obshtinahisaryalogoОБЩИНСКИ  СЪВЕТ

  гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14,  

  тел.:            0337/62034, факс: 0337/6 2030,

                                                       E-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar ; WEB:http://hisar.bg

 

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, Председателят на ОбС свиква общинските съветници на заседание на 20.06.2017 год. от 13.00 часа в залата на Общинска администрация с предложение за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

  1. Докладна записка относно отчет за работата на Общински съвет-Хисаря за първото полугодие на 2017 г.

Докладва: Г. Султанов – председател на ОбС-Хисаря

  1. Докладна записка относно План за работата на Общински съвет-Хисаря за второто полугодие на 2017 год.

Докладва: Г. Султанов – председател на ОбС-Хисаря

  1. Докладна записка относно състояние на гробищните паркове в Общината.

Докладва: П. Петров – секретар на община Хисаря

  1. Докладна записка относно информация за постъпилите жалби и сигнали в Общината и работата по тяхното решаване.

Докладва: П. Петров – секретар на община Хисаря

  1. Докладна записка относно рамково споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между Висше училище по агробизнес и развитие на регионите Пловдив и Община Хисаря.

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

  1. Докладна записка относно застраховане на имоти – Частна общинска собственост.

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

  1. Докладна записка относно съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ IX-603 и УПИ VI-Общинска администрация, кв. 78 по плана на гр. Хисаря.

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

  1. Докладна записка относно Съгласие за изработване на ПУП – ПРЗ за преотреждането на УПИ II-БОЛНИЦА, кв. 89 по плана на с. Старосел, Община Хисаря, публична общинска собственост, в УПИ II-СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ.  

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

  1. Докладна записка относно съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за части от квартали 19, 20 и 27 по плана на гр. Хисаря, кв. Веригово.

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

  1. Докладна записка относно Съгласие за изработване на ПУП – ПРЗ за преотреждането на УПИ – ЗА УЧИЛИЩЕ, и УПИ – ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА, кв. 29 по плана на с. Мътеница, Община Хисаря, частна общинска собственост, в УПИ I-362, ЗА ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ и УПИ II-363, ЗА ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ.

Докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря

 

 

 

 

 

 

ГАТЬО СУЛТАНОВ

Председател на Общински съвет-Хисаря

 Like Us On Facebook

Анкети

Колко време чакахте, докато регистрират заявлението Ви за административна услуга

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Проект “ Нови възможности за грижа”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,

които не могат да се самообслужват)

От 27.03.2015г. в община Хисаря стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”. Към момента са назначени 25 лични асистенти предоставящи услугата на 26 потребителя. Двама от потребителите са деца. Подадени бяха общо 88 заявления от кандидат-потребители.

Услугата се ползва от :

** Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Самотноживеещи тежко болни лица;

** Семейства на деца с увреждания.с увреждания

През месец октомври се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти.

Тази услуга е изключително полезна и търсена от потребителите, т. к. се предоставя в домашни условия, без откъсване от средата.

Powered by WordPress Popup