Община Хисаря на основание член 128, ал. 1 от ЗУТ уведомява заинтересуваните по чл. 131 от ЗУТ, че във връзка с Решение № 492, взето с Протокол № 30/18.01.2022 г. от Общински съвет гр. Хисаря, с Решение № 25, взето с Протокол № 5/15.02.2022 г. от ЕСУТ при Община Хисаря, е допуснат за съобщаване проект за ПУП – Парцеларни планове за захранване на УПИ І-1.358, жилищно застрояване, отреден за ПИ с ИД 77270.1.358 по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, както следва:

1.  ПУП – Парцеларен план за трасе на електрически кабел 1 kV – трасето на електрически кабел 1 kV започва от съществуващ стълб 6А6, находящ се на ул. „Бор“ с осови точки 99-209 по РП на гр. Хисаря, кв. Момина баня, преминава през ПИ 77270.1.12, общинска публична собственост, вид територия земеделска, с НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, до ПИ с ИД 77270.1.358 по КККР на землище на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, по червени линии и надписи за трасето на електропровода в приложения проект;

2.  ПУП – Парцеларен план за трасе на уличен водопровод PE-HD Ф 90 – трасето на уличен водопровод PE-HD Ф 90 започва от съществуващ водопровод PE-HD Ф 90, находящ се на ул. „Бор“ с осови точки 99-209 по РП на гр. Хисаря, кв. Момина баня, преминава през ПИ 77270.1.12, общинска публична собственост, вид територия земеделска, с НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, до ПИ с ИД 77270.1.358 по КККР на землище на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, по зелени линии и надписи за трасето на водопровода и щриховка в лилаво за сервитута в приложения проект;

3.  ПУП – Парцеларен план за трасе на улична канализация PE Ф 315 – трасето на улична канализация PE Ф 315 започва от съществуващ канализационен клон 69 PE Ф 300, преминава през ПИ 77270.1.12, общинска публична собственост, вид територия земеделска, с НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, до ПИ с ИД 77270.1.358 по КККР на землище на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, по кафяви линии и надписи за трасето на канализацията и щриховка в лилаво за сервитута в приложения проект.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от 11.03.2022 г. до 11.04.2022 г. от обнародването в „Държавен вестник“ (ДВ бр. 20/11.03.2022 г., стр. 131) заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Хисаря.Коментарите са затворени.

Анкети

Как според Вас е най-добре да се извършва административното обслужване?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...