ЕКИП НА ПРОЕКТА

Ръководител на проекта – Николай Михалков

Счетоводител на проекта –  Тодора Богутова

 

Основните дейности на проект „Отводняване на повърхностните води на жилищна зона в югоизточната част на квартал Момина баня, гр. Хисаря” на територията на град Хисаря е да се предпазят от наводнение жителите и имуществото на гражданите от квартал „Момина баня” на град Хисаря, да се намалят потенциалните неблагоприятни последици за човешкото здраве и околната среда в общината както и да се ограничат рисковете от наводнения , чрез прилагане на устойчиви мерки за борба с наводненията. В тази връзка настоящото предложение представлява изпълнение на конкретните цели от настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, като по този начин допринася за постигането и на нейната основна цел : „Ограничаване и максимално предотвратяване на рисковете и щетите за живота на населението в 178-те „малки” общини чрез изграждането и укрепването на дребномащабни инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на наводнения”. В този смисъл, проекта е обвързан с философията на Операция 4.1.- „Да се подпомогне местното развитие като подкрепи реализирацията на важни и полезни дребномащабни местни инвестиции”, чиято основната цел  e „подобряване на възможностите за развитие и повишаване качеството на средата на живот.”, както и целта на Приоритетна ос 4 от Оперативна програма “Регионално развитие” – „Местно развитие и сътрудничество”. Изпълнението на планираните дейности се отнасят до постигането на специфичната цел на операция 4.1 – „Да се подпомогне местното развитие чрез реализацията на важни и полезни дребномащабни местни инвестиционни решения”

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

8  Да се  изгради охранителен канал, който да поеме падналите по ската води в кватртал „Момина баня” град Хисар и ги отве 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.