На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 17, ал. 1, т. 1 и т. 5, във връзка с чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съветХисаря, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, Председателят на ОбС свиква общинските съветници на редовно заседание на 21.06.2022 год. от 13.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация гр. Хисаря, с предложение за 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

  1. Докладна записка относно: Информация за постъпилите жалби и сигнали в Общината и работата по тяхното решаване.

            Докладва: Петко Петров – Секретар на община Хисаря

2. Докладна записка относно: Заявление вх. № 26-00-569/30.05.2022 г. от „ЦЕТИН България“ ЕАД, представлявано от Петър Мудринич и Петр Проза, чрез пълномощник Георги Михайлов Фиданов с пълномощно рег. № 04553/16.03.2021 г., за разрешаване на изработване на подробен устройствен план (ПУП) – План–схема за трасе на оптична кабелна линия от съществуваща шахта до Базова станция № 3064 на ул. „Хан Кубрат“ № 14, гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив.

            Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря

3. Докладна записка относно: Заявление вх. № 26-00-552/25.05.2022 г. от „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, представлявано от Пепа Скендерова съгласно пълномощно рег. № 5525,5526/07.10.2019 г., за разрешаване на изработване на подробен устройствен план (ПУП) – План– схема и Парцеларен план за нов захранващ кабел НН за УПИ I-81.557, жилищно строителство (ПИ 77270.81.557) по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив.

     Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря

4. Докладна записка относно: Отчет за дейността на читалищата в Община Хисаря за 2021 година.

               Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря

5. Докладна записка относно: Общински гори – състояние, стопанисване, опазване и експлоатация

Докладва: инж. Ангел Веселинов – Директор на ОП ОГС – Хисаря

6. Докладна записка относно: Изпълнение ползването на дървесина от горски територии, собственост на  Община Хисаря за редовни сечи за Лесфонд 2022 г., по реда и условията на чл.5 от „Наредба №8  от 05.08.2011г. за сечите в горите” и добив на дърва за огрев от общински горски фонд за снабдяване на местното население с дърва за огрев  от горски територии, собственост на  Община Хисаря за отоплителен сезон 2022-2023 година

Докладва: инж. Ангел Веселинов – Директор на ОП ОГС – Хисаря

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

(1)7. Докладна записка относно: Актуализация на списъка с пътуващи служители.

               Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря

(2)8. Докладна записка относно: Издаване на запис на заповед от община Хисаря в полза на ДФ“Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаващ стойността на ДДС върху авансово плащане по Анекс № BG06RDNP00119.273-0006-C02 от 19.04.2022 към Административен договор № BG06RDNP001-19.273-0006-C01/2021 г. от 05.04.2021 по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19“ Водено от общностите местно развитие“ за бенефициенти, възложители по ЗОП сключен между Държавен фонд „Земеделие“ и  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА / МИГ/ ХИСАРЯ и Община Хисаря. 

               Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря

(3) 9. Докладна записка относно: Поставяне на атракцион – въжен парк в УПИ  – III – парк, кв. 26 по плана на гр. Хисаря, Археологически резерват. 

               Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря

(4) 10. Докладна записка относно: Информация за всички настоящи проекти, проекти в действие, проекти в устойчивост и подготовка на бъдещи такива. 

               Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря

(5) 11. Докладна записка относно: Приемане на Годишен отчетен доклад за 2021 г. за наблюдение изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Хисаря 2021 – 2027 г. 

               Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря

(6) 12. Докладна записка относно: Актуализация на Годишната програма на община Хисаря за управление и разпореждане с общинската собственост за 2022 година и Приемане и утвърждаване начална тръжна цена за продажба на поземлени имоти в гр. Хисаря, общ. Хисаря.

               Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря

(7) 13. Докладна записка относно: Актуализация на Годишната програма на община Хисаря за управление и разпореждане с общинската собственост за 2022 година и отдаване под наем на УПИ I – стопански двор на СОНС, кв. 103 по КРП на с. Старосел с площ 3000 кв. м. и застроените в него сгради с обща площ от 289.50 кв. м.

               Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря

(8) 14. Докладна записка относно: Предоставяне под наем на поземлени имот в землището на община Хисаря.

               Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря

(9) 15. Докладна записка относно: Приемане и утвърждаване на начални тръжни цени за продажба на 4 /четири/ броя земеделски имоти в землището на Община Хисаря.

               Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря

(10) 16. Докладна записка относно: Приемане и утвърждаване начални тръжни цени за продажба на 7 /седем/ броя имоти в регулация по КРП на община Хисаря.

               Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря

(11) 17. Докладна записка относно: Искане с вх. № 76-00-33/13.05.2022 г. от Стоил Минчев Минчев – председател на НЧ „Н. Й. Вапцаров – 1927“, гр.

Хисаря, кв. Момина баня

               Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря

(12) 18. Докладна записка относно: Одобряване на предварително съгласие по чл. 21, ал. 5 от ЗОС за сключване на договор за замяна между Община

Хисаря и Димитрина Стоянова Кьорлинска и Йонка Стоянова Михалска

               Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря

19. ПИТАНИЯ/РАЗНИ

19.1. Писмо от ТП Държавно горско стопанство Хисар относно: Създаване на организация за осигуряване на дърва за огрев на населението.

ИНЖ. НАЙДЕН ПАВЛОВ

Председател на Общински съвет ХисаряКоментарите са затворени.

Анкети

По какъв начин желаете да получавате отговор от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.