В изпълнение на Заповед на Министъра на здравеопазването и на основание ЗМСМА

НАРЕЖДАМ:

1. Допускат се посещенията на градските паркове и градини при стриктното спазване на следните противоепидемични мерки:

а)            носенето на предпазни маски;

б)           спазването на дистанция от 2.5 метра спрямо други семейства;

в)            влизане в и излизане от парка единствено през отворените и обозначени за целта пунктове;

г)            използване на обозначените маршрути за разходка;

д)           забрана употребата на алкохол;

е)           избягване докосването на повърхности, в т.ч. сядане на пейки и тревни площи;

ж)           съблюдаване на всички останали противоепидемични мерки и указания на лицата, упражняващи служебните си правомощия.

2. Посещенията на градските паркове и градини се разрешава само на следните лица:

а)            деца до 12 години, задължително с техни родители или членове на техните семейства, но не повече от 2 възрастни, във времето от 09.30до 18.30 часа всеки ден;

б)           собственици на кучета, но не повече от 1, във времето до 09.30 часа и след 18.30 часа всеки ден;

3.Забраната за посещение на спортни и детски площадки остава в сила до второ нареждане.

4. Маршрутите в парковете са, както следва:

а)            парк „Момина сълза“ – вход до Колонада „Момина сълза“ и изход, изходът от южната страна на парка, до ресторант „Извора“;

б)           парк „Летен театър“ – вход – стълбите на алеята до западния вход на крепостната стена и изход края на алеята до вход „Камилите“ на крепостната стена;

в)            парк „Момина баня“ – вход алеята срещу читалище „Иван Вазов“ и изход края на алеята, която излиза срещу резиденцията на Министерски съвет.

Маршрутите за движение са еднопосочни, за да се избегне срещането на групи от хора.

5. Управителят на общинско предприятие ЧОСР и гл. специалист „Гражданска защита и сигурност на информацията“ да създадат организация на движението в парковете чрез ограничителни ленти и табели.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Началника на РУ на МВР гр. Хисаря. Заповедта да се доведе до знанието на служителите и гражданите за сведение и изпълнение чрез публикуването й на интернет страницата на общината и поставянето й на информационните табла.

инж. Пенка ГаневаКоментарите са затворени.

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

< 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.