На основание член 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на основание чл. 135, ал. 3, чл. 135, ал. 3, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, § 8, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ПР на ЗУТ, Решение № 37, взето с Протокол № 6/02.03.2022 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 94-00-П-54/28.02.2022 г. от Пламен Петров Попов за допускане на изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 1855 и ПИ 1856, участващи в УПИ V-690 и УПИ ІV-689, 690 в кв. 36 по плана на гр. Хисаря, кв. Момина Баня, Община Хисаря, Област Пловдив, със Заповед № РД-05-189/15.03.2022 г. на Кмета на Община Хисаря е разрешено проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 1855 и ПИ 1856, участващи в УПИ V-690 и УПИ ІV-689, 690 в кв. 36 по плана на гр. Хисаря, кв. Момина Баня, Община Хисаря, Област Пловдив, като заличава V-690 и УПИ ІV-689, 690 и образува един нов урегулиран поземлен имот УПИ ХХІ-1855, 1856, жилищно застрояване, кв. 36, като границите на УПИ ХХІ-1855, 1856, жилищно застрояване следват външните имотни граници на ПИ 1855 и ПИ 1856, съгласно линии, зачерквания, надписи и щрихи в зелен цвят за дворищната регулация, определя зона Жм със свободно нискоетажно застрояване с градоустройствени показатели: височина до 10 м, етажност до 3 етажа, плътност на застрояване 40 %, озеленяване мин. 40 %, Кинт. до 1.0, по пунктирани линии в червен цвят и котировки в черен цвят, и надписи в син цвят на матрицата за застрояване в приложения проект, съгласно ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12, взето с Протокол № 2/19.11.2019 г. от Общински съвет на гр. Хисаря.

Съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ, спира прилагането на действащия устройствен план в частите, за които се отнася изменението. Съгласно чл. 135, ал. 8 от ЗУТ, Заповедта губи правно действие, когато в едногодишен срок от влизането и` в сила не е внесен проект за изменение на плана.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по член 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението чрез Община Хисаря до Административен съд Пловдив.Коментарите са затворени.

Анкети

Как се информирате за правата си като потребител на административни услуги?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...