Изх № 08-00-238/24.09.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Хисаря на основание член 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 406, взето с Протокол № 24/07.09.2021 г. от Общински съвет гр. Хисаря, е одобрен ПУП-Парцеларен план и План – схема на напорен довеждащ водопровод за питейно водоснабдяване на с. Кръстевич от тръбен кладенец за обект „Допълнително водоснабдяване на с. Кръстевич, Община Хисаря от нов сондажен кладенец“, разположен в ПИ 40333.126.488 по КККР, Област Пловдив, Община Хисаря, с. Кръстевич, Общинска публична собственост, вид територия Горска, НТП Дере, като трасето на напорния довеждащ водопровод започва от ПИ 40333.126.488 (нов проектен номер 40333.126.491 – за СОЗ пояс І), преминава през ПИ 40333.228.39 – ведомствен път, пресича ПИ 40333.226.328 – ведомствен път, пресича ПИ 40333.228.73 – водно течение, пресича 40333.228.120 – напоителен канал, общинска собственост, преминава през ПИ 40333.96.12 – ведомствен път, всички имоти общинска собственост, в регулационните граници на с. Кръстевич минава по улици с о.т. 126-53; 53-52-51; 51-19-17-2, пресича път ІІІ-606, минава по улици с о.т. 3а-3-29-38-85-85а-83-82а-82-81-80-79-78-75-76, преминава през ПИ 40333.114.49 – нива, ПИ 40333.114.187 – ведомствено път, ПИ 40333.109.145 – пасище, ПИ 40333.113.402 – ведомствен път, ПИ 40333.113.14 – нива, всички имоти общинска собственост, и се включва в ПИ 40333.113.23 с НТП За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, частна държавна собственост, по линии и надписи в син цвят за трасето и пунктири в червен цвят за сервитута в приложения проект.

Решението може да бъде обжалвано на основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Хисаря до Административен съд гр. Пловдив.

Арх. Пламен Михалски

Главен архитект на Община ХисаряКоментарите са затворени.

Анкети

По какъв начин желаете да получавате отговор от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...