Списък на предоставяните услуги1. Съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и съоръжения на техническата инфраструктура по отношение на предвидени мероприятия за благоустрояване с оглед на функционалното предназначение и правилната им експлоатация

код: 2067
ТИП с Доклад за съответствие – такса 36 лв. за разглеждане,
срок 14 дни;
КПИИ по чл. 150 от ЗУТ – такса 150 лв.,
срок – един месец

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 01

Подаване на заявка

2. Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

код: 2068
такса 6.00 лв.;
срок – веднага

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

3. Справки (устни и писмени) от кадастъра

код: 2099
такси – няма;
срок за устни – на момента;
писмени – 14 дни;

Подаване на заявка


4. Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър

код: 2118
такса – няма;
срок – 14 дни

Подаване на заявка5. Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

код: 2119
такса – 5.00 лв.;
срок – 14 дни

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 01

Подаване на заявка

6. Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

код: 2120
такса – 6.00 лв.;
срок – веднага

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 01

Подаване на заявка

7. Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура

код: 2097
такса – няма;
срок – 3 дни

Подаване на заявка


8. Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

код: 2098
такса – 24.00;
срок – 3 дни

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 01

Подаване на заявка

9. Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве

код: 2667
такса – 25.00 лв.;
срок 14 дни

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 01

Подаване на заявка

10. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

код: 1998
такса – 4.00 лв.;
срок – 1 ден

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

11. Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

код: 2014
срок – 1 ден

Подаване на заявка


12. Издаване на удостоверение за декларирани данни

код: 2071
такса – 4.00 лв.;
срок – 1 ден

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

13. Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

код: 2091
такса – 2.00 лв.;
срок – 14 дни;

такса – 3.00 лв.;
срок – 5 дни;

такса – 5.00 лв.
срок – 1 ден

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

14. Издаване на копие от подадена данъчна декларация

код: 2124
такса – 24.00 лв.;
срок – 14 дни

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

15. Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

код: 2126
такса – няма,
срок – 1 ден

Подаване на заявка


16. Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

код: 2131
такса – 5.00 лв.;
срок 1 ден

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

17. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

код: 2393
такса – 4.00 лв.; срок – 7 ден;
такса – 6.00 лв. за срок – 3 дни;
такса – 12.00 лв. срок 1 ден;

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

18. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

код: 2395
такса – 4.00 лв.; срок – 7 ден;
такса – 6.00 лв. за срок – 3 дни;
таса – 12.00 лв. срок 1 ден

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

19. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

код: 2396
такса – 4.00 лв.; срок – 7 ден;
такса – 6.00 лв. за срок – 3 дни;
такса – 12.00 лв. срок 1 ден;

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

20. Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения

код: 2834
такса – няма,
срок – 1 ден

Подаване на заявка


21. Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

код: 1997
Обикновена поръчка
2.50 лв.- 5 работни дни

Бърза поръчка
8 лв. – 1 работен ден


данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

22. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал

код: 1999
срок – веднага

Подаване на заявка


23. Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

код: 2000
Обикновена поръчка – 4лв.
срок – 5 работни дни

Бърза поръчка – 8 лв.
срок – 1 работен ден


данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

24. Издаване на удостоверение за наследници

код: 2016
Обикновена поръчка – 4 лв. за първа страница, + 0,50 лв. за всяка следваща
срок – 5 работни дни

Бърза поръчка – 8 лв.
срок – 1 работен ден

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

25. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

код: 2017
Обикновена поръчка – със заверка за чужбина – 13 лв.
срок – 5 работни дни

Бърза поръчка – със заверка за чужбина – 17 лв.
срок – 1 работен ден

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

26. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път

код: 2019
веднага

Подаване на заявка


27. Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

код: 2020
Обикновена поръчка – 2.50 лв.
срок – 5 работен дни

Бърза поръчка – 8 лв.
срок – 1 работен ден

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

28. Възстановяване или промяна на име

код: 2033
До 3 дни след подаване на заявлението

Подаване на заявка


29. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

код: 2034
Обикновена поръчка – 4 лв.
срок- 5 работни дни

Бърза поръчка – 8 лв.
срок – 1 работен ден

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

30. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

код: 2036
Обикновена поръчка – 4 лв.
срок- 5 работни дни

Бърза поръчка – 8 лв.
срок – 1 работен ден

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

31. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат

код: 2037
Обикновена поръчка – 4 лв.
срок- 5 работни дни

Бърза поръчка – 8 лв.
срок – 1 работен ден

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

32. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

код: 2038
Обикновена поръчка – 2.50 лв.
срок- 5 работни дни

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

33. Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

код: 2039
Обикновена поръчка – 2.50 лв.
срок- 5 работни дни

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

34. Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

код: 2040
До 2 работни дни след получаване на документите

Подаване на заявка


35. Издаване на удостоверение за раждане – оригинал

код: 2052
До 10 дни след раждането

Подаване на заявка


36. Припознаване на дете

код: 2053
Три месеца от дата на съобщаване по чл. 65. ал. 2 от СК.

