ЕКИП НА ПРОЕКТА

Ръководител на проекта – Николай Михалков

Счетоводител на проекта –  Тодора Богутова

 

Основните дейности на проект „Отводняване на повърхностните води на жилищна зона в югоизточната част на квартал Момина баня, гр. Хисаря” на територията на град Хисаря е да се предпазят от наводнение жителите и имуществото на гражданите от квартал „Момина баня” на град Хисаря, да се намалят потенциалните неблагоприятни последици за човешкото здраве и околната среда в общината както и да се ограничат рисковете от наводнения , чрез прилагане на устойчиви мерки за борба с наводненията. В тази връзка настоящото предложение представлява изпълнение на конкретните цели от настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финан 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.