Изх № 08-00-249/06.10.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

            Община Хисаря на основание член 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 405, взето с Протокол № 24/07.09.2021 г. от Общински съвет гр. Хисаря, е одобрен ПУП-Парцеларен план за трасе на подземен кабел 20 kV за външно електрозахранване на помпена станция към тръбен кладенец, за обект „Допълнително водоснабдяване на с. Кръстевич, Община Хисаря от нов сондажен кладенец“, разположен в ПИ 40333.126.488 (нов проектен номер 40333.126.491 – за СОЗ пояс І) по КККР, Област Пловдив, Община Хисаря, с. Кръстевич, Общинска публична собственост, вид територия Горска, НТП Дере, като трасето на подземния кабел 20 kV започва от съществуващ ЖР стълб 20 kV, тип КМ951 с нов ВКП, преминава през ПИ 40333.96.12 – ведомствен път, пресича ПИ 40333.228.73 – водно течение, пресича 40333.228.120 – напоителен канал, минава през ПИ 40333.228.39 – ведомствен път и се включва в ПИ 40333.126.488 (нов проектен номер 40333.126.491 – за СОЗ пояс І), всички имоти общинска собственост, по линии и надписи в черен цвят за трасето и пунктири в червен цвят за сервитута в приложения проект.        Преписката се намира в сградата на Общинска администрация гр. Хисаря, етаж 2-ри, отдел УТ и може да се разгледа всеки присъствен ден.

  Решението може да бъде обжалвано на основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в едномесечен срок от 05.10.2021 г. до 05.11.2021 г. от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 83/05.10.2021 г., стр. 90) чрез Община Хисаря до Административен съд гр. Пловдив.

Арх. Пламен Михалски

Главен архитект на Община ХисаряКоментарите са затворени.

Анкети

По какъв начин желаете да получавате отговор от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...