РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА

  1  / 22.03.2021 г.

На основание чл.44, ал.1, чл. 52,ал.1, т.3 от Закона за водите, §133, ал.7, т.2, буква „г” от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите и въз основа на:

1.Заявление вх. № 26-00-414/01.07.2020 г. подадено от „ ДТ ИНВЕСТМЪНТС“ ООД, със седалище и  адрес за корепоспонденция гр. Пловдив, 4000, район Централен, бул. «Княгиня Мария Луиза» №  72, ет. 3- вход офиси, с представител Цветелин Цоневски, за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище  «Красново», Сондаж № 1, с. Красново, община Хисаря и приложените към него докумени;

  • Извършената преценка на заявлението по чл.61 от Закона за водите, при която е установено, че заявлението и приложените документи не отговарят на изискванията на Закона за водите.
  • Извършена преценка на искането по чл.62, ал.1 от Закона за водите във връзка с чл.163 от наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води, при която е установено, че не са налице основания за отказ;
  • С наше писмо изх. № 26-00-414(1)/02.07.2020 г. заявлението от «ДТ ИНВЕСТМЪНТС» ООД е изпратено до Басейнова дирекция «Източнобеломорски район» с център град Пловдив за съгласуване. С писмо с наш вх. № № 24-00-389/23.07.2020 г. Басейнова дирекция «Източнобеломорски район» с център град Пловдви съгласува искането за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от Находище «Красново», Сондаж № 1, с. Красново, община Хисаря.

Съобщението за откриване на процедура за издаване на разрешително по чл. 62а от Закона за водите е обявено чрез поставяне на информационното табло и на интернет страницата на община Хисаря на 27.07.2020 г. Същото е изпратено до кмета на с. Красново, община Хисаря с писмо наш изх. № 08-00-177(1) от 27.07.2020 г. В законоустановения 14- дневен срок за публично обявление в деловодството на община Хисаря е постъпило един брой възражение  от Цвятко Истилянов, кмет на село Красново. Възражението е внесено на заседание на Общински съвет, град Хисаря и също не е уважено и с решение № 247 от 17.11.2020 г. Общинския съвет град Хисаря приема да бъде издадено разрешително за водовземане от минерална вода от сондаж 1 на  находище Красново № 37,  на „ДТ ИНВЕСТМЪНТС“ ООД.Коментарите са затворени.

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.