Постоянната  Комисия по икономика, бюджет, финанси, антикорупция и конфликт на интереси към Общински съвет „Хисаря” утвърждава образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.З от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), както следва:

1.Декларация по чл.35, ал.1, т.1, във връзка с чл.6, ал.1, т.32 от ЗПКОНПИ:

Приложение № 1 – за кмет на община, председател на общински съвет и общински съветници;

2.Декларация по чл.35, ал.1, т.3, във връзка с чл.6, ал.1, т.32 от ЗПКОНПИ:

Приложение № 2- за кмет на община, председател на общински съвет и общински съветници;

3.Декларация по чл.35, ал.1, т.1 и § 2, ал.1, т.5 от ДР на ЗПКОНПИ:

Приложение № 3 – за  кметове на кметства ;

4.Декларация по чл.35, ал.1, т.З и § 2, ал.1, т.5 от ДР на ЗПКОНПИ:

Приложение № 4 – за  кметове на кметства ;

5.Декларация по чл.35, ал.1, т.1 и § 2, ал.1, т.2 от ДР на ЗПКОНПИ:

Приложение №5- за представителите на общината в органите на управление или контрол на търговски дружества с общинско участие в капитала или на юридически лица с нестопанска цел, когато не попадат в обхвата на чл.6, ал. 1;

6.Декларация по чл.35, ал.1, т.З и § 2, ал.1, т.2 от ДР на ЗПКОНПИ:

Приложение №6- за представителите на общината в органите на управление или контрол на търговски дружества с общинско участие в капитала или на юридически лица с нестопанска цел, когато не попадат в обхвата на чл.6, ал.1;

7.Декларация по чл.35, ал.1, т.1 и § 2, ал.1, т.3 от ДР на ЗПКОНПИ:

Приложение №7- за управителите и членовете на органите на управление или контрол на общински предприятия и ръководителите на техните териториални поделения;

  1. Декларация по чл.35, ал.1, т.З и § 2, ал.1, т.3 от ДР на ЗПКОНПИ:

Приложение №8- за управителите и членовете на органите на управление или контрол на общински предприятия и ръководителите на техните териториални поделения;

9.Декларация по чл.35, ал.1, т.1, във връзка с чл.6, ал.1, т.46 от ЗПКОНПИ:

Приложение № 9 – за управителите и изпълнителните директори на лечебните заведения за болнична помощ, които се финансират от общинския бюджет;

10.Декларация по чл.35, ал.1, т.3, във връзка с чл.6, ал.1, т.46 от ЗПКОНПИ:

Приложение № 10 – за управителите и изпълнителните директори на лечебните заведения за болнична помощ, които се финансират от общинския бюджет.

ПРИЛОЖЕНИЯ : ИЗТЕГЛИ :
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6
Приложение 7
Приложение 8
Приложение 9
Приложение 10

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО §2, ал.5 от ДР на ЗПКОНПИ КЪМ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХИСАРЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС
СЪХРАНЯВАНЕТО И УНИЩОЖАВАНЕТО НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ
И ОБРАБОТВАНЕТО НА ДАННИТЕ ОТ ТЯХ, КАКТО И
ВОДЕНЕТО НА РЕГИСТЪРА НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ И
ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИ И
ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Декларации по чл.35 ал.1, т.1 и т.З от (ЗПКОНПИ)

Декларация по чл.35, ал.1, т.1 и т.З от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)

Име , Фамилия ИЗТЕГЛИ :
инж.Пенка Ганева
Атанас Куковски
Бойко Гавраилов
Борис Витев
Васил Пендев
Виделина Попова
Гатьо Султанов
Даниела Пирянкова
Десислава Видинска
Ива Валчева
Мариана Александрова
Мария Мустакова
Найден Павлов
Ненко Костов
Пенка Рахова
Пенчо Шапков
Стефан Недевски
Таня МарковскаLike Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

Срещнахте ли при общуването със служители от Общинска администрация Хисаря някой от следните проблеми?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...