Община Хисаря на основание член 128. ал. 1 от ЗУТ уведомява заинтересуваните по член 131 от ЗУТ, че с Решение № 71. взето с протокол № 20/01.07.2021 г. от ЕСУТ при Община Хисаря, във връзка с Решение №821. взето с Протокол № 84/29.08.2019 г. на ОбС Хисаря, писмо № ПУ-01-508-(1)/02.06.2021 г. на БДИБР Пловдив и писмо № ОВОС-875-3 от 23.06.2021 г. на РОСВ Пловдив, е допуснат за съобщаване ПУП-Парцеларен план за трасе на канал HDPE Ф500 за канализация смесен поток пречистени битово-фекални отпадъчни води след локална пречиствателна станция за отпадъчни води и дъждовни води от откритите площи след каломаслоуловител за обект „Дестилерия за етерично маслени култури” в УПИ 299009 за производствена и складова дейност (ПИ 69016.299.11) до повърхностни води — река ДСошовица”, ПИ с идентификатор 69016.106.612. по КККР на с. Старосел, Община Хисаря. Област Пловдив, преминаваща през ПИ 69016.1.771 – местен път, ПИ 69016.1.112 – селскостопански път. 69016.299.554 – гори и храсти в земеделски земи, 69016.106.614 – гори и храсти в земеделски земи до 69016.106.612 – водно течение, река публична общинска собственост, по линии и надписи в кафяв цвят за трасето и пунктир и щрих в сив цвят за сервитута в приложения проект..

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация гр. Хисаря. 2-ри етаж, отдел “УТСТИ” и може да се разгледа всеки присъствен ден.

На основание чл. 128. ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от 23.07.2021 г. до 23.08.2021 г. от обнародването в Държавен вестник (ДВ бр. 61/23.07.2021 г„ стр. 110), заинтересованите лица могат да подават писмени възражения чрез Община Хисаря до Административен съд.Коментарите са затворени.

Анкети

Получихте ли точна, ясна и разбираема информация за административната услуга която желаете да ползва?

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.