Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот

 • Услуга:
  • 2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство
 • На основание на:
  • Приложение 2 от Закон за местните данъци и такси – чл. 3, ал. 2; чл. 3, ал. 3; чл. 12
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • според подаденото завление
 • Електронен адрес за предложения:

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Отдел  “Местни приходи”

Адрес: обл. Пловдив, общ. Хисаря, гр. Хисаря, бул. “Генерал Гурко” № 14, п.к. 4180
Код за междуселищно избиране: 0337
Телефон за връзка: (0337)62180
Адрес на електронна поща: [email protected]
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Обедна почивка от 12:00 до 13:00 часа

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1.1. За декларирани жилищни имоти на фирми и граждани, декларирани по реда на чл.14 от ЗМДТ
– Заявление за издаване на документ;
– Лична карта /за справка/;
– Пълномощно /когато искането се подава от упълномощено лице/;
– Удостоверение от нотариус и удостоверение за наследници/ при завещание/.

1.2. За нежилищни имоти на фирми декларирани с декларации по чл.14 от ЗМДТ
– Искане за издаване на данъчна оценка;
– – Лична карта /за справка/;
– Пълномощно /когато молбата се подава от упълномощено лице/.

1.3. За имоти на фирми и граждани, декларирани с декларации по чл.14 от ЗМДТ, който ще се учредява право на ползване и земеделски земи
– Заявление за издаване на данъчна оценка;
– Документ за собственост;
– Актуална скица /копие/;
– Удостоверение за наследници /в случаите, когато собственика по скицата е починал/ – копие;
– Актуално удостоверение за характеристиките на земята /копие/;
– Лична карта /за справка/;
– Пълномощно /когато молбата се подава от упълномощено лице/.

ЗАЯВЛЕНИЯ

Zaiavlenie-za-danychna-ocenka

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1.1. За декларирани жилищни имоти на фирми и граждани, декларирани по реда на чл.14 от ЗМДТ
До 7 дни
До 3 дни
За 24 часа

1.2. За нежилищни имоти на фирми декларирани с декларации по чл.14 от ЗМДТ
До 7 дни
До 3 дни
За 24 часа

1.3. За имоти на фирми и граждани, декларирани с декларации по чл.14 от ЗМДТ, който ще се учредява право на ползване и земеделски земи
До 7 дни
До 3 дни
За 24 часа

Такси за  издаване на всички удостоверения за данъчни оценки
Обикновена услуга – 4 лв.
Бърза услуга – 6 лв.
Експресна услуга – 12 лв.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване в брой  или чрез пос терминал на каса.

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

 • Услуга:
  • 2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж
 • На основание на:
  • Приложение 2 от Закон за местните данъци и такси – чл. 3, ал. 2
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • до 7 дни; до 3 дни; до 24 часа
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Електронен адрес за предложения:

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Отдел “Местни приходи”

Адрес: обл. Пловдив, общ. Хисаря, гр. Хисаря, бул. “Генерал Гурко” № 14, п.к. 4180
Код за междуселищно избиране: 0337
Телефон за връзка: (0337)62180
Адрес на електронна поща: [email protected]
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Обедна почивка от 12:00 до 13:00 часа

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

– Искане за издаване на данъчна оценка;
– Декларация по чл.14 от ЗМДТ с попълнено служебно каре от техническа служба;
– Документ за собственост /копие/;
– Удостоверение за степен на завършеност от районната администрация по местонахождението на имота /копие/;
– Скица /виза или разрешително за строеж;
– Лична карта /за справка/;
– Пълномощно /когато молбата се подава от упълномощено лице.
– Разрешение за строеж

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.

iskane_izdavane_dan.-ochenki

За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида:

За обикновена услуга 4 лв.
За бърза услуга 6 лв.
За експресна услуга 12 лв.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
До 7 дни
До 3 дни
За 24 часа

Такси за издаване на всички удостоверение за данъчни оценки
До 7 дни – 4 лв.
До 3 дни – 6 лв.
За 24 часа – 12 лв.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване в брой или с пос терминал на каса.

