Във връзка с изпълнението на Заповед на Министъра на здравеопазването и обявеното с Решение на Народното събрание на Република България извънредно положение и на основание ЗМСМА

НАРЕЖДАМ:

1. Допускат се посещенията на всички библиотеки на територията на Община Хисаря, археологически музей – гр. Хисаря, туристически център, римска гробница, римски терми и тракийски култов комплекс при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки.

2. Допуска се провеждането на културни събития – концерти и други сценични прояви на сцени на открито с допустима заетост на местата до 30% от максималния капацитет и при спазване на изискването за социална дистанция, както и на всички противоепидемични мерки.

3. Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица, да се публикува на интернет страницата на Общината и да се постави на информационните табла.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на служител по сигурността на информацията и Секретаря на Община Хисаря.Коментарите са затворени.

Анкети

Считате ли, че чакахте прекалено дълго?

Зареждане ... Зареждане ...