ЕКИП НА ПРОЕКТА

Ръководител на проекта – Николай Михалков

Счетоводител на проекта –  Тодора Богутова

 

Основните дейности на проект „Отводняване на повърхностните води на жилищна зона в югоизточната част на квартал Момина баня, гр. Хисаря” на територията на град Хисаря е да се предпазят от наводнение жителите и имуществото на гражданите от квартал „Момина баня” на град Хисаря, да се намалят потенциалните неблагоприятни последици за човешкото здраве и околната среда в общината както и да се ограничат рисковете от наводнения , чрез прилагане на устойчиви мерки за борба с наводненията. В тази връзка настоящото предложение представлява изпълнение на конкретните цели от настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, като по този начин допринася за постигането и на нейната основна цел : „Ограничаване и максимално предотвратяване на рисковете и щетите за живота на населението в 178-те „малки” общини чрез изграждането и укрепването на дребномащабни инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на наводнения”. В този смисъл, проекта е обвързан с философията на Операция 4.1.- „Да се подпомогне местното развитие като подкрепи реализирацията на важни и полезни дребномащабни местни инвестиции”, чиято основната цел  e „подобряване на възможностите за развитие и повишаване качеството на средата на живот.”, както и целта на Приоритетна ос 4 от Оперативна програма “Регионално развитие” – „Местно развитие и сътрудничество”. Изпълнението на планираните дейности се отнасят до постигането на специфичната цел на операция 4.1 – „Да се подпомогне местното развитие чрез реализацията на важни и полезни дребномащабни местни инвестиционни решения”

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

8  Да се  изгради охранителен канал, който да поеме падналите по ската води в кватртал „Момина баня” град Хисар и ги отведе към съществуващото дере.

8  Да се изгради утаител в най-ниската част на съществуващото дере в квартала.

8  Да се осъществи гравитачно събиране и отвеждане на повърхностните води извън регулация

Да се осъществи система за Отводняване на повърхностните води на жилищна  зона в югоизточната част на кв.”момина баня”, гр.Хисар и да се създадат предпоставки за благоустрояване на компрометираните градски зони.

 

стойност на проекта: 799 954,67 лв.

Финансиране от ЕС: 679 961,47 лв.

общинско съфинансиране – 40 000 лв.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СМР: дружество по ДЗЗД „ХИДРО и КО 2”

Строителен надзор:  „Рафаилов консулт” ЕООД.

 

Начало на проекта: 16.03.2012 г

КРАЙ НА ПРОЕКТА: 16.09.2013 г.Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

Срещнахте ли при общуването със служители от Общинска администрация Хисаря някой от следните проблеми?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.