Издаване на дубликат от квитанция за платени местни данъци и такси

Орган по предоставянето на административната услуга:

  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
   • веднага

  ТАКСА – 5лв.

 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Електронен адрес за предложения:

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Отдел “Местни приходи”

Адрес: обл. Пловдив, общ. Хисаря, гр. Хисаря, бул. “Генерал Гурко” № 14, п.к. 4180
Код за междуселищно избиране: 0337
Телефон за връзка: (0337)62180
Адрес на електронна поща: [email protected]
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Обедна почивка от 12:00 до 13:00 часа

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
– Искане за издаване на документ;
– Лична карта /за справка/;
– Пълномощно /когато искането се подава от упълномощено лице/.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци)

iskane_izdavane_doc

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване в брой или с пос терминал на каса.

Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху недв. имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти на тер. на общ. чл.14 от ЗМДТ

 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Електронен адрес за предложения:

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Отдел “Местни приходи”

Адрес: обл. Пловдив, общ. Хисаря, гр. Хисаря, бул. “Генерал Гурко” № 14, п.к. 4180
Код за междуселищно избиране: 0337
Телефон за връзка: (0337)62180
Адрес на електронна поща: [email protected]
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Обедна почивка от 12:00 до 13:00 часа

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
– Декларация по чл.14 от ЗМДТ;
– Документ за собственост /копие/;
-Удостоверение за наследници/при наследство/;
– Акт за смърт /при починал ползвател/;
– Удостоверение за въвеждане в експлоатация /при ново строителство/ или разрешение за ползване;
– Пълномощно /когато декларацията се подава от пълномощник/.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.

Dekl_hlen_14_nedvigimi_imoti

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Веднага

ТАКСА
Услугата е без такса

Приемане и обработване на декларация за имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, чл.27, ал.2 от ЗМДТ

 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Електронен адрес за предложения:

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Отдел “Местни приходи”

Адрес: обл. Пловдив, общ. Хисаря, гр. Хисаря, бул. “Генерал Гурко” № 14, п.к. 4180
Код за междуселищно избиране: 0337
Телефон за връзка: (0337)62180
Адрес на електронна поща: [email protected]
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Обедна почивка от 12:00 до 13:00 часа

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
– Декларация по чл.14 от ЗМДТ;
– Документ за собственост /копие/;
– Решение на ТЕЛК;
– Пълномощно /когато декларацията се подава от пълномощник/.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.

danuchna-deklaracia-ch27

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Веднага

ТАКСА
Услугата е без такса

Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху наследствата, чл.41 от ЗМДТ

Информация за предоставяне на услуга
 • Услуга:
  • 2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство
 • На основание на:
  • Закон за местните данъци и такси – чл. 41, във връзка с чл. 29, ал. 1
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • веднага
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Електронен адрес за предложения:

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Отдел  “Местни Приходи”

Адрес: обл. Пловдив, общ. Хисаря, гр. Хисаря, бул. “Генерал Гурко” № 14, п.к. 4180
Код за междуселищно избиране: 0337
Телефон за връзка: (0337)62180
Адрес на електронна поща: [email protected]
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Обедна почивка от 12:00 до 13:00 часа

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

– Декларация по чл.32 от ЗМДТ;
– Удостоверение за наследници;
– Удостоверение за данъчна оценка/когато наследодателя има имоти извън Община Хисаря/;
– Застрахователна стойност на МПС /когато наследодателя е притежавал такива/;
– Удостоверение от банка за влоговете.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
iskane_izdavane_doc

danuchna-deklaracia-ch32

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Веднага

ТАКСА
Не се заплаща за услугата

Приемане и обработване на декларации за облагане с данък при придобиване на имущества , чл.49 , ал.3 от ЗМДТ

 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Електронен адрес за предложения:

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Отдел “Местни приходи”

Адрес: обл. Пловдив, общ. Хисаря, гр. Хисаря, бул. “Генерал Гурко” № 14, п.к. 4180
Код за междуселищно избиране: 0337
Телефон за връзка: (0337)62180
Адрес на електронна поща: [email protected]
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Обедна почивка от 12:00 до 13:00 часа