Подаване на заявка


37. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

код: 2056
Обикновена поръчка – лв. 4.00 лв.
срок – 5 работни дни

Бърза поръчка – 8 лв.
срок – 1 работен ден

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

38. Издаване на удостоверение за родените от майката деца

код: 2057
Обикновена поръчка – лв. 3.00 лв.
срок – 5 работни дни

Бърза поръчка – 8 лв.
срок – 1 работен ден

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

40. Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

код: 2058
Държавни органи и институции не заплащат такса.
Срок за извършване на услугата: 7 дни

Таксата е според вида на документа, който се издава.
Срок за извършване на услугата: 7 дни

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

41. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

код: 2073
Обикновена поръчка – лв. 4.00 лв.
срок – 5 раб. дни

Бърза поръчка – 8 лв.
срок – 1 работен ден

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

42. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

код: 2075
Обикновена поръчка – лв. 3.00 лв.
срок – 5 работни дни

Бърза поръчка – 8 лв.
срок – 1 работен ден

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

43. Издаване на удостоверение за раждане – дубликат

код: 2076
Обикновена поръчка – лв. 4.00 лв.
срок – 5 работни дни

Бърза поръчка – 8 лв.
срок – 1 работен ден

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

44. Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

код: 2079
Обикновена поръчка – лв. 2.50 лв.
срок – 5 работни дни

Бърза поръчка – 8 лв.
срок – 1 работен ден

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

45. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

код: 2080
30.00 лв.
срок – до 5 работни дни, след предоставянето на редовни документи

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

46. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

код: 2092
Обикновена поръчка – 2.50 лв.
срок – 5 работни дни

Бърза поръчка – 8 лв.
срок – 1 работен ден

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

47. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

код: 2104
Обикновена поръчка – 4.00 лв.
срок – 5 работни дни

Бърза поръчка – 8 лв.
срок – 1 работен ден

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

48. Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

код: 2107
Обикновена поръчка – 2.50 лв.
срок – 5 работни дни

Бърза поръчка – 8 лв.
срок – 1 работен ден

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

49. Издаване на удостоверение за правно ограничение

код: 2108
Обикновена поръчка – 4.00 лв.
срок – 5 работни дни

Бърза поръчка – 8 лв.
срок – 1 работен ден

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

50. Издаване на удостоверение за семейно положение

код: 2109
Обикновена поръчка – 3.00 лв.
срок – 5 работни дни

Бърза поръчка – 8 лв.
срок – 1 работен ден

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

51. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

код: 2110

цена – 9.00 лв.,
срок – един ден

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

52. Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

код: 2128
Обикновена поръчка – 2.50 лв.
срок – 5 работни дни

Бърза поръчка – 8 лв.
срок – 1 работен ден

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

53. Промяна в актовете за гражданско състояние

код: 2132
До 2 работни дни след получаване на документите

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

54. Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

код: 2390
Таксата е в зависимост от набора документи.
срок – до 3 работни дни след получаване на документите.

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

55. Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право – по чл. 173 от СК)

код: 2391
До 30 дни след подаване на заявлението

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

56. Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

код: 2138
Обикновена поръчка – 4.00 лв. – 5 работен дни
Бърза поръчка – 8 лв. – 1 работен ден

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

57. Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

код: 2100
такса – 50.00 лв. за разрешение
такса при ползване на общински терен:
– до 2 м2 – 200.00 лв.
– от 2 м2 до 5 м2 – 300.00 лв.
– над 5 м2 – 600.00 лв.
срок 14 дни

