Изх № 08-00-239/24.09.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Хисаря на основание член 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 405, взето с Протокол № 24/07.09.2021 г. от Общински съвет гр. Хисаря, е одобрен ПУП-Парцеларен план за трасе на подземен кабел 20 kV за външно електрозахранване на помпена станция към тръбен кладенец, за обект „Допълнително водоснабдяване на с. Кръстевич, Община Хисаря от нов сондажен кладенец“, разположен в ПИ 40333.126.488 (нов проектен номер 40333.126.491 – за СОЗ пояс І) по КККР, Област Пловдив, Община Хисаря, с. Кръстевич, Общинска публична собственост, вид територия Горска, НТП Дере, като трасето на подземния кабел 20 kV започва от съществуващ ЖР стълб 20 kV, тип КМ951 с нов ВКП, преминава през ПИ 40333.96.12 – ведомствен път, пресича ПИ 40333.228.73 – водно течение, пресича 40333.228.120 – напоителен канал, минава през ПИ 40333.228.39 – ведомствен път и се включва в ПИ 40333.126.488 (нов проектен номер 40333.126.491 – за СОЗ пояс І), всички имоти общинска собственост, по линии и надписи в черен цвят за трасето и пунктири в червен цвят за сервитута в приложения проект.

Решението може да бъде обжалвано на основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Хисаря до Административен съд гр. Пловдив.

Арх. Пламен Михалски

Главен архитект на Община ХисаряКоментарите са затворени.

Анкети

Как се информирате за правата си като потребител на административни услуги?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.