Община Хисаря на основание член 128, ал. 1 от ЗУТ уведомява заинтерисуваните по               чл. 131 от ЗУТ, че във връзка с Решение № 372, взето с Протокол № 21/01.06.2021 г. от Общински съвет гр. Хисаря, с Решение № 5, взето с Протокол № 1/06.01.2022 г. от ЕСУТ при Община Хисаря, е допуснат за съобщаване проект за ПУП – Парцеларен план за трасета на уличен водопровод и улична канализация:

1.  ПУП – Парцеларен план за уличен водопровод, започващ от съществуващ водопровод по ул. „Тодор Каблешков“, през ПИ 77270.101.930, ПИ 77270.81.559, ПИ 77270.81.153 и ПИ 77270.81.155 – общински пътища, публична общинска собственост, до ПИ 77270.81.557, ПИ 77270.81.558, ПИ 77270.81.150 и ПИ 77270.81.149, м. „Читашки ливади-02“ по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, съгласно линии и надписи в зелен цвят за трасето на уличния водопровод, пунктирани линии в сив цвят за сервитутите в приложения проект.

2. ПУП – Парцеларен план за улична канализация по ПИ 77270.101.930, преминаващо през ПИ 77270.81.153 и ПИ 77270.81.155 – общински пътища, публична общинска собственост до ПИ 77270.81.150 и ПИ 77270.81.149, към която за ПИ 77270.81.557 и ПИ 77270.81.558 са предвидени отклонения, съгласно линии и надписи в кафяв цвят за трасето на канализацията, пунктирани линии в сив цвят за сервитутите в приложения проект.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от 28.01.2022 г. до 28.02.2022 г. от обнародването в „Държавен вестник“ (ДВ бр. 8/28.01.2022 г., стр. 82) заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Хисаря.Коментарите са затворени.

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...