удостоверение за наследници;
– Удостоверение за данъчна оценка/когато наследодателя има имоти извън Община Хисаря/;
– Застрахователна стойност на МПС /когато наследодателя е притежавал такива/;
– Удостоверение от банка за влоговете.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
iskane_izdavane_doc

danuchna-deklaracia-ch32

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Веднага

ТАКСА
Не се заплаща за услугата

Приемане и обработване на декларации за облагане с данък при придобиване на имущества , чл.49 , ал.3 от ЗМДТ

 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Електронен адрес за предложения:

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Отдел “Местни приходи”

Адрес: обл. Пловдив, общ. Хисаря, гр. Хисаря, бул. “Генерал Гурко” № 14, п.к. 4180
Код за междуселищно избиране: 0337
Телефон за връзка: (0337)62180
Адрес на електронна поща: [email protected]
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Обедна почивка от 12:00 до 13:00 часа

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
– Декларация по чл.49 от ЗМДТ;
– Дарителско свидетелство или договор;
– Документ удостоверяващ получаване на дарението;
– Решение на ТЕЛК;
– Пълномощно /когато се подава от упълномощено лице/.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Декларация по чл.49 от ЗМДТ

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Веднага

ТАКСА
Без такса

Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху превозни средства , чл.54, от ЗМДТ

 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Електронен адрес за предложения:

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Отдел “Местни приходи”

Адрес: обл. Пловдив, общ. Хисаря, гр. Хисаря, бул. “Генерал Гурко” № 14, п.к. 4180
Код за междуселищно избиране: 0337
Телефон за връзка: (0337)62180
Адрес на електронна поща: [email protected]
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Обедна почивка от 12:00 до 13:00 часа

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
– Декларация по чл.54 от ЗМДТ;
– Документ за собственост /договор или митническа декларация/, а в случай когато е придобит от чужбина е необходимо договора да бъде преведен от заклет преводач;
– Копие на големия талон на КАТ;
– Застрахователна стойност на автомобила /копие/;
– Квитанция или платежен документ за платения данък при прехвърляне;
– Квитанция или платежен документ за платения данък върху превозното средство;
– Решение на ТЕЛК / при МПС до 117,64 k.w. и обем на двигателя до 2000 куб.см./.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Декларация по чл.54 от ЗМДТ
Deklaraciq-chl_54, al_1- leki avtomobili
Dekl_priteganie_tovaren_avtomobil

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Веднага

ТАКСА
Без такса

Издаване на удостоверение за декларирани данни /декларирано движимо и недвижимо имущество

Информация за предоставяне на услуга
 • Услуга:
  • 2071 Издаване на удостоверение за декларирани данниОбщината издава удостоверение за декларираните от заявителя данни за недвижими имоти и превозни средства.
   За новопостроените или придобитите по друг начин имоти се уведомява общината по местонахождението на имота, за облагане на собственика, съответно носителя на ограниченото вещно право, с годишен данък върху недвижимите имоти. Превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България, се регистрират в съответната община за определяне на дължимия от собственика данък.
 • На основание на:
  • Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 12, във връзка с; чл. 14; чл. 54
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • веднага
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Отдел “Местни Приходи”

Адрес: обл. Пловдив, общ. Хисаря, гр. Хисаря, бул. “Генерал Гурко” № 14, п.к. 4180
Код за междуселищно избиране: 0337
Телефон за връзка: (0337)62180
Адрес на електронна поща: [email protected]
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Обедна почивка от 12:00 до 13:00 часа

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

– Искане за издаване на документ;
– Лична карта /за справка/;
– Пълномощно /когато искането се подава от упълномощено лице/.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.

iskane_izdavane_doc

 СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
За 24 часа
За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 4 лв.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване в брой или чрез пос терминал на каса.

Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци

 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Електронен адрес за предложения:

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Отдел “Местни приходи”

Адрес: обл. Пловдив, общ. Хисаря, гр. Хисаря, бул. “Генерал Гурко” № 14, п.к. 4180
Код за междуселищно избиране: 0337
Телефон за връзка: (0337)62180
Адрес на електронна поща: [email protected]
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Обедна почивка от 12:00 до 13:00 часа

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
– Искане за издаване на документ;
– Лична карта /за справка/;
– Пълномощно /когато искането се подава от упълномощено лице/.

ЗАЯВЛЕНИЯ

iskane_izdavane_doc

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
За 24 часа
Такса – 4 лв.

