Община Хисаря на основание член 128. ал. 1 от ЗУТ уведомява заинтересуваните по член 131 от ЗУТ, че с Решение № 71. взето с протокол № 20/01.07.2021 г. от ЕСУТ при Община Хисаря, във връзка с Решение №821. взето с Протокол № 84/29.08.2019 г. на ОбС Хисаря, писмо № ПУ-01-508-(1)/02.06.2021 г. на БДИБР Пловдив и писмо № ОВОС-875-3 от 23.06.2021 г. на РОСВ Пловдив, е допуснат за съобщаване ПУП-Парцеларен план за трасе на канал HDPE Ф500 за канализация смесен поток пречистени битово-фекални отпадъчни води след локална пречиствателна станция за отпадъчни води и дъждовни води от откритите площи след каломаслоуловител за обект „Дестилерия за етерично маслени култури” в УПИ 299009 за производствена и складова дейност (ПИ 69016.299.11) до повърхностни води — река ДСошовица”, ПИ с идентификатор 69016.106.612. по КККР на с. Старосел, Община Хисаря. Област Пловдив, преминаваща през ПИ 69016.1.771 – местен път, ПИ 69016.1.112 – селскостопански път. 69016.299.554 – гори и храсти в земеделски земи, 69016.106.614 – гори и храсти в земеделски земи до 69016.106.612 – водно течение, река публична общинска собственост, по линии и надписи в кафяв цвят за трасето и пунктир и щрих в сив цвят за сервитута в приложения проект..

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация гр. Хисаря. 2-ри етаж, отдел “УТСТИ” и може да се разгледа всеки присъствен ден.

На основание чл. 128. ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от 23.07.2021 г. до 23.08.2021 г. от обнародването в Държавен вестник (ДВ бр. 61/23.07.2021 г„ стр. 110), заинтересованите лица могат да подават писмени възражения чрез Община Хисаря до Административен съд.Коментарите са затворени.

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...