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
– Декларация по чл.49 от ЗМДТ;
– Дарителско свидетелство или договор;
– Документ удостоверяващ получаване на дарението;
– Решение на ТЕЛК;
– Пълномощно /когато се подава от упълномощено лице/.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Декларация по чл.49 от ЗМДТ

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Веднага

ТАКСА
Без такса

Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху превозни средства , чл.54, от ЗМДТ

 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Електронен адрес за предложения:

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Отдел “Местни приходи”

Адрес: обл. Пловдив, общ. Хисаря, гр. Хисаря, бул. “Генерал Гурко” № 14, п.к. 4180
Код за междуселищно избиране: 0337
Телефон за връзка: (0337)62180
Адрес на електронна поща: [email protected]
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Обедна почивка от 12:00 до 13:00 часа

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
– Декларация по чл.54 от ЗМДТ;
– Документ за собственост /договор или митническа декларация/, а в случай когато е придобит от чужбина е необходимо договора да бъде преведен от заклет преводач;
– Копие на големия талон на КАТ;
– Застрахователна стойност на автомобила /копие/;
– Квитанция или платежен документ за платения данък при прехвърляне;
– Квитанция или платежен документ за платения данък върху превозното средство;
– Решение на ТЕЛК / при МПС до 117,64 k.w. и обем на двигателя до 2000 куб.см./.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Декларация по чл.54 от ЗМДТ
Deklaraciq-chl_54, al_1- leki avtomobili
Dekl_priteganie_tovaren_avtomobil

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Веднага

ТАКСА
Без такса

Издаване на удостоверение за декларирани данни /декларирано движимо и недвижимо имущество

Информация за предоставяне на услуга
 • Услуга:
  • 2071 Издаване на удостоверение за декларирани данниОбщината издава удостоверение за декларираните от заявителя данни за недвижими имоти и превозни средства.
   За новопостроените или придобитите по друг начин имоти се уведомява общината по местонахождението на имота, за облагане на собственика, съответно носителя на ограниченото вещно право, с годишен данък върху недвижимите имоти. Превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България, се регистрират в съответната община за определяне на дължимия от собственика данък.
 • На основание на:
  • Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 12, във връзка с; чл. 14; чл. 54
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • веднага
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Отдел “Местни Приходи”

Адрес: обл. Пловдив, общ. Хисаря, гр. Хисаря, бул. “Генерал Гурко” № 14, п.к. 4180
Код за междуселищно избиране: 0337
Телефон за връзка: (0337)62180
Адрес на електронна поща: [email protected]
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Обедна почивка от 12:00 до 13:00 часа

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

– Искане за издаване на документ;
– Лична карта /за справка/;
– Пълномощно /когато искането се подава от упълномощено лице/.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.

iskane_izdavane_doc

 СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
За 24 часа
За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 4 лв.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване в брой или чрез пос терминал на каса.

Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци

 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Електронен адрес за предложения:

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Отдел “Местни приходи”

Адрес: обл. Пловдив, общ. Хисаря, гр. Хисаря, бул. “Генерал Гурко” № 14, п.к. 4180
Код за междуселищно избиране: 0337
Телефон за връзка: (0337)62180
Адрес на електронна поща: [email protected]
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Обедна почивка от 12:00 до 13:00 часа

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
– Искане за издаване на документ;
– Лична карта /за справка/;
– Пълномощно /когато искането се подава от упълномощено лице/.

ЗАЯВЛЕНИЯ

iskane_izdavane_doc

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
За 24 часа
Такса – 4 лв.

Издаване на копие от подадени данъчни декларации

Информация за услугата:

 • Услуга:
  • 2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация
 • На основание на:
  • Закон за местните данъци и такси – чл. 3; чл. 14, ал. 1; чл. 110, ал. 1, т. 13
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 30 дни
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Електронен адрес за предложения:

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Отдел “Местни приходи”

Адрес: обл. Пловдив, общ. Хисаря, гр. Хисаря, бул. “Генерал Гурко” № 14, п.к. 4180
Код за междуселищно избиране: 0337
Телефон за връзка: (0337)62180
Адрес на електронна поща: [email protected]
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Обедна почивка от 12:00 до 13:00 часа

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

Искане за издаване на документ;
Лична карта /за справка/;
Пълномощно /когато искането се подава от упълномощено лице/.

