Подготвеният проект за бюджет е разработен при спазване на приетите от Министерски съвет основни допускания по отношение на данъчно-осигурителната политика, на базата на заложените в Закона за Държавния бюджет на Република България за 2020 година параметри (обнародван в Държавен вестник брой 100/20.12.2019 година). Разработеният проект е в съответствие с разпоредбите на Закона за публичните финанси  (обнародван в Държавен вестник, брой 15/15.02.2013 г., изм. ДВ бр.95 от 08.12.2015 г., изм. и доп. ДВ бр.43 от 07.06.2016 г., изм. и доп. ДВ бр.91 от 14.11.2017 г.), Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Постановление № 381/30.12.2019 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2020 г., Решение № 208/16.04.2019 г. на МС за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г. и изменени и допълнени с решение № 644/01.11.2019 г., Единна бюджетна класификация за 2020 г., Действащите размери на ставките за местните данъци, такси и цени на услугите.

Проекта за бюджет на Община Хисаря за 2020 г. е съобразен с действащите законови и подзаконови нормативни актове и отразява намеренията на общината за провеждане на комплексна финансова политика.

При изготвянето на бюджета за 2020 г. са спазени принципите за всеобхватност, законосъобразност и  публичност.

Основните приоритети при съставянето на проекта на бюджет на общината за 2020 г. са:

 • повишаване ефективността от публичните разходи;
 • развитие и осигуряване на достъпни и качествени социални услуги;
 • увеличаване обхвата и подобряване качеството на предоставяните от общината публични услуги;
 • работа за успешно усвояване на средствата от Европейските фондове и програми;
 • благоустрояване, основен и текущ ремонт на улици и второстепенна улична мрежа, с цел подобряване на транспортната инфраструктура;
 • поддържане чистотата, уличното осветление и озеленяването на общината. 

           Закона за Държавния бюджет на Република България за 2020 г. беше обнародван в ДВ бр. 100/20.12.2019 г. Основните промени касаещи дейността на общината са следните:

 • Разширено приложение на инструмента за намаляване на 80 % от неразплатените задължения на общини – бенефициенти по програми, за наложени финансови корекции – еднократно чрез сключване на тристранно споразумение между управляващия орган на оперативната програма, министъра на финансите и кмета на съответната община. Няма изрично упоменаване на предходния програмен период, като отпада и условието за прихващане на подлежащи на възстановяване безлихвени заеми за сметка на подлежащите на предоставяне обща изравнителна субсидия и целева субсидия за капиталови разходи (чл.80);
 • Еднократно ограничение за 2020 г. общините могат да поемат дълг извън ограниченията на чл.32, ал.1 от ЗПФ (15 %) чрез заеми, предоставени им от финансови посредници в изпълнение на финансов инструмент, управляван от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ – ЕАД.  Годишният размер на плащанията на общината за всяка година по всички видове заеми, без тези за плащания по главница на рефинансиран съществуващ с нов дълг през 2019 г., без дълга по финансовия договор с ЕИБ, както и дълга по временни безлихвени заеми и по предоставени заеми от други лица от сектор „Държавно управление”, и без плащанията по ЕСКО договорите не може да надвишава 18 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината (чл.82);
 • Разширени изисквания и конкретни срокове за възстановяване на ДДС, финансирани като разходи по одобрени проекти – за частта, за която възниква право на приспадане на данъчен кредит (чл.83 и чл.84)
 • Нова разпоредба за отнасящи се за 2019 и 2020 г. – ограничението по чл. 94, ал. 3, т. 2 от ЗПФ не се прилага за ангажименти за разходи по сключени договори от Общината за извършваните услуги по събиране и транспортиране на битови отпадъци, третирането им в съоръжения и инсталации и поддържане на чистота на териториите за обществено ползване, както и такива за сметка на трансфери от Централния бюджет за други целеви разходи, включително за местни дейности по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „г“ от ЗПФ;
 • Разширяване на възможностите по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование за ползване на средствата от държавния бюджет за транспорт и на ученици, които пътуват ежедневно до училище в друго населено място в същата или съседна административно-териториална област, ако това обучение за придобиване на квалификация не се провежда в населеното място, където ученика живее или ако ученикът се обучава по защитена специалност от професия или специалност от професия, по която е налице очакван недостиг на специалисти на пазара на труда;
 • Промени в частта Общинска администрация, а именно: досегашния компонент „Кметове и кметски наместници” става компонент „Кметове” с разчетени средства за възнаграждения. Разчетите в ЗДБРБ за 2020 г. са направени на база реалния брой кметове на общини, райони и кметства, в които са се провели местни избори.
 • Създаване на нова програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища за периода 2020-2022 г., която следва да бъде приета от МС в срок до един месец от обнародването на Закона. Задължение на МС в срок до два месеца от обнародването на Закона да предприеме действия, вкл. и чрез законодателна инициатива за въвеждане на задължително предучилищно образование за 4-годишните деца и за подпомагане заплащането от родителите на такси по чл.298, ал.2 от ЗПУО.
 • Увеличение от 01 януари 2020 година на минималния размер на основната заплата за най-ниската длъжност, предвидена за заемане от държавен служител от 560 лв. на 610 лв.

