На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 17, ал. 1, т. 1 и т. 5, във връзка с чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съветХисаря, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, Председателят на ОбС свиква общинските съветници на редовно заседание на 17.05.2022 год. от 13.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация гр. Хисаря, с предложение за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докладна записка относно: Общинска програма за закрила на детето за 2022 г.
  Докладва: Ангелина Пашова – Директор на Дирекция „Социално подпомагане“ – Хисаря
 2. Докладна записка относно: Издаване на запис на заповед от община Хисаря в полза на ДФ“Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по Анекс № BG06RDNP001-19.273-0006-C02 от 19.04.2022 към Административен договор № BG06RDNP001-19.273-0006-C01/2021 г. от
  05.04.2021 по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19“ Водено от общностите местно развитие“ за бенефициенти, възложители по ЗОП сключен между Държавен фонд
  „Земеделие“ и МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА / МИГ/ ХИСАРЯ и Община Хисаря.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 3. Докладна записка относно: Готовността на община Хисаря за летния сезон
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 4. Докладна записка относно: Актуализация на Годишната програма на община Хисаря за управление и разпореждане с общинската собственост за 2022 година и Приемане и утвърждаване начална тръжна цена за продажба на поземлен имот с идентификатор 69016.215.18, с. Старосел, с площ 103 кв. м.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 5. Докладна записка относно: Предоставяне под наем на поземлен имот с идентификатор 81030.500.3, с. Черничево, общ. Хисаря, обл. Пловдив Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 6. Докладна записка относно: Доброволно прилагане на влязъл в сила, неприложен регулационен план, по отношение на УПИ III – 1000, 1001 квартал 98А по КРП на село Старосел, община Хисаря, област Пловдив, одобрен със заповеди №№ 689/1966 г., № РД-06-195/28.08.1995 г. и № РД06-229/22.09.1995 г.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 7. Докладна записка относно: Учредяване на безвъзмездно право на строеж в УПИ XIV – 5141, кв. 41 по плана на гр. Хисаря, общ. Хисаря, обл.
  Пловдив за построяване на „Център за спешна медицинска помощ“
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 8. Докладна записка относно: Отдаване под наем на самостоятелен обект – кафе с площ 82 кв.м., находящо се на първи етаж от двуетажна сграда, застроена в УПИ VI – кметство, поща и културен дом, кв. 24 по КРП на с.
  Красново
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 9. Докладна записка относно: Определяне на основни месечни работни заплати на кметовете на населените места от община Хисаря, считано от 01.04.2022 г.
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 10. Докладна записка относно: Определяне на основна месечна работна заплата на кмет на община Хисаря, считано от 01.04.2022г. по предложение на кмета на община Хисаря инж. П. Ганева
  Докладва: инж. Найден Павлов – Председател на Общински съвет Хисаря
 11. Докладна записка относно: Приемане и утвърждаване на начални тръжни цени за продажба на 4 броя земеделски имоти в землището на
  Община Хисаря
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 12. Докладна записка относно: Определяне на представител на община
  Хисаря в комисията, която ще изработи областната здравна карта
  Докладва: Петко Петров – Секретар на община Хисаря
 13. Докладна записка относно: Процедури за изменение на Общия устройствен план на община Хисаря
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 14. Докладна записка относно: Заявление вх. № 26-00-159/08.02.2022 г. на „КОЛОНАДА“ ООД чрез Тодор Пенчев Шапков – Управител, за одобряване на ПУП – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – трасе на електрически кабел 20 kV за захранване на УПИ
  120.637-Производствени дейности (фотоволтаична централа), отреден за ПИ с ИД
  77270.120.637, и на УПИ 164.125-Производствени дейности (фотоволтаична централа), отреден за ПИ с ИД 77270.164.125, м. Калдаръма-03 по КККР на гр. Хисаря, Община
  Хисаря, Област Пловдив
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 15. Докладна записка относно: Заявление вх. № 94-00-П-35/08.02.2022 г. от Пенчо Тодоров Шапков, Даниела Тинкова Карапеткова и Ива Златанова Ботева чрез пълномощник Пенчо Тодоров Шапков за одобряване на ПУП – Парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура – трасе на електрически кабел 1 kV, уличен водопровод PE-HD Ф 90 и улична канализация PE Ф 315 за захранване на УПИ І-1.358, жилищно застрояване, отреден за ПИ с ИД 77270.1.358 по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря,
  Област Пловдив
  Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря
 16. ПИТАНИЯ/РАЗНИ
  16.1. Протокол от извършена проверка, по стопанисване на горите в горските територии, собственост на община Хисаря

ИНЖ. НАЙДЕН ПАВЛОВ
Председател на Общински съвет ХисаряКоментарите са затворени.

Анкети

По какъв начин желаете да получавате отговор от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...