Приет с Решение № 490, взето с Протокол № 28 на заседание на Общински съвет Хисаря, състояло се на 14.12.2021 г.


Съгласно чл. 63, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация редовните заседанията на Общинския съвет се провеждат предпоследния вторник от месеца от 13:00 ч. в залата на Общинска администрация Хисаря. Общинския съвет може да променя времето на редовните заседания и може да проведе извънредни заседания по предварително обявен ред, извън дните или работното време по ал.1.

Уведомяването на общинските съветници за заседанията на Общинския съвет се извършва с писмени покани и/или електронни писма по електронна поща в 5 (пет) дневен срок преди заседанието. Поканата съдържа деня, часа и мястото и проект за дневния ред с всички постъпили материали по него.

До 12 часа на деня, предшестващ заседанието, кметът и председателите на комисии могат да внасят при Председателя неотложни, особено важни предложения относно дневния ред на предстоящото заседание. Постъпилите предложения се изпращат по електронна поща незабавно. Председателят може да предложи промяна в дневния ред в началото на заседанието по искане на кмета или на общински съветник, ако намери тяхното искане за основателно. В случай че няма готовност по дадената точка от дневния ред, председателят я отлага за по-късен час на същото заседание или за друго заседание от същата програма.

В настоящият план са фиксирани основните въпроси. За обсъждане могат да се включват и допълнителни въпроси, но при спазване изискванията на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Продължава…Коментарите са затворени.

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...