Във връзка с изпълнението на Заповед на министъра на здравеопазването, както и във връзка с Решение на Министерския съвет за удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка и на основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4 и ал. 2 от ЗМСМА

НАРЕЖДАМ:

 1. Възобновява се присъственият учебен процес за:
  а) учениците от първи до четвърти клас и задължителните групи за предучилищно образование;
  б) учениците, които се обучават в специалните училища за ученици със сензорни увреждания;
  в) учениците от пети до дванадесети клас, обучавани в слети паралелки и в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището;
  г) учениците от пети до дванадесети клас, извън тези по буква „в“, при спазване на следния график:
 • от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 10 клас;
 • от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5, 9 и 12 клас.
 1. Извън графика по т. 1, буква „г“ се допуска и присъственото провеждане на:
  а) изпити в процеса на училищното обучение по смисъла на чл. 7, ал. 3 от Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;
  б) индивидуални часове и консултации, индивидуални писмени или практически изпитвания за текуща оценка, когато е обективно невъзможно провеждането им от разстояние в електронна среда;
  в) индивидуални практически часове и практически часове на индивидуално работно място в предприятие или на територията на съответното училище;
  г) олимпиади и състезания, които не могат да се проведат от разстояние в електронна среда.
 2. Дейностите по т. 1 и 2 се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.
 3. Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда, с изключение на тези за деца до четвърти клас.
 4. Преустановяват се присъствените групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица. Изключение се допуска по отношение на присъствените занятия за деца до четвърти клас, както и по отношение на провеждането на практически занятия и изпити, които не могат да бъдат проведени от разстояние в електронна среда.
 5. Преустановяват се посещенията в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца.
 6. Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма. Забраната не се отнася за конкурсите и изпитите, провеждани по реда на Кодекса на труда, Закона за държавния служител. Конкурсите и изпитите се организират при използване на не повече от 30% от капацитета на помещението, в което се провеждат, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице от всички участници.
 7. Провеждането на културни и развлекателни мероприятия (фестивали, кина, театри, циркови представления, сценични прояви, концерти, музеи, галерии, библиотеки, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) се допуска при използване на не повече от 30% от капацитета на помещенията, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м., носене на защитни маски за лице и използване само на седящи места (за концерти, фестивали, театри, циркови представления и други сценични прояви).
 8. Не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер (сватби, кръщенета, погребения и други) с присъствие на повече от 15 човека.
 9. Преустановява се провеждането на спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер при колективните спортове за лица под 18 годишна възраст. Спортните състезания за всички възрастови групи се провеждат без публика.
 10. Посещенията на фитнес центрове, спортни зали и клубове и плувни басейни и комплекси се допуска при използване на не повече от 30% от капацитета им и спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м.
 11. Посещенията в самостоятелните и прилежащите към места за настаняване балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични центрове се допуска при използване на не повече от 30% от капацитета им.
 12. До 28.04.2021 г. се преустановяват посещенията в дискотеки, бар-клубове, пиано барове и нощни барове. От 29.04.2021 г. посещенията в дискотеки, бар-клубове, пиано барове и нощни барове се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета им и носене на защитни маски за лице от персонала.
 13. Посещенията в заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, извън тези по т. 13, се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета им, ограничено работно време в границите между 6.00 и 23.00 часа и носене на защитни маски за лице от персонала.
 14. До 15.04.2021 г. се преустановяват посещенията в игралните зали и казина. От 16.04.2021 г. посещенията в игралните зали и казина се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета им и носене на защитни маски за лице.
 15. Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания с организиран транспорт и групови посещения на туристически обекти.
 16. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, чиято дейност не е преустановена с тази заповед, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 8 кв. м.
 17. На всички пазари се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.
 18. Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50% от персонала.
 19. Магазините за хранителни стоки организират работата си, като не допускат лица под 65-годишна възраст в съответните обекти в часовете между 8.30 и 10.30 часа.
 20. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.
 21. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-51 от 26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването. Заповедта влиза в сила от 12.04.2021 г. до 30.04.2021 г.
  Заповедта да се доведе до знанието на всички заинтересовани лица, като се публикува на интернет страницата на Община Хисаря и се постави на информационните табла.
  Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на началника на РУ на МВР гр. Хисаря.

ИНЖ. ПЕНКА ГАНЕВА
Кмет на община ХисаряКоментарите са затворени.

Анкети

Как се информирате за правата си като потребител на административни услуги?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.