На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 17, ал. 1, т. 1 и т. 5, във връзка с чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, Председателят на ОбС свиква общинските съветници на редовно заседание на 19.07.2022 год. от 13.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация гр. Хисаря, с предложение за


ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докладна записка относно: Актуализация на списъка с пътуващи служители.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 2. Докладна записка относно: Отчет за разходваните средства за командировки на Кмета на Община Хисаря за второто тримесечие на 2022 г. (от 01.04.2022 г. до 30.06.2022 г.).
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 3. Докладна записка относно: Информация за приключване на учебната 2021/2022 година, актуални проблеми и предложения за решаването им.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 4. Докладна записка относно: Закриване на целоднивна подготвителна група в ОбУ „Христо Ботев“ с. Красново и откриване на общинска детска градина.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 5. Докладна записка относно: Определяне на представител на община Хисаря в извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Пловдив“АД, насрочено за 18.08.2022г. и упълномощаване относно начина на гласуване по проекторешенията, включени в дневния ред.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 6. Докладна записка относно: Отчет за дейността на Общински съвет Хисаря и неговите комисии за периода от 18.01.2022 г. до 21.06.2022 г.
  Докладва: инж. Найден Павлов – Председател на Общински съвет Хисаря
 7. Докладна записка относно: отмяна на Решение №576, взето с Протокол №35 от 21.06.2022 г., от заседание на Общински съвет – Хисаря, проведено на 21.06.2022 год.
  Докладва: инж. Найден Павлов – Председател на Общински съвет Хисаря
 1. Докладна записка относно: Актуализация на Годишната програма на община Хисаря за управление и разпореждане с общинската собственост за 2022 година и Приемане и утвърждаване начална тръжна цена за отдаване под наем на поземлени имоти в землището на община Хисаря.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 2. Докладна записка относно: Вземане на решение от собственика на капитала на „Медицински център – I Хисаря“ ЕООД, ЕИН 115515046 за предоставяне под наем на помещение на наемателя Агенция за социално подпомагане, с адрес: гр. София, ул. “Триадица” №2, ЕИН 121015056.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 3. Докладна записка относно: Актуализация на Годишната програма на община Хисаря за управление и разпореждане с общинската собственост за 2022 година и Приемане и утвърждаване начална тръжна цена за отдаване под наем на поземлени имоти в землището на община Хисаря.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 4. Докладна записка относно: Приходи от извършени продажби, отдаване на концесия и под наем на общински имоти през първото полугодие на 2022 година.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 5. Докладна записка относно: Актуализация на Годишната програма на община Хисаря за управление и разпореждане с общинската собственост за 2022 година и даване на съгласие за продажба на имот – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, представляващ УПИ V – общ, кв. 37 по КРП на с. Кръстевич, общ. Хисаря.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 6. Докладна записка относно: Отдаване под наем на две помещения от едноетажна масивна сграда в с. Беловица с обща площ 58 кв. м.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 7. Докладна записка относно: Удължаване на срока на процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +“ по “Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. и определяне реда за предоставяне на патронажната грижа, като услуга от общ икономически интерес (УОИИ) от Община Хисаря.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 8. Докладна записка относно: Актуализирано разпределение на промените по бюджета на Община Хисаря и второстепенните разпоредители към 30.06.2022 г., Информация за изпълнението на общинския бюджет и сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2022 г., информация за състоянието на дълга към 30.06.2022 г., информация за изпълнението на

отчета по кметства и кметски наместничества по населени места към 30.06.2022 г. и отчета на инвестиционна програма към 30.06.2022 г. на община Хисаря.
Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря

 1. Докладна записка относно: Удължаване на продължителността на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 2. Докладна записка относно: Отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние за стопанската 2022/2023 г.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 3. Докладна записка относно: Актуализация на Календар на културните събития на община Хисаря за 2022 г.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 4. Докладна записка относно: Актуализация на Бюджет 2022 г., Инвестиционната програма 2022 г., и Ремонтна програма 2022 г. на Община Хисаря
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 5. ПИТАНИЯ/РАЗНИ

ИНЖ. НАЙДЕН ПАВЛОВ
Председател на Общински съвет ХисаряКоментарите са затворени.

Анкети

По какъв начин получавате нужната Ви информация от Общинска администрация в момента?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.