Издаване на копие от подадени данъчни декларации

Информация за услугата:

 • Услуга:
  • 2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация
 • На основание на:
  • Закон за местните данъци и такси – чл. 3; чл. 14, ал. 1; чл. 110, ал. 1, т. 13
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 30 дни
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Електронен адрес за предложения:

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Отдел “Местни приходи”

Адрес: обл. Пловдив, общ. Хисаря, гр. Хисаря, бул. “Генерал Гурко” № 14, п.к. 4180
Код за междуселищно избиране: 0337
Телефон за връзка: (0337)62180
Адрес на електронна поща: [email protected]
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Обедна почивка от 12:00 до 13:00 часа

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

Искане за издаване на документ;
Лична карта /за справка/;
Пълномощно /когато искането се подава от упълномощено лице/.

ЗАЯВЛЕНИЯ

iskane_izdavane_doc
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
До 30 дни

ТАКСА
24 лв.

Издаване на удостоверение за наличие на липса на задължения по ЗМДТ

 • Услуга:
  • 1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
 • На основание на:
  • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс – чл. 87, ал. 6 ДОПК, във връзка с
  • Закона за местните данъци и такси – чл. 4, ал. 1; чл. 4, ал. 3; чл. 9а, ал. 1; чл. 9б
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 24 часа
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Електронен адрес за предложения:

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Отдел “Местни приходи”

Адрес: обл. Пловдив, общ. Хисаря, гр. Хисаря, бул. ” Генерал Гурко” № 14, п.к. 4180
Код за междуселищно избиране: 0337
Телефон за връзка: (0337)62180
Адрес на електронна поща: [email protected]
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Обедна почивка от 12:00 до 13:00 часа
 ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

-Искане за издаване на документ;
-Лична карта /за справка/;
-Нотариално заверено пълномощно /когато искането се подава от упълномощено лице/.

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 4 лв.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

-На гише в  Данъчна служба в брой и чрез пос терминал на каса.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
iskane_izdavane_doc

Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени данъци , такси, глоби и имущественни санкции на основание чл. 129, ал.1 , ДОПК

 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Електронен адрес за предложения:

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Отдел “Местни приходи”

Адрес: обл. Пловдив, общ. Хисаря, гр. Хисаря, бул. “Генерал Гурко” № 14, п.к. 4180
Код за междуселищно избиране: 0337
Телефон за връзка: (0337)62180
Адрес на електронна поща: [email protected]
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Обедна почивка от 12:00 до 13:00 часа

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Искане за прихващане или възстановяване

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Iskane prihvashtane
Пълномощно /когато се подава от упълномощено лице/
Удостоверение за ТЕЛК /при ползване на облекчение/

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
До 7 дни

ТАКСА
Без такса

Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

Информация за предоставяне на услуга
 • Услуга:
  • 2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък
 • На основание на:
  • Закон за местните данъци и такси – чл. 61 и, ал. 5
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • веднага
 • Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Отдел “Местни приходи”

  Адрес: обл. Пловдив, общ. Хисаря, гр. Хисаря, бул. ” Генерал Гурко” № 14, п.к. 4180
  Код за междуселищно избиране: 0337
  Телефон за връзка: (0337)62180
  Адрес на електронна поща: [email protected]
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Обедна почивка от 12:00 до 13:00 часа
 • ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

Декларация по чл. 61 н от ЗМДТ

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.

DDchl61

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Веднага

Заплащане- Не се заплаща за услугата

Не се заплаща за услугата

Приемане декларации по чл.61, от Закон за местни данъци и такси- облагане с туристически данък

 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • веднага
 • Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Отдел “Местни приходи”

  Адрес: обл. Пловдив, общ. Хисаря, гр. Хисаря, бул. ” Генерал Гурко” № 14, п.к. 4180
  Код за междуселищно избиране: 0337
  Телефон за връзка: (0337)62180
  Адрес на електронна поща: [email protected]
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Обедна почивка от 12:00 до 13:00 часа

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Декларация по чл. 61 р от ЗМДТ

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.

