В изпълнение на проект „Античният град Диоклецианопол (гр. Хисаря) – перлата на провинция Тракия на балнеолечението в римската империя” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-6.002 „РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ АТРАКЦИИ” на Приоритетна ос 6: „Регионален туризъм“ на Оперативната програма „Региони в растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Община Хисаря е сключила Договор № ОП-1/21.01.2021 г. по проведена обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, изпълнение на консервационно-реставрационни работи и строително-монтажни работи и осъществяване на авторски надзор по проект „Античният град Диоклецианопол (гр. Хисаря) – перлата на провинция Тракия на балнеолечението в римската империя“.

Проектното предложение обхваща три подобекта на територията на град Хисаря и създаване на нови туристически атракции, свързани с археологическите обекти.

I. Римски терми.

Представяне на целият проект (PDF – 312 МВ)

Предвидените дейности по подобекта ще включат КРР и строителни-монтажни работи:

1. Консервационно-реставрационни работи на помещения 1 и 2 с двата басейна. Консервация и реставрация и на самите басейни – почистване, хидрофобизация /да станат водоплътни/.

2. Укрепване на северната и западната стени.

3. Направа на защитно покритие над разкритите археологически структури. Метална конструкция, колоните да стъпват извън термите.

4. Направа на защитна ограда от изток, север и запад с възможност за поставяне на рекламни материали/пана.

5. Продълбочаване на около 1,50 м съществуващата дренажна система за цялостно отводняване на термите. Дължина на дренажа – 350 м.

6. Укрепване на паркова алея, тангираща термите от запад. Изместване трасето на отводнителен канал под парковата алея. 

6. Направа на художествено осветление.

II. Южна крепостна порта „Камилите“.

Представяне на целият проект (PDF 150 MB)

Предвидените дейности по подобекта ще включат КРР и строителни-монтажни работи:

1. Консервационно-реставрационни работи по източната и западната фланкиращи кули, оригиналното стълбище към куртината  /до +10,50/ и КРР на прилежащите части на крепостта в източна и западна посока.

2. КРР по южната и западната фасади на портата за предотвратяване на рушенето на тухли и камъни, в резултат на атмосферните влияния.

3. Стабилизиране на съществуващата вътрешна стълба в западния корпус на портата и дублиране върху нея на стълбище. Направа на асансьор и нова стълба в западната кула на портата до ниво куртина /около 10,50/, отговарящи на изискванията за достъпност на средата за лица в неравностойно положение.

4. Оформяне на обезопасителна панорамна площадка в горната част на портата с възможност на достъп и създаване на атракция за  туристи.

5. Художествено осветление.

III. Североизточна бойна кула – консервационно-реставрационни работи по североизточната ъглова кула.

Представяне на целият проект (PDF 287 MB)

Предвидените дейности по подобекта ще включат КРР и строителни-монтажни работи:

1. КРР на кулата и прилежащите й куртини в посока запад и юг на височина до третия тухлен пояс на куртината в южна посока от кулата. Интеграция на смесена зидария до около 4,5 м.

2. Социализация с възможност за изкачване

3. Създаване на панорамна площадка с атракцион за снимки

4. Направа на художествено осветление.

В срока по Договора изпълнителят „КОНСОРЦИУМ ХИСАРЯ 2020“ е изготвил и представил ИДЕЕН ПРОЕКТ за трите подобекта.

Община Хисаря обявява обществено обсъждане на изготвения ИДЕЕН ПРОЕКТ за трите подобекта и ще бъде благодарна за всяко споделено мнение или становище.

Заинтересованите лица могат да депозират своите предложения, мнения и становища на e-mail: [email protected] или в деловодството на Община Хисаря – ул. “Генерал Гурко” № 14.Коментарите са затворени.

Анкети

По какъв начин получавате нужната Ви информация от Общинска администрация в момента?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...