ЗАЯВЛЕНИЯ

iskane_izdavane_doc
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
До 30 дни

ТАКСА
24 лв.

Издаване на удостоверение за наличие на липса на задължения по ЗМДТ

 • Услуга:
  • 1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
 • На основание на:
  • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс – чл. 87, ал. 6 ДОПК, във връзка с
  • Закона за местните данъци и такси – чл. 4, ал. 1; чл. 4, ал. 3; чл. 9а, ал. 1; чл. 9б
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 24 часа
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Електронен адрес за предложения:

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Отдел “Местни приходи”

Адрес: обл. Пловдив, общ. Хисаря, гр. Хисаря, бул. ” Генерал Гурко” № 14, п.к. 4180
Код за междуселищно избиране: 0337
Телефон за връзка: (0337)62180
Адрес на електронна поща: [email protected]
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Обедна почивка от 12:00 до 13:00 часа
 ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

-Искане за издаване на документ;
-Лична карта /за справка/;
-Нотариално заверено пълномощно /когато искането се подава от упълномощено лице/.

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 4 лв.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

-На гише в  Данъчна служба в брой и чрез пос терминал на каса.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
iskane_izdavane_doc

Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени данъци , такси, глоби и имущественни санкции на основание чл. 129, ал.1 , ДОПК

 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Електронен адрес за предложения:

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Отдел “Местни приходи”

Адрес: обл. Пловдив, общ. Хисаря, гр. Хисаря, бул. “Генерал Гурко” № 14, п.к. 4180
Код за междуселищно избиране: 0337
Телефон за връзка: (0337)62180
Адрес на електронна поща: [email protected]
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Обедна почивка от 12:00 до 13:00 часа

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Искане за прихващане или възстановяване

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Iskane prihvashtane
Пълномощно /когато се подава от упълномощено лице/
Удостоверение за ТЕЛК /при ползване на облекчение/

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
До 7 дни

ТАКСА
Без такса

Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

Информация за предоставяне на услуга
 • Услуга:
  • 2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък
 • На основание на:
  • Закон за местните данъци и такси – чл. 61 и, ал. 5
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • веднага
 • Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Отдел “Местни приходи”

  Адрес: обл. Пловдив, общ. Хисаря, гр. Хисаря, бул. ” Генерал Гурко” № 14, п.к. 4180
  Код за междуселищно избиране: 0337
  Телефон за връзка: (0337)62180
  Адрес на електронна поща: [email protected]
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Обедна почивка от 12:00 до 13:00 часа
 • ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

Декларация по чл. 61 н от ЗМДТ

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.

DDchl61

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Веднага

Заплащане- Не се заплаща за услугата

Не се заплаща за услугата

Приемане декларации по чл.61, от Закон за местни данъци и такси- облагане с туристически данък

 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • веднага
 • Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Отдел “Местни приходи”

  Адрес: обл. Пловдив, общ. Хисаря, гр. Хисаря, бул. ” Генерал Гурко” № 14, п.к. 4180
  Код за междуселищно избиране: 0337
  Телефон за връзка: (0337)62180
  Адрес на електронна поща: [email protected]
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Обедна почивка от 12:00 до 13:00 часа

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Декларация по чл. 61 р от ЗМДТ

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.

DD61r

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Веднага

ТАКСА

Отписване на МПС

 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Електронен адрес за предложения:

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Отдел “Местни приходи”

Адрес: обл. Пловдив, общ. Хисаря, гр. Хисаря, бул. “Генерал Гурко” № 14, п.к. 4180
Код за междуселищно избиране: 0337
Телефон за връзка: (0337)62180
Адрес на електронна поща: [email protected]
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Обедна почивка от 12:00 до 13:00 часа

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Документ, удостоверяващ отписването.
2. deklaracia-partida-mps

ЗАЯВЛЕНИЯ

deklaracia-partida-mps

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Веднага

ТАКСА
Без такса

Отписване на недвижим имот

 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Електронен адрес за предложения:
 • Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Отдел “Местни приходи”

