Списък на предоставяните услуги1. Съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и съоръжения на техническата инфраструктура по отношение на предвидени мероприятия за благоустрояване с оглед на функционалното предназначение и правилната им експлоатация

код: 2067
ТИП с Доклад за съответствие – такса 36 лв. за разглеждане,
срок 14 дни;
КПИИ по чл. 150 от ЗУТ – такса 150 лв.,
срок – един месец

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 01

Подаване на заявка

2. Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

код: 2068
такса 6.00 лв.; срок – веднага

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

3. Справки (устни и писмени) от кадастъра

код: 2099
такси – няма;
срок за устни – на момента;
писмени – 14 дни;


4. Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър

код: 2118
такса – няма;
срок – 14 дни5. Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

код: 2119
такса – 5.00 лв.;
срок – 14 дни

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 01

Подаване на заявка

6. Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

код: 2120
такса – 6.00 лв.;
срок – веднага

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 01

Подаване на заявка

7. Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура

код: 2097
такса – няма;
срок – 3 дни


8. Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

код: 2098
такса – 24.00;
срок – 3 дни

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 01

Подаване на заявка

9. Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве

код: 2667
такса – 25.00 лв.;
срок 14 дни

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 01

Подаване на заявка

10. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

код: 1998
такса – 4.00 лв.;
срок – 1 ден

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

11. Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

код: 2014
срок – 1 ден


12. Издаване на удостоверение за декларирани данни

код: 2071
такса – 4.00 лв.;
срок – 1 ден

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

13. Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

код: 2091
такса – 2.00 лв.;
срок – 14 дни;

такса – 3.00 лв.;
срок – 5 дни;

такса – 5.00 лв.
срок – 1 ден

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

14. Издаване на копие от подадена данъчна декларация

код: 2124
такса – 24.00 лв.;
срок – 14 дни

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

15. Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

код: 2126
такса – няма,
срок – 1 ден


16. Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

код: 2131
такса – 5.00 лв.;
срок 1 ден

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

17. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

код: 2393
такса – 4.00 лв.; срок – 7 ден;
такса – 6.00 лв. за срок – 3 дни;
такса – 12.00 лв. срок 1 ден;

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

18. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

код: 2395
такса – 4.00 лв.; срок – 7 ден;
такса – 6.00 лв. за срок – 3 дни;
таса – 12.00 лв. срок 1 ден

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

19. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

код: 2396
такса – 4.00 лв.; срок – 7 ден;
такса – 6.00 лв. за срок – 3 дни;
такса – 12.00 лв. срок 1 ден;

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

20. Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения

код: 2834
такса – няма,
срок – 1 ден


21. Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

код: 2396
Обикновена поръчка
2.50 лв.- 5 работни дни

Бърза поръчка
8 лв. – 1 работен ден

Експресна поръчка
2 лв. – 2 работни часа


данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

22. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал

код: 1999
срок – веднага


23. Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

код: 2016
Обикновена поръчка – 4лв.
срок – 5 работни дни

Бърза поръчка – 8 лв.
срок – 1 работен ден

Експресна поръчка – 12 лв.
срок – 2 работни часа


данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

24. Издаване на удостоверение за наследници

код: 2016
Обикновена поръчка – 4лв.
срок – 5 работни дни

Бърза поръчка – 8 лв.
срок – 1 работен ден

Експресна поръчка – 12 лв.
срок – 2 работни часа

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

25. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

код: 2017
Обикновена поръчка – със заверка за чужбина – 13 лв.
срок – 5 работни дни

Бърза поръчка – със заверка за чужбина – 17 лв.
срок – 1 работен ден

Експресна поръчка -със заверка за чужбина – 21 лв.
срок – 2 работни часа

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

26. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път

код: 2019
веднага


27. Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

код: 2020
Обикновена поръчка – 2.50 лв.
срок – 5 работен дни

Бърза поръчка – 8 лв.
срок – 1 работен ден

Експресна поръчка – 12 лв.
срок – 2 работни часа

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

28. Възстановяване или промяна на име

код: 2033
До 3 дни след подаване на заявлението


29. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

код: 2024
Обикновена поръчка – 4 лв.
срок- 5 работни дни

Бърза поръчка – 8 лв.
срок – 1 работен ден

Експресна поръчка – 12 лв.
срок – 2 работни часа

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

30. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

код: 2036
Обикновена поръчка – 4 лв.
срок- 5 работни дни

Бърза поръчка – 8 лв.
срок – 1 работен ден

Експресна поръчка – 12 лв.
срок – 2 работни часа

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

31. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат

код: 2037
Обикновена поръчка – 4 лв.
срок- 5 работни дни

Бърза поръчка – 8 лв.
срок – 1 работен ден

Експресна поръчка – 12 лв.
срок – 2 работни часа

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

32. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

код: 2038
Обикновена поръчка – 2.50 лв.
срок- 5 работни дни

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

33. Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

код: 2039
Обикновена поръчка – 2.50 лв.
срок- 5 работни дни

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

34. Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

код: 2040
До 2 работни дни след получаване на документите


35. Издаване на удостоверение за раждане – оригинал

код: 2052
До 10 дни след раждането


36. Припознаване на дете

код: 2053
Три месеца от дата на съобщаване по чл. 65. ал. 2 от СК.


37. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

код: 2039
Обикновена поръчка – лв. 4.00 лв.
срок – 5 работни дни

Бърза поръчка – 8 лв.
срок – 1 работен ден

Експресна поръчка – 12 лв.
срок – 2 работни часа

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

38. Издаване на удостоверение за родените от майката деца

код: 2057
Обикновена поръчка – лв. 3.00 лв.
срок – 5 работни дни

Бърза поръчка – 8 лв.
срок – 1 работен ден

Експресна поръчка – 12 лв.
срок – 2 работни часа

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

39. Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

код: 2057
Обикновена поръчка – лв. 3.00 лв.
срок – 5 работни дни

Бърза поръчка – 8 лв.
срок – 1 работен ден

Експресна поръчка – 12 лв.
срок – 2 работни часа

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

40. Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

код: 2058
Държавни органи и институции не заплащат такса.
Срок за извършване на услугата: 7 дни

Таксата е според вида на документа, който се издава.
Срок за извършване на услугата: 7 дни

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

41. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

код: 2073
Обикновена поръчка – лв. 4.00 лв.
срок – 5 раб. дни

Бърза поръчка – 8 лв.
срок – 1 работен ден

Експресна поръчка – 12 лв.
срок – 2 работни часа

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

42. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

код: 2075
Обикновена поръчка – лв. 3.00 лв.
срок – 5 работни дни

Бърза поръчка – 8 лв.
срок – 1 работен ден

Експресна поръчка – 12 лв.
срок – 2 работни часа

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

43. Издаване на удостоверение за раждане – дубликат

код: 2076
Обикновена поръчка – лв. 4.00 лв.
срок – 5 работни дни

Бърза поръчка – 8 лв.
срок – 1 работен ден

Експресна поръчка – 12 лв.
срок – 2 работни часа

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

44. Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

код: 2079
Обикновена поръчка – лв. 2.50 лв.
срок – 5 работни дни

Бърза поръчка – 8 лв.
срок – 1 работен ден

Експресна поръчка – 12 лв.
срок – 2 работни часа

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

45. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

код: 2080
30.00 лв.
срок – до 5 работни дни, след предоставянето на редовни документи

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

46. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

код: 2092
Обикновена поръчка – 2.50 лв.
срок – 5 работни дни

Бърза поръчка – 8 лв.
срок – 1 работен ден

Експресна поръчка – 12 лв.
срок – 2 работни часа

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

47. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

код: 2104
Обикновена поръчка – 4.00 лв.
срок – 5 работни дни

Бърза поръчка – 8 лв.
срок – 1 работен ден

Експресна поръчка – 12 лв.
срок – 2 работни часа

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

48. Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

код: 2107
Обикновена поръчка – 2.50 лв.
срок – 5 работни дни

Бърза поръчка – 8 лв.
срок – 1 работен ден

Експресна поръчка – 12 лв.
срок – 2 работни часа

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

49. Издаване на удостоверение за правно ограничение

код: 2108
Обикновена поръчка – 4.00 лв.
срок – 5 работни дни

Бърза поръчка – 8 лв.
срок – 1 работен ден

Експресна поръчка – 12 лв.
срок – 2 работни часа

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

50. Издаване на удостоверение за семейно положение

код: 2109
Обикновена поръчка – 3.00 лв.
срок – 5 работни дни

Бърза поръчка – 8 лв.
срок – 1 работен ден

Експресна поръчка – 12 лв.
срок – 2 работни часа

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

51. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

код: 2110

цена – 9.00 лв.,
срок – веднага

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

53. Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

код: 2128
Обикновена поръчка – 2.50 лв.
срок – 5 работни дни

Бърза поръчка – 8 лв.
срок – 1 работен ден

Експресна поръчка – 12 лв.
срок – 2 работни часа

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

54. Промяна в актовете за гражданско състояние

код: 2132
До 2 работни дни след получаване на документите

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

55. Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

код: 2390
Таксата е в зависимост от набора документи.
срок – до 3 работни дни след получаване на документите.

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

56. Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право – по чл. 173 от СК)

код: 2391
До 30 дни след подаване на заявлението

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

57. Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

58. Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

59. Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд

60. Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения

61. Издаване на разрешително за достъп до горски територии

62. Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

63. Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци

64. Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър

65. Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране

66. Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

67. Категоризация на места за настаняване

68. Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение

69. Прекратяване на категория на туристически обект

70. Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

71. Категоризация на заведения за хранене и развлечение

72. Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект

73. Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници

74. Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите – общинска собственост, или за възстановен общински имот

75. Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

76. Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

77. Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

78. Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

79. Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка

80. Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

81. Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

82. Издаване на разрешително за ползване на водни обекти – публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите

83. Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

84. Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

85. Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води – публична общинска собственост, както и от находища на минерални води – изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините

86. Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост

87. Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

88. Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти

89. Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

90. Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

91. Издаване на скици за недвижими имоти

92. Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението

93. Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

94. Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

95. Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

96. Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

97. Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

98. Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти

99. Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

100. Издаване на виза за проектиране

101. Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

102. Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ

103. Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми

104. Издаване на разрешение за строеж

105. Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

106. Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

107. Попълване/поправка на кадастрален план

108. Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици

109. Одобряване на подробен устройствен план

110. Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

111. Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

112. Изменение на план на новообразувани имоти

113. Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет

114. Издаване на разрешение за продължаване на строителството по спрян строеж

115. Разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен планLike Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

Как според Вас е най-добре да се извършва административното обслужване?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...