ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ХИСАРЯ ЗА 2019/2020/2021 г.

1. Постъпили заявления от субекти на правото на ДОИ през 2019/20/21 г.

ИнициаторБрой постъпили заявления за ДОИБрой заявления за ДОИ, оставени без разглежданеОбщ брой на заявленията за ДОИ
От граждани на Република България5028
От чужденци и лица без гражданство000
От журналисти000
От фирми000
От неправителствени организации2021
Общ брой:749

2. Постъпили заявления за ДОИ през 2019/20/21 г., по начин на поискване

Начин на поискване на ДОИБрой
Писмени заявления37
Устни запитвания0
Електронни заявления12
Общ брой:49

3. Постъпили заявления за ДОИ през 2019/20/21 г., по вид на информацията

Вид на информациятаБрой
Официална информация0
Служебна информация49
Общ брой:49

4. Постъпили заявления за ДОИ през 2019/20/21 г., по теми на исканата информация

Теми, по които е искана обществена информацияБрой
Упражняване на права или законни интереси0
Отчетност на институцията45
Процес на вземане на решения0
Изразходване на публични средства0
Контролна дейност на администрацията0
Предотвратяване или разкриване на корупция или нередности0
Проекти на нормативни актове0
Други теми4
Общ брой:49

5. Разглеждане на заявленията за предоставяне на ДОИ през 2019/20/21 г.

Решения заБрой
Предоставяне на свободен ДОИ49
Предоставяне на частичен ДОИ0
Препращане на заявлението, когато органът не разполага с исканата информация, но знае за нейното местонахождение0
Уведомяване на заявителя за липса на исканата обществена информация0
Отказ за предоставяне на ДОИ0
Общ брой:49

6. Причини за удължаване на срока за предоставяне на ДОИ през 2019/20/21 г.

Удължаване на срока за предоставяне на ДОИБрой
Уточняване на предмета на исканата информация0
Исканата информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка1
Исканата информация се отнася за трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й0
Други причини0

7. Основания за отказ от предоставяне на ДОИ през 2019/20/21 г.

Основания за отказ от предоставяне на ДОИБрой
Исканата информация е класифицирана информация представляваща служебна тайна0
Исканата информация е класифицирана информация представляваща държавна тайна0
Исканата информация е търговска тайна и нейното предоставяне или разпространение би довело до нелоална конкуренция между търговци0
Достъпът засяга интересите на трето лице (фирма) и няма неговото изрично писмено съгласие за предоставянето на исканата ОИ0
Достъпът засяга интересите на трето лице (физическо лице) и няма неговото изрично писмено съгласие за предоставянето на исканата ОИ0
Исканата ОИ е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца0
Служебната ОИ е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение (мнения, препоръки, становища)0
Служебната ОИ съдържа мнени, и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, водени от органа или от негово име, както и сведения, свързани с тях и  е подготвена от администрациите на съответните органи0
Други основания0
Общ брой:0

8. Срок за издаване на решението за предоставяне/ отказ на ДОИ през 2019/20/21 г.

Предоставяне на свободен достъпБрой
Веднага0
В 14-дневен срок49
В законоустановения срок след удължаването му0
След срока0
Общ брой:0

9. Отказ на заявителя от предоставения му достъп.

Отказ на заявителяБрой
Заявителят не се е явил в определения срок0
Заявителят не е платил в определените разходи0
Отказ на заявителя от предоставения му достъп0
Общ брой:0

10. Жалби през 2019/20/21 г. срещу решения и откази за предоставяне на ДОИ.

ЖалбиБрой
Срещу решения за предоставяне на ДОИ0
Срещу откази за предоставяне на ДОИ0

11. Случаи през 2019/20/21 г., при които при установена незаконосъобразност съдът взема решение.

Съдът:Брой
Изцяло отменя решението0
Частично отменя решението0
Изменя обжалваното решение0
При обжалване на отказ – иска необходимите доказателства за това0

Otchet_DOI_2019 Otchet_DOI_2020Otchet_DOI_2021


[*] Отчетът е структуриран по изискванията на Информационната система за попълване на отчетните доклади за състоянието на администрацията.Коментирай

Вашият е-мейл адрес няма да бъде публикуван. Задлжителните полета са маркирани със *

Анкети

По какъв начин получавате нужната Ви информация от Общинска администрация в момента?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.