Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...

Колко време чакахте, докато регистрират заявлението Ви за административна услуга

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...

Считате ли, че чакахте прекалено дълго?

Loading ... Loading ...

Как според Вас е най-добре да се извършва административното обслужване?

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...

По какъв начин получавате нужната Ви информация от Общинска администрация в момента?

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...

По какъв начин желаете да получавате отговор от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...

Получихте ли точна, ясна и разбираема информация за административната услуга която желаете да ползва?

Loading ... Loading ...

Срещнахте ли при общуването със служители от Общинска администрация Хисаря някой от следните проблеми?

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...

Как се информирате за правата си като потребител на административни услуги?

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...

 Like Us On Facebook

Анкети

Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Проект “ Нови възможности за грижа”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,

които не могат да се самообслужват)

От 27.03.2015г. в община Хисаря стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”. Към момента са назначени 25 лични асистенти предоставящи услугата на 26 потребителя. Двама от потребителите са деца. Подадени бяха общо 88 заявления от кандидат-потребители.

Услугата се ползва от :

** Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Самотноживеещи тежко болни лица;

** Семейства на деца с увреждания.с увреждания

През месец октомври се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти.

Тази услуга е изключително полезна и търсена от потребителите, т. к. се предоставя в домашни условия, без откъсване от средата.

Powered by WordPress Popup