Дневен ред за дистанционно, присъствено заседание на 18.01.2022 год. от 13.00 часа

1. Докладна записка относно: Заявление вх. № 94-00-П-356/16.12.2021 г. от Пенчо Тодоров Шапков, Даниела Тинкова Карапеткова и Ива Златанова Ботева чрез пълномощник Пенчо Тодоров Шапков за допускане на изработване на ПУП – Парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура – трасе на електрически кабел 1 kV, уличен водопровод PE-HD Ф 90 и улична канализация PE Ф 315 за захранване на УПИ І-1.358, жилищно застрояване, отреден за ПИ с ИД 77270.1.358 по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив.

Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря

2. Докладна записка относно: Заявление вх. № 26-00-1584/16.12.2021 г. на „КОЛОНАДА“ ООД, подадена чрез Тодор Пенчев Шапков – Управител, за допускане на изработване на ПУП – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – трасе на електрически кабел 20 kV за захранване на УПИ            120.637-Производствени дейности (фотоволтаична централа), отреден за ПИ с ИД 77270.120.637, и на УПИ                    164.125-Производствени дейности (фотоволтаична централа), отреден за ПИ с ИД 77270.164.125, м. Калдаръма-03 по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив.

Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря

3. Докладна записка относно: Проект на Спортен календар на община Хисаря за 2022 г.

Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря

         

4. Докладна записка относно: Отпускане на безлихвен заем за изпълнение на дейности по административен договор № BG05M2OP001-3.015-0009 с бенефициент ДГ „МЕЧО ПУХ“, Договор № BG05M2OP001-3.015-0004 с бенефициент ДГ „ДЪГА“, Договор № BG05M2OP001-3.015-0003 с бенефициент ДГ „ПИНОКИО“, Договор № BG 05M2OP001-3.015-0002 с бенефициент ДГ „СЛЪНЦЕ“, с.Паничери, Договор № BG05M2OP001-3.015-0010 с бенефициент Община Хисаря и партньор ДГ „Чайка“, с.Старосел, Договор № BG05M2OP001-3.015-0007 с бенефициент СУ „Христо Смирненски“ и Договор № BG05M2OP001-3.015-0008 с бенефициент ОбУ „Христо Ботев“, с. Красново.

Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря

5. Докладна записка относно: Информация за извършени дейности по безопасност на движението на територията на Община Хисаря през 2021г.

Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря

6. Докладна записка относно: Информация за данъчната събираемост през 2021 г.

Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря

    

7. Докладна записка относно: Отдаване под наем на маломерни имоти от общинския поземлен фонд за стопанската 2021/2022 г.

Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря

  

8. Докладна записка относно: Приходи от извършени продажби, отдаване на концесия и под наем на общински имоти през второто полугодие на 2021 година.

Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря 

   

9. Докладна записка относно: Приемане на Годишна програма на Община Хисаря за управление и разпореждане с общинската собственост за 2022 година.

Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря

10. Докладна записка относно: Приемане и утвърждаване на: Списъци на имотите с нтп- пасища, мери и ливади от ОПФ за индивидуално ползване, наемна цена за декар на пасища, мери и ливади за стопанската 2022/2023 година, Годишен план за паша, правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите на територията на община Хисаря.

Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря

11. Докладна записка относно: Отчет на събраните приходи от такса “Битови отпадъци” и отчет на извършените разходи за дейност 623  “Чистота” за 2021 г. и Информация за изпълнение на план-сметката по чл.66 от ЗМДТ.

Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря

12. Докладна записка относно: Отчет за разходваните средства за командировки на Кмета на Община Хисаря за четвъртото тримесечие на 2021 г. (от 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г.)

 Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря

13. Докладна записка относно: Отчет за дейността на Общински съвет Хисаря и неговите комисии за периода от 20.07.2021 г. до 21.12.2021 г.

Докладва: инж. Найден Павлов – Председател на Общински съвет Хисаря

14. Докладна записка относно: Отчет за изпълнение на инвестиционната програма на Община Хисаря за второ полугодие на 2021 г.

Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря

15. Докладна записка относно: Одобряване на план – схема към ПУП за обект: „Изграждане на електронна съобщителна мрежа (ЕСМ) на „А1 България“ ЕАД по ул. „Тодор Каблешков“ в гр. Хисаря.

Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря

16. Докладна записка относно: Изграждане на бюст-паметник на Васил Левски на територията на гр. Хисаря

Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря

17. ПИТАНИЯ/РАЗНИ

ИНЖ. НАЙДЕН ПАВЛОВ
Председател на Общински съвет ХисаряКоментарите са затворени.

Анкети

По какъв начин желаете да получавате отговор от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...