DD61r

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Веднага

ТАКСА

Отписване на МПС

 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Електронен адрес за предложения:

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Отдел “Местни приходи”

Адрес: обл. Пловдив, общ. Хисаря, гр. Хисаря, бул. “Генерал Гурко” № 14, п.к. 4180
Код за междуселищно избиране: 0337
Телефон за връзка: (0337)62180
Адрес на електронна поща: [email protected]
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Обедна почивка от 12:00 до 13:00 часа

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Документ, удостоверяващ отписването.
2. deklaracia-partida-mps

ЗАЯВЛЕНИЯ

deklaracia-partida-mps

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Веднага

ТАКСА
Без такса

Отписване на недвижим имот

 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Електронен адрес за предложения:
 • Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Отдел “Местни приходи”

  Адрес: обл. Пловдив, общ. Хисаря, гр. Хисаря, бул. ” Генерал Гурко” № 14, п.к. 4180
  Код за междуселищно избиране: 0337
  Телефон за връзка: (0337)62180
  Адрес на електронна поща: [email protected]
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Обедна почивка от 12:00 до 13:00 часа

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Документ, удостоверяващ отписването.
2. Декларация образец- dekl3

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Веднага

ТАКСА
Без такса

Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения

 • Услуга:
  • 2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения
   За целите на комплексното административно обслужване, общините предоставят информация за наличие или липса на задължения на лицата с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения.
 • На основание на:
  • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс – чл. 87, ал. 11
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Началник отдел “Местни приходи”
 • Срок за предоставяне:
  • 7 дневен
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • 1 година
 • Електронен адрес за предложения:

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Отдел “Местни приходи”

Адрес: обл. Пловдив, общ. Хисаря, гр. Хисаря, бул. ” Генерал Гурко” № 14, п.к. 4180
Код за междуселищно избиране: 0337
Телефон за връзка: (0337)62180
Адрес на електронна поща: [email protected]
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Обедна почивка от 12:00 до 13:00 часа
Подаване на заявление

iskane_izdavane_doc

Не се заплаща за услугата

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство
 • Услуга:
  • 2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство
 • На основание на:
  • Приложение 2 от Закон за местните данъци и такси – чл. 3, ал. 2; чл. 3, ал. 3; чл. 12
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • според подаденото завление
 • Електронен адрес за предложения:
 • Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Отдел “Местни приходи”

  Адрес: обл. Пловдив, общ. Хисаря, гр. Хисаря, бул. ” Генерал Гурко” № 14, п.к. 4180
  Код за междуселищно избиране: 0337
  Телефон за връзка: (0337)62180
  Адрес на електронна поща: [email protected]
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Обедна почивка от 12:00 до 13:00 часа
  Заявление

  ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
  – Искане за издаване на данъчна оценка;
  – Декларация по чл.14 от ЗМДТ с попълнено служебно каре от техническа служба;
  – Документ за собственост /копие/;
  – Удостоверение за степен на завършеност от районната администрация по местонахождението на имота /копие/;
  – Скица /виза или разрешително за строеж;
  – Лична карта /за справка/;
  – Пълномощно /когато молбата се подава от упълномощено лице.
  – Разрешение за строеж

  ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
  Искане за издаване на данъчна оценка

  Zaiavlenie-za-danychna-ocenka

  За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида:

  За обикновена услуга 4 лв.
  За бърза услуга 6 лв.
  За експресна услуга 12 лв.

  СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
  До 7 дни
  До 3 дни
  За 24 часа

  Такси за издаване на всички удостоверение за данъчни оценки
  До 7 дни – 4 лв.
  До 3 дни – 6 лв.
  За 24 часа – 12 лв.

  Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

  На гише в административно звено за обслужване в брой или чрез пос терминал на каса.
  Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване
  • Услуга:
   • 2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване
  • На основание на:
   • Приложение 2 от Закон за местните данъци и такси – чл. 3, ал. 2
  • Орган по предоставянето на административната услуга:
   • Кмет на община
  • Срок за предоставяне:
   • седмица, 3 дни или 24 часа
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • 6 месеца
   • Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
    Отдел “Местни приходи”

    Адрес: обл. Пловдив, общ. Хисаря, гр. Хисаря, бул. ” Генерал Гурко” № 14, п.к. 4180
    Код за междуселищно избиране: 0337
    Телефон за връзка: (0337)62180
    Адрес на електронна поща: [email protected]
    Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Обедна почивка от 12:00 до 13:00 часа
    Заявление

    Заявление по образец Zaiavlenie-za-danychna-ocenka

    За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида:

    За обикновена услуга 4 лв.
    За бърза услуга 6 лв.
    За експресна услуга 12 лв.

    Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

    На гише в административно звено за обслужване в брой или чрез пос терминал на каса.


Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

По какъв начин желаете да получавате отговор от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Архив

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.