Изх № 08-00-247/06.10.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

            Община Хисаря на основание член 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 406, взето с Протокол № 24/07.09.2021 г. от Общински съвет гр. Хисаря, е одобрена ПУП-Парцеларен план и План – схема на напорен довеждащ водопровод за питейно водоснабдяване на с. Кръстевич от тръбен кладенец за обект „Допълнително водоснабдяване на с. Кръстевич, Община Хисаря от нов сондажен кладенец“, разположен в ПИ 40333.126.488 по КККР, Област Пловдив, Община Хисаря, с. Кръстевич, Общинска публична собственост, вид територия Горска, НТП Дере, като трасето на напорния довеждащ водопровод започва от ПИ 40333.126.488 (нов проектен номер 40333.126.491 – за СОЗ пояс І), преминава през ПИ 40333.228.39 – ведомствен път, пресича ПИ 40333.226.328 – ведомствен път, пресича ПИ 40333.228.73 – водно течение, пресича 40333.228.120 – напоителен канал, общинска собственост, преминава през ПИ 40333.96.12 – ведомствен път, всички имоти общинска собственост, в регулационните граници на с. Кръстевич минава по улици с о.т. 126-53; 53-52-51; 51-19-17-2, пресича път ІІІ-606, минава по улици с о.т. 3а-3-29-38-85-85а-83-82а-82-81-80-79-78-75-76, преминава през ПИ 40333.114.49 – нива, ПИ 40333.114.187 – ведомствено път, ПИ 40333.109.145 – пасище, ПИ 40333.113.402 – ведомствен път, ПИ 40333.113.14 – нива, всички имоти общинска собственост, и се включва в ПИ 40333.113.23 с НТП За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, частна държавна собственост, по линии и надписи в син цвят за трасето и пунктири в червен цвят за сервитута в приложения проект.

  Преписката се намира в сградата на Общинска администрация гр. Хисаря, етаж 2-ри, отдел УТ и може да се разгледа всеки присъствен ден.

  Решението може да бъде обжалвано на основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в едномесечен срок от 05.10.2021 г. до 05.11.2021 г. от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 83/05.10.2021 г., стр. 90) чрез Община Хисаря до Административен съд гр. Пловдив.

Арх. Пламен Михалски
Главен архитект на Община ХисаряКоментарите са затворени.

Анкети

Срещнахте ли при общуването със служители от Общинска администрация Хисаря някой от следните проблеми?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.