Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост се разработва и приема от Общински съвет град Хисаря в съответствие с разпоредбите на чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост (ЗОС).
Настоящата програма е отворена и може да бъде актуализирана през настоящата 2022 година, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет.

СЪДЪРЖАНИЕ:


І. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост.
І.1. Прогноза за очакваните приходи през 2022 година, свързани с управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост
І.1.1. Приходи от наеми
І.1.1. Приходи от наеми
І.1.3. Приходи от общински концесии
І.2. Необходими разходи през 2022 г. свързани с управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост
ІІ. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права, за публично-частно партньорство или за предоставяне на концесия. ІІ.1. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем: ІІ.1.1.Имоти в регулация ІІ.1.2. Земеделски земи ІІ.2. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за продажба
II.2.1. Имоти в регулация – УПИ и ПИ
II.2.2 Земеделски земи.
II.2.3. Продажба на ДМА – машини и съоръжения
ІІ.2.4. Продажби на имоти по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
II.3. Имоти, върху които общината има намерение да учреди вещни права
ІІІ. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и

вида на имотите, които общината желае да получи в замяна.
ІV. Описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост и способите за тяхното придобиване.
V. Обекти, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти.
VІ. Общински обекти от първостепенно значение.Коментарите са затворени.

Анкети

Колко време чакахте, докато регистрират заявлението Ви за административна услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.