Община Хисаря на основание член 128, ал. 1 от ЗУТ уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че във връзка с Решение № 101, взето с Протокол № 9/21.04.2020 г. от Общински съвет гр. Хисаря, писмо № ОВОС-2420-3/24.01.2020 на РИОСВ Пловдив, писмо № ПУ-01-877-(1)/16.01.2020 г. на БДИБР, с Решение № 42, взето с протокол № 11/21.05.2020 г.. от ЕСУТ при Община Хисаря, е допуснат проект на ПУП-Парцеларен план и план-схема за канализационно отклонение за обслужване на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци чрез сушене в ПИ 262003 (идентификатор 68967.262.3, Област Пловдив, Община Хисаря, с. Старо Железаре по КККР, одобрена със заповед № РД-18-781/01.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК), преминаващо през общински имоти 68967.146.258 – полски път, 68967.145.326 – дере по КККР на с. Старо Железаре, и улици с о.т. 94-10-47-48-101-102 в регулационните граници на с. Старо Железаре, по линии и надписи в кафяво за трасето и пунктири в сиво за сервитута в приложения проект.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация гр. Хисаря, 2-ри етаж, отдел “УТСТИ” и може да се разгледа всеки присъствен ден.

На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация – Хисаря.Коментарите са затворени.

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.