ГОДИШЕН ПЛАН
ЗА РАБОТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРЕЗ 2021 г.


Приет с Решение № 274, взето с Протокол № 16 на заседанието на Общински съвет Хисаря, състояло се на 15.12.2020 г.

Съгласно чл. 63, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация редовните заседанията на Общинския съвет се провеждат предпоследния вторник от месеца от 13:00 ч. в залата на Общинска администрация Хисаря. Общинския съвет може да променя времето на редовните заседания и може да проведе извънредни заседания по предварително об 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.