Община Хисаря на основание чл. 33, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите лица с възстановено право на собственост на новообразувани имоти в местността Отдих в землището на с. Михилци, община Хисаря, по влязъл в сила план на новообразуваните имоти, изготвен на основание § 4к, ал. 1 ППЗСПЗЗ, въз основа на влязла в сила Заповед № ДС-11-1/23.05.2018 г. на Областен Управител на Област Пловдив по § 4к, ал. 6 от ЗСПЗЗ, че ще се извърши трасиране и въвод във владение. Трасирането ще се проведе по график, приложен към съобщението.Коментарите са затворени.

Анкети

Считате ли, че чакахте прекалено дълго?

Зареждане ... Зареждане ...