obshtinahisaryalogoОБЩИНСКИ  СЪВЕТ

  гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14,  

  тел.:            0337/62034, факс: 0337/6 2030,

                                                       E-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar ; WEB:http://hisar.bg

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, Председателят на ОбС свиква общинските съветници на заседание на 21.11.2017 год. от 13.00 часа в залата на Общинска администрация гр. Хисаря, с предложение за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

 1. Докладна записка относно Отмяна на Решение № 375, взето с протокол № 42 от 05.09.2017 г.

Докладва: Г. Султанов – председател на ОбС

 1. Докладна записка относно докладна от Управителя на „Медицински център 1-Хисар, ЕООД за отказа на наемателите /лични лекари и стоматолози еднолични търговци/ да сключат договори за наем и последващото развитие.

Докладва: Г. Султанов – председател на ОбС

 1. Докладна записка относно искане на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив за предоставяне на имоти с нтп – полски пътища и канали, попадащи в масиви за ползване по чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ и чл. 75б от ППЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 год. в землища на територията на община Хисаря.

Докладва: Г. Султанов – председател на ОбС

 1. Докладна записка относно приемане на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община Хисаря, с която се отменя Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община Хисаря, приета с Решение № 8, взето с Протокол № 2 на заседание на Общински съвет Хисаря, проведено на 29.11. 2011 г., изменена и допълнена с Решение № 162, взето с Протокол № 19/19.07.2016 г. от Общински съвет Хисаря.

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

 1. Докладна записка относно организация на административното обслужване в община Хисаря.

Докладва: П. Петров – секретар на община Хисаря

 1. Докладна записка относно искане вх. № 24-00-406/25.10.2017 г. от Агенция по заетостта, Директора на Дирекция „Бюро по труда – Марица“ гр. Пловдив.

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

 1. Докладна записка относно приемане и утвърждаване начална тръжна цена за продажба на урегулирани поземлени имоти – частна общинска собственост в гр. Хисаря.

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

 1. Докладна записка относно актуализация на Годишната програма на община Хисаря за управление и разпореждане с общинска собственост за 2017 г., приемане и утвърждаване начална тръжна цена за продажба на имот № 501010 с площ 1.00 декар в местност „Свети Атанас“ НТП-изоставена нива, категория осма по КВС на с. Старосел.

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

 1. Докладна записка относно разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за част от кв. 15 – ПИ 184 и пешеходна пътека-тупик, по плана на с. Михилци, Община Хисаря.

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

 1. Докладна записка относно Заявление вх. № 94-00-М-316(2)/09.11.2017 г. от Малина Драгомирова Смит чрез Петя Налбантова за разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 101008, местност „Баненска кория – 02”, землище гр. Хисаря, за промяна на предназначението за жилищно застрояване.

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря.

 1. Докладна записка относно Разрешение за изработване на ПУП-ПР за определяне на санитарно-охранителна зона на Сондаж № 1 и Каптирани естествени извори „Топлите извори” от находище на минерална вода „Красново”.

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря.

 1. 1 Докладна записка относно Заявление вх. № 94-00-Н-175(3)/31.08.2017 г. от Николай Делков Мустаков, Управител на „Солар Нет Системс” ЕООД за одобряване на ПУП – Парцеларен план на трасе за нов електрически кабел, нов водопровод за захранване на ПИ 147022, и пътна връзка за ПИ 147022, местност „Бялата глина”, землище с. Старо Железаре, Община Хисаря.

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

 1. Докладна записка относно отпускане на еднократни парични помощи на социално слаби граждани от бюджета на община Хисаря.

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

ГАТЬО СУЛТАНОВ

Председател на Общински съвет-Хисаря

 

 

 

 Like Us On Facebook

Анкети

Получихте ли точна, ясна и разбираема информация за административната услуга която желаете да ползва?

Loading ... Loading ...

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Проект “ Нови възможности за грижа”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,

които не могат да се самообслужват)

От 27.03.2015г. в община Хисаря стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”. Към момента са назначени 25 лични асистенти предоставящи услугата на 26 потребителя. Двама от потребителите са деца. Подадени бяха общо 88 заявления от кандидат-потребители.

Услугата се ползва от :

** Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Самотноживеещи тежко болни лица;

** Семейства на деца с увреждания.с увреждания

През месец октомври се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти.

Тази услуга е изключително полезна и търсена от потребителите, т. к. се предоставя в домашни условия, без откъсване от средата.

Powered by WordPress Popup