На 10.05.2018г., от 15:30ч. в Народно читалище “Иван Вазов” гр. Хисаря ще се проведе образователен концерт “Детска усмивка”.

Концертът е част от инициативата “Да запазим децата на пътя”.

Водеща тема на концерта е безопасността на децата на пътя. Има и две подтеми 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.