На основание чл.5а, ал,1 от Закона за администрацията и чл.1, ал.2 от Наредбата за административното обслужване /НАО/ като съобразих разпоредбите на Административно процесуалния кодекс /АПК/ за въвеждане на комплексно административно обслужване, Наредба за Административния регистър /НАР/, чл.2 от Наредбата за обмена на документи в администрацията, Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги и Постановление № 149/24.07.2017г. за изменение и допълнение на НАО и приетите изменения и допълнения в НАО (обн. в ДВ бр. 9 от 31.01.2020г., бр. 27 от 02.04.2021г.,бр. 90 от 29.10.2021г.,в сила от 01.04.2022г.).


УТВЪРЖДАВАМ ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА ХИСАРЯ.


Вътрешните правила да се публикуват на интернет страницата на община Хисаря и да се доведат до знанието на всички общински служители електронно.
Отменям Вътрешните правила за организация на административното обслужване в община Хисаря, утвърдени със Заповед №РД-05-588/11.08.2020г.Коментарите са затворени.

Анкети

Считате ли, че чакахте прекалено дълго?

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.