            В Закона за Държавния бюджет на Република България за 2020 г. се запазват   следните регламенти:

 • Съгласно чл. 52 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. одобрените с решение на Общинския съвет разчети за финансиране на капиталови разходи, се представят в МФ при условия и по ред, определени от министъра на финансите;
 • Съгласно чл. 53, ал. 1,3 и 4 от Закона за Държавния бюджет на Република България за 2020 година разпределението по тримесечия на годишния размер на общата субсидия за делегираните от държавата дейности – 30:25:20:25; на общата изравнителна субсидия – до 20 Януари в размер 50 на сто, до 20 Юли в размер 25 на сто и до 20 Октомври останалите 25 на сто и на средствата за зимно поддържане и снегопочистване – до 20 януари и до 31 октомври в съотношение съответно  75:25;
 • Съгласно чл.53, ал.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 50 се предоставя на общините до 5-о число на текущия месец, въз основа на заявки на общините, при условията и реда, определени от министъра на финансите
 • Ежемесечно предоставяне на общата субсидия за делегираните от държавата дейности – до 5-то число на текущия месец в размер на една трета от тримесечното разпределение (чл.53, ал.5);
 • Максималният размер на присъдената издръжка, която се изплаща от държавата по чл.152, ал.1 от Семейния кодекс за 2020 г. е 80 лв.(чл.65);
 • При определени в закона случай икономиите на разходите за персонал, могат да се използват текущо или с натрупване само за изплащането на допълнителни възнаграждения и дължимите за тях осигурителни вноски и/или за други разходи, а икономиите от разходите за персонал в резултат от намаляване числеността, може да се използват за увеличаване на индивидуалните основни месечни заплати съобразно оценката на изпълнението и за изплащане на дължимите към тях осигурителни вноски (чл.76);
 • Освобождават се от наем бюджетни организации настанени съответно в сгради държавна или общинска собственост чл.77 от ЗДБРБ за 2020 г.
 • Възможност за покриване на финансовия недостиг на общините бенефициенти по проекти по оперативните програми със заеми от Българска банка за развитие (чл.81)
 • Възможност за трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа (чл.87)
 • Задължително поддържане на постоянен интернет и комуникационна свързаност на общинските администрации за нуждите на компонентите на електронното управление съобразно минимални изисквания за качество, публикувани на интернет страницата на Държавна агенция „Електронно управление“ (чл.88)
 • Размерът на средствата за представителни разходи за кметовете в общините не може да бъде по – голям от 2 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация” (чл.89, ал.1)
 • Размерът на средствата за представителни разходи за общинските съвети не може да бъде по – голям от 1 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация” (чл.89, ал.2)  Пълният текст на Доклада, както и Приложенията към него, можете да намерите в прикачения файлКоментарите са затворени.

Анкети

Колко време чакахте, докато регистрират заявлението Ви за административна услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.