На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 17, ал. 1, т. 1 и т. 5, във връзка с чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, Председателят на ОбС свиква общинските съветници на редовно заседание на 19.07.2022 год. от 13.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация гр. Хисаря, с предложение за


ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докладна записка относно: Актуализация на списъка с пътуващи служители.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 2. Докладна записка относно: Отчет за разходваните средства за командировки на Кмета на Община Хисаря за второто тримесечие на 2022 г. (от 01.04.2022 г. до 30.06.2022 г.).
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 3. Докладна записка относно: Информация за приключване на учебната 2021/2022 година, актуални проблеми и предложения за решаването им.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 4. Докладна записка относно: Закриване на целоднивна подготвителна група в ОбУ „Христо Ботев“ с. Красново и откриване на общинска детска градина.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 5. Докладна записка относно: Определяне на представител на община Хисаря в извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Пловдив“АД, насрочено за 18.08.2022г. и упълномощаване относно начина на гласуване по проекторешенията, включени в дневния ред.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 6. Докладна записка относно: Отчет за дейността на Общински съвет Хисаря и неговите комисии за периода от 18.01.2022 г. до 21.06.2022 г.
  Докладва: инж. Найден Павлов – Председател на Общински съвет Хисаря
 7. Докладна записка относно: отмяна на Решение №576, взето с Протокол №35 от 21.06.2022 г., от заседание на Общински съвет – Хисаря, проведено на 21.06.2022 год.
  Докладва: инж. Найден Павлов – Председател на Общински съвет Хисаря
 1. Докладна записка относно: Актуализация на Годишната програма на община Хисаря за управление и разпореждане с общинската собственост за 2022 година и Приемане и утвърждаване начална тръжна цена за отдаване под наем на поземлени имоти в землището на община Хисаря.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 2. Докладна записка относно: Вземане на решение от собственика на капитала на „Медицински център – I Хисаря“ ЕООД, ЕИН 115515046 за предоставяне под наем на помещение на наемателя Агенция за социално подпомагане, с адрес: гр. София, ул. “Триадица” №2, ЕИН 121015056.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 3. Докладна записка относно: Актуализация на Годишната програма на община Хисаря за управление и разпореждане с общинската собственост за 2022 година и Приемане и утвърждаване начална тръжна цена за отдаване под наем на поземлени имоти в землището на община Хисаря.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 4. Докладна записка относно: Приходи от извършени продажби, отдаване на концесия и под наем на общински имоти през първото полугодие на 2022 година.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 5. Докладна записка относно: Актуализация на Годишната програма на община Хисаря за управление и разпореждане с общинската собственост за 2022 година и даване на съгласие за продажба на имот – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, представляващ УПИ V – общ, кв. 37 по КРП на с. Кръстевич, общ. Хисаря.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 6. Докладна записка относно: Отдаване под наем на две помещения от едноетажна масивна сграда в с. Беловица с обща площ 58 кв. м.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 7. Докладна записка относно: Удължаване на срока на процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +“ по “Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. и определяне реда за предоставяне на патронажната грижа, като услуга от общ икономически интерес (УОИИ) от Община Хисаря.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 8. Докладна записка относно: Актуализирано разпределение на промените по бюджета на Община Хисаря и второстепенните разпоредители към 30.06.2022 г., Информация за изпълнението на общинския бюджет и сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2022 г., информация за състоянието на дълга към 30.06.2022 г., информация за изпълнението на

отчета по кметства и кметски наместничества по населени места към 30.06.2022 г. и отчета на инвестиционна програма към 30.06.2022 г. на община Хисаря.
Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря

 1. Докладна записка относно: Удължаване на продължителността на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 2. Докладна записка относно: Отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние за стопанската 2022/2023 г.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 3. Докладна записка относно: Актуализация на Календар на културните събития на община Хисаря за 2022 г.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 4. Докладна записка относно: Актуализация на Бюджет 2022 г., Инвестиционната програма 2022 г., и Ремонтна програма 2022 г. на Община Хисаря
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 5. ПИТАНИЯ/РАЗНИ

ИНЖ. НАЙДЕН ПАВЛОВ
Председател на Общински съвет ХисаряКоментарите са затворени.

Анкети

Как се информирате за правата си като потребител на административни услуги?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.