  Адрес: обл. Пловдив, общ. Хисаря, гр. Хисаря, бул. ” Генерал Гурко” № 14, п.к. 4180
  Код за междуселищно избиране: 0337
  Телефон за връзка: (0337)62180
  Адрес на електронна поща: [email protected]
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Обедна почивка от 12:00 до 13:00 часа

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Документ, удостоверяващ отписването.
2. Декларация образец- dekl3

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Веднага

ТАКСА
Без такса

Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения

 • Услуга:
  • 2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения
   За целите на комплексното административно обслужване, общините предоставят информация за наличие или липса на задължения на лицата с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения.
 • На основание на:
  • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс – чл. 87, ал. 11
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Началник отдел “Местни приходи”
 • Срок за предоставяне:
  • 7 дневен
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • 1 година
 • Електронен адрес за предложения:

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Отдел “Местни приходи”

Адрес: обл. Пловдив, общ. Хисаря, гр. Хисаря, бул. ” Генерал Гурко” № 14, п.к. 4180
Код за междуселищно избиране: 0337
Телефон за връзка: (0337)62180
Адрес на електронна поща: [email protected]
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Обедна почивка от 12:00 до 13:00 часа
Подаване на заявление

iskane_izdavane_doc

Не се заплаща за услугата

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство
 • Услуга:
  • 2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство
 • На основание на:
  • Приложение 2 от Закон за местните данъци и такси – чл. 3, ал. 2; чл. 3, ал. 3; чл. 12
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • според подаденото завление
 • Електронен адрес за предложения:
 • Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Отдел “Местни приходи”

  Адрес: обл. Пловдив, общ. Хисаря, гр. Хисаря, бул. ” Генерал Гурко” № 14, п.к. 4180
  Код за междуселищно избиране: 0337
  Телефон за връзка: (0337)62180
  Адрес на електронна поща: [email protected]
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Обедна почивка от 12:00 до 13:00 часа
  Заявление

  ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
  – Искане за издаване на данъчна оценка;
  – Декларация по чл.14 от ЗМДТ с попълнено служебно каре от техническа служба;
  – Документ за собственост /копие/;
  – Удостоверение за степен на завършеност от районната администрация по местонахождението на имота /копие/;
  – Скица /виза или разрешително за строеж;
  – Лична карта /за справка/;
  – Пълномощно /когато молбата се подава от упълномощено лице.
  – Разрешение за строеж

  ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
  Искане за издаване на данъчна оценка

  Zaiavlenie-za-danychna-ocenka

  За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида:

  За обикновена услуга 4 лв.
  За бърза услуга 6 лв.
  За експресна услуга 12 лв.

  СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
  До 7 дни
  До 3 дни
  За 24 часа

  Такси за издаване на всички удостоверение за данъчни оценки
  До 7 дни – 4 лв.
  До 3 дни – 6 лв.
  За 24 часа – 12 лв.

  Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

  На гише в административно звено за обслужване в брой или чрез пос терминал на каса.
  Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване
  • Услуга:
   • 2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване
  • На основание на:
   • Приложение 2 от Закон за местните данъци и такси – чл. 3, ал. 2
  • Орган по предоставянето на административната услуга:
   • Кмет на община
  • Срок за предоставяне:
   • седмица, 3 дни или 24 часа
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • 6 месеца
   • Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
    Отдел “Местни приходи”

    Адрес: обл. Пловдив, общ. Хисаря, гр. Хисаря, бул. ” Генерал Гурко” № 14, п.к. 4180
    Код за междуселищно избиране: 0337
    Телефон за връзка: (0337)62180
    Адрес на електронна поща: [email protected]
    Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Обедна почивка от 12:00 до 13:00 часа
    Заявление

    Заявление по образец Zaiavlenie-za-danychna-ocenka

    За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида:

    За обикновена услуга 4 лв.
    За бърза услуга 6 лв.
    За експресна услуга 12 лв.

    Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

    На гише в административно звено за обслужване в брой или чрез пос терминал на каса.


Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

Как според Вас е най-добре да се извършва административното обслужване?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Архив

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.