От 4 януари 2021г.  може да се подава електронна Декларация за облагане с туристически данък към община Хисаря . Услугата е достъпна за потребителите през Портала за достъп до електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“, в раздел „Данъци и такси за гражданите“-„Местни данъци и такси“, на адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/taxes-for-citizens/community-taxes/e94cc917-58ca-41a8-93cc-f4b4838ad02d
За да се заяви електронно услугата е необходимо гражданите да имат квалифициран електронен подпис (КЕПи да притежават профил в Системата за сигурно електронно връчване на ДАЕУ. Попълнената и подписана електронна форма на декларацията трябва да се изпрати чрез Системата към Общинската администрация по местонахождение на туристическия обект.

Декларацията по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък се подава за всеки туристически обект – средство за подслон или място за настаняване по смисъла на Закона за туризма. До 31 януари на всяка година тя се декларира в общината, където се намира туристическият обект, за облагане с туристически данък за предходната календарна година.

В случай, че съответната община не е присъединена към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги, подаването на попълнения електронен формуляр на декларацията може да се осъществи чрез Системата за сигурно електронно връчване на ДАЕУ на адрес https://edelivery.egov.bg/

Община Хисаря е присъединена към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги.

Държавна агенция “Електронно управление” уведомява всички заинтерисовани, че са разработени и следните нови електронни административни услуги:

 1. Данъчна декларация по чл.54, ал.4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона.
 2. Данъчна декларация по чл.54, ал.4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона.
 3. Данъчна декларация по чл.54, ал.4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано въздухоплавателно средство.
 4. Данъчна декларация по чл.54, ал.4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано плавателно средство.
 5. Данъчна декларация по чл.14, ал.2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопоставена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея.
 6. Данъчна декларация по чл.27 от Закона за местните данъци и такси за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение.
 7. Данъчна декларация по чл.49, ал.3 от закона за местните данъци и такси за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества.
 8. Данъчна декларация по чл.32, ал.1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата.
 9. Декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване.
 10. Искане за премахване или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТ.
 11. Данъчна декларация по чл.61 от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък.
 12. Искане за отписване на публични общински вземания, погасени по давност на основание чл.173, във връзка с чл.171 от ДОПК.
 13. Данъчна декларация по чл.16 от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз и пътници. Услугите са публикувани на адрес: https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/municipal-services/municipal-services/


Коментирай

Вашият е-мейл адрес няма да бъде публикуван. Задлжителните полета са маркирани със *

Анкети

По какъв начин получавате нужната Ви информация от Общинска администрация в момента?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.