На основание: чл. 76, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, ДВ бр. 53/2012 год., община Хисаря информира населението за издадено Решение по реда на чл.73, ал. 1, т. 3 от РИОСВ – Пловдив, за извършване на дейности по третиране на отпадъци № 09-ДО-1167-00/16.11.2021 г. на „ДРАГИЕВ И КО” ООД, ЕИК 040240284, седалище и адрес на управление: област Пловдив, община Пловдив, град Пловдив, ул. „Васил Левски” № 56.

Площадка № 1, с местонахождение: област Пловдив (община Асеновград, община Брезово, община Калояново, община Карлово, община Кричим, община Куклен, община Марица, община Перущица, община Пловдив, община Първомай, община Раковски, община Родопи, община Садово, община Сопот, община Стамболийски, община Съединение, община Хисаря).

Издаденото Решение може да се обжалва чрез Директора на РИОСВ пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд в района, на който е постоянният адрес или седалището на посочения в акта адресат, по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.

С уважение,

ИНЖ. ПЕНКА ГАНЕВА
Кмет на община ХисаряКоментарите са затворени.

Анкети

Как според Вас е най-добре да се извършва административното обслужване?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...