Жилищно строителство и къмпинг в поземлен имот 77270.90.2 гр. Хисаря, местност Герена – 02

Във връзка с чл. 4. ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно предложение по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) от Галина Христова Рачева за ИП „Жилищно строителство и къмпинг в поземлен имот 77270.90.2 гр. Хисаря, местност „Герена – 02” община Хисаря, област Пловдив” Информацията е качена на официалния сайт на община Хисаря и на информационното табло на общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 23.07.2020 г. до 06.08.2020 г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.


Изграждане на ферма за 200 бр. говеда в землището на с. Паничери


Във връзка c чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( НУРИОВОС), Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно предложение по приложение № 5 към чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (11УРИОВОС) от Димитър Пенчев Ташев за HI I „Изграждане на ферма за 200 бр. говеда в имот № 55378.17.4, землище на е. Паничери, община Хисаря”. Информацията е качена на официалния сайт на община информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 20.07.2020 г. до 03.08.2020г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.


Издадено Решение № ПВ-62-ПР/2020г. от Директора на РИОСВ Пловдив на името на „Сиенит инвест” АД.

Общинска администрация град Хисаря уведомява населението за издадено Решение № ПВ-62-ПР/2020г. от Директора на РИОСВ Пловдив на името на „Сиенит инвест” АД да не се извършва оценка на въздействието на ИП: „Апарт-хотел с малка винарна за дегустации” в ПИ с КИ 77270.139.371 но Кадастрална карта на град Хисаря, местност „Пловдивски път-03”. Информацията е качена на официалния сайт на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд в района, на който е постоянния адрес или седалището на Възложителя, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Админестратмвнопроцесуалния кодекс.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл. 6 ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( НУРИОВОС)  Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно предложение по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата  за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) от „Сиенит инвест” АД за „Изграждане на Апарт-хотел с малка винарна за дегустации” в ПИ  с КИ 77270.139.371 по Кадастрална карта на град Хисаря, местност „Пловдивски път-03”. Информацията е качена на официалния сайт  на Община Хисаря и на информационното табло в Общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 22.05.2020 г. до 04.05.2020г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Отводняване минерален отток от водопиен павилион „Момина баня” до съществуваща ревизионна шахта РШ43 на външен колектор от кв. Момина баняВъв връзка с чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( НУРИОВОС), Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно предложение по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата  за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) от ОБЩИНА ХИСАРЯ за „Отводняване минерален отток от водопиен павилион „Момина баня” до съществуваща ревизионна шахта РШ43 на външен колектор от кв. Момина баня”. Информацията е качена на официалния сайт  на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 14.04.2020 г. до 28.04.2020г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.

ИНЖ. ПЕНКА ГАНЕВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл. 6 ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( НУРИОВОС)  Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, че ЗП Пепа Драгоева е представила информация по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата  за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС)- „Увеличаване капацитета на животновъден обект кравеферма от 50 на 200 броя крави” в имот № 001116, землище с. Старосел, община Хисаря. Информацията е качена на официалния сайт  на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 02.04.2020 г. до 16.04.2020г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( НУРИОВОС), Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно предложение по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата  за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) от „Сиенит инвест” АД за „Апарт-хотел с малка винарна за дегустации” в ПИ  с КИ 77270.139.371 по Кадастрална карта на град Хисаря, местност „Пловдивски път-03”. Информацията е качена на официалния сайт  на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря. Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 25.03.2020 г. до 08.04.2020г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

Колко време чакахте, докато регистрират заявлението Ви за административна услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...