Във връзка с изпълнението на Заповед № РД-01-611/22.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването и във връзка обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка и на основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4 и ал. 2 от ЗМСМА

НАРЕЖДАМ:

       I.   Въвеждат се промени в противоепидемичните мерки на територията  на Община Хисаря до отменяне на същите:

  1. Учебни занятия в институциите от системата на предучилищното и училищното образование се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID – 19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.
  2. Посещенията в дискотеки, пиано – бар, нощен бар, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито и на открито се допускат при заетост на местата не повече от 1 човек на 2 кв. м. от нетната търговска площ на обекта и при спазване на всички противоепидемични мерки.
  3. Заповедта влиза в сила от 23.10.2020 г.
  4. Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица, да се публикува на интернет страницата на Общината и да се постави на информационните табла.

      Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на служител по сигурността на              

информацията, Секретаря на община Хисаря и директорите на институции от системата на предучилищното и училищното образование.

Общ контрол върху изпълнение на заповедта възлагам на Началника на РУ на МВР гр. Хисаря.

ИНЖ. ПЕНКА ГАНЕВА
Кмет на oбщина ХисаряКоментарите са затворени.

Анкети

Получихте ли точна, ясна и разбираема информация за административната услуга която желаете да ползва?

Зареждане ... Зареждане ...