ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

            На 16.08.2018г. от 10:00 часа в Кметството в с.Старосел, община Хисаря, област Пловдив,  Национална служба за съвети в земеделието /НССЗ/ ще проведе изнесена приемна.

            По време на изнесената приемна всеки един земеделски стопанин ще може на място да получи актуална информация и съвети в областта на земеделието и развитието на земеделските райони, в т.ч и за възможностите за финансиране по Програмата за развитието на селските райони 2014 – 2020г. и видовете схеми за подпомагане.

            Експертите на НССЗ ще разясняват задължителните изисквания, които земе� 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.