На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, Председателят на ОбС свиква общинските съветници на заседание на 19.03.2019 год. от 13.00 часа в залата на Общинска администрация гр. Хисаря, с предложение за

          Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

  1. Докладна записка относно: Приемане на отчет за дейността на община Хисаря в областта на социалната политика през 2018г. и Годишния план за развитие на социалните услуги в община Хисаря през 2020г.

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

  1. Докладна записка относно: Анализ изпълнението на актуализацията на Наредбите приети от Общински съвет-Хисаря.

Докладва: П. Петров – секретар на община Хисаря

  1. Докладна записка относно: Тригодишна бюджетна прогноза за периода 2020 – 2022 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

  1. Докладна записка относно: Актуализация на Годишната програма на община Хисаря за управление и разпореждане с общинската собственост за 2019 година – имоти № 042006 и № 042122 с. Беловица.

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

  1. Докладна записка относно: Актуализация на Годишната програма на община Хисаря за управление и разпореждане с общинската собственост за 2019 година – УПИ с. Беловица.

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

  1. Докладна записка относно: Приемане и утвърждаване начална тръжна цена за продажба на имот 001060 землище с. Старосел.

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

  1. Докладна относно: Доброволно прилагане на влязъл в сила, неприложен регулационен план, по отношение на УПИ I – 208, квартал 25  по КРП на град Хисаря, кв. Миромир, одобрен със заповед РД- 02-14-2292/2000 г. и РП одобрен със заповед 513/14.08.1961 г.

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

  1. Докладна записка относно: Одобряване на ПУП-Парцеларен план и план-схема на трасе за минерален водопровод от Красновски бани до с. Красново в землището на с. Красново, Община Хисаря, съобщен в държавен вестник без възражения.

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

  1. Докладна записка относно: Заявление вх. № 26-00-1068/17.09.2018 г., допълнено със заявление вх. № 26-00-1068-(3)/20.02.2019 г., от „Ка Интертрейд” ЕООД, ЕИК 201511882 с Управител Екатерина Александрова Айххорн, за разрешаване на трасе за водопровод за минерална вода от Сондаж 1, Красновски бани, Община Хисаря.

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

  1. Докладна записка относно: Кандидатстване на НЧ „Тодор Пашкулов-1928“ – с. Старо Железаре по Процедура BG06RDР001-19.167-МИГ Хисаря, Мярка 6 –„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от Стратегията на МИГ Хисаря с проект „Ремонт на читалищен салон, гримьорни, сцена, подмяна на ел. инсталация и монтиране на озвучителна уредба в НЧ „Тодор Пашкулов-1928“ – с. Старо Железаре.

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗДАДЕНИ ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

– Докладна записка относно: Приемане на отчет за изпълнение на Годишния план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Хисаря през 2018-та година.

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

– Заявление вх. № 26-00-276/28.02.2019 г. от „ЕКСПО КОНТАКТ” ЕООД, ЕИК 175445983 с Управител Мариета Трифонова Райкова, за разрешаване провеждане на „УЛИЦА НА ЗАНАЯТИТЕ – ХИСАРЯ 2019” в периода 1 – 6 юни 2019 г.

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

– Докладна записка относно: Одобряване на План-схема на „Водопровод за минерална вода от Сондаж 3 (на минерална вода от находище Хисаря), съобщена в държавен вестник без възражения.

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

– Докладна записка относно: Издаване на Запис на заповед от Кмета на Община Хисаря в полза на разплащателна агенция на фонд „Земеделие”(РА ДФЗ)

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

– Докладна записка относно: Заявление входящ № 91-00-42/07.03.2019 г. от пенсионери от гр. Хисаря за разкриване на клуб на пенсионера.

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

– Докладна записка относно: Състояние на микроязовирите общинска собственост по отношение на тяхната безопасност при обилни валежи.

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

– Докладна записка относно: Определяне на основни месечни работни заплати на кметовете на населените места от община Хисаря, считано от 01.01.2019 г.

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

ИВА ВЪЛЧЕВА

Председател на Общински съвет-Хисаря

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ
———————————————————————————————————
РЕДОВНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА МЕСЕЦ МАРТ  2019 ГОДИНА

 

                  ПОСТОЯННА КОМИСИЯ      ДАТА И ДЕН             ЧАС
Комисия по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване и околна среда 18.03.2019г.

Понеделник

 

18.00ч.
Комисия по икономика, бюджет, финанси, антикорупция и конфликт на интереси 19.03.2019г.

Вторник

12.00ч.
Административна комисия 18.03.2019г.

Понеделник

 

17.30ч.
Комисия по образование, култура, вероизповедания, спорт, туризъм, здравеопазване, младежка и социална политика

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в Заседателната зала на Общинска администрация-Хисаря.

Следващото заседание на Общински съвет Хисаря ще се проведе на 23.04.2019 г.

Материали се приемат при техническия секретар Валя Тинтикова до 12.04. 2019 г.  

Приемен ден на председателя на Общински съвет Хисаря на 19.03.2019 г. от 09:00 – 11:00 часа.

 Like Us On Facebook

Анкети

Считате ли, че чакахте прекалено дълго?

Loading ... Loading ...

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

GDPR (ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ)


На 25 май 2018 г. влиза в сила нов регламент на ЕС за защита на информацията (GDPR – General Data Protection Regulation).

Община Хисаря , представя на вашето внимание информация вътрешни правила за прилагане на регламента

Прочети тук