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

58. Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд

код: 2006
срок – 2 дни

Подаване на заявка


59. Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения

код: 2007
срок – 2 дни

Подаване на заявка


60. Издаване на разрешително за достъп до горски територии

код: 2045
срок – 2 дни

Подаване на заявка


61. Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

код: 2086
такса – 10.00 лв.
срок – 15 дни

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

62. Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци

код: 2093
срок – 14 дни

Подаване на заявка


63. Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър

код: 2122
такса – 5.00 лв.
срок – 14 дни

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

64. Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране

код: 2012
такса – няма
срок – 7 дни

Подаване на заявка


65. Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

код: 2008
такса: 150 лв.
срок : 30 дни

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

66. Категоризация на места за настаняване

код: 2047
такси:

 1. за категоризиране на места за настаняване клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили:
  а) до 30 стаи – 500 лв.;
  б) от 31 до 150 стаи – 1200 лв.;
  в) от 151 до 300 стаи – 1900 лв.;
  г) от 301 до 500 стаи – 2800 лв.;
  д) над 500 стаи – 5000 лв.;
 2. за категоризиране на места за настаняване клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:
  а) до 20 стаи – 200 лв.;
  б) от 21 до 40 стаи – 400 лв.;
  в) от 41 до 60 стаи – 940 лв.;
  г) от 61 до 100 стаи – 2000 лв.;
  д) над 100 стаи – 4000 лв.;
 3. за категоризиране на места за настаняване клас Б – стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги:
  а) за едно легло – 10 лв. на легло;
  б) за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг – 10 лв. на брой;
  в) за място на палатка в къмпинг – 10 лв. на брой;
  срок : 94 дни

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

67. Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение

код: 2048
такса: 150 лв.
срок : 14 дни

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

68. Прекратяване на категория на туристически обект

код: 2050
срок : 7 дни

Подаване на заявка


69. Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

код: 2069
такса за 1 бр. разрешение на един автомобил – 20 лв.
При получаване на разрешението се заплаща и патентен данък за съответната година, който е определен от Общински съвет Хисаря

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

70. Категоризация на заведения за хранене и развлечение

код: 2088
такси :
а) до 20 места за сядане – 150 лв.;
б) от 21 до 50 места за сядане – 250 лв.;
в) от 51 до 150 места за сядане – 800 лв.;
г) от 151 до 300 места за сядане – 1500 лв.;
д) над 300 места за сядане – 2000 лв.;
срок : 94 дни

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

71. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

код: 2090
такси :
срок за потвърждаване :
90 дни
срок за промяна:
30 дни
А. такси за:за потвърждаване на категорията на места за настаняване клас А – хотели, мотели:
а) до 30 стаи – 450 лв.;
б) от 31 до 150 стаи – 1000 лв.;
в) от 151 до 300 стаи – 1700 лв.;
г) от 301 до 500 стаи – 2500 лв.;
д) над 500 стаи – 4500 лв.;

за потвърждаване на категорията на места за настаняване клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:
а) до 20 стаи – 180 лв.;
б) от 21 до 40 стаи – 360 лв.;
в) от 41 до 60 стаи – 850 лв.;
г) от 61 до 100 стаи – 1800 лв.;
д) над 100 стаи – 3600 лв.;

за потвърждаване на категорията на места за настаняване клас Б – стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги:
а) за едно легло – 9 лв. на легло;
б) за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг – 9 лв. на брой;
в) за място на палатка в къмпинг – 9 лв. на брой;

за потвърждаване на категорията на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване):
а) до 20 места за сядане – 130 лв.;
б) от 21 до 50 места за сядане – 220 лв.;
в) от 51 до 150 места за сядане – 720 лв.;
г) от 151 до 300 места за сядане – 1400 лв.;
д) над 300 места за сядане – 1800 лв.;
Б. Такси за промяна на категорията:
при промяна на категорията на туристическия обект в по-висока от определената .

за места за настаняване клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили:
а) до 30 стаи – 500 лв.;
б) от 31 до 150 стаи – 1200 лв.;
в) от 151 до 300 стаи – 1900 лв.;
г) от 301 до 500 стаи – 2800 лв.;
д) над 500 стаи – 5000 лв.;

за места за настаняване клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:
а) до 20 стаи – 200 лв.;
б) от 21 до 40 стаи – 400 лв.;
в) от 41 до 60 стаи – 940 лв.;
г) от 61 до 100 стаи – 2000 лв.;
д) над 100 стаи – 4000 лв.;

за места за настаняване клас Б – стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги:
а) за едно легло – 10 лв. на легло;
б) за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг – 10 лв. на брой;
в) за място на палатка в къмпинг – 10 лв. на брой;

за заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване):
а) до 20 места за сядане – 150 лв.;
б) от 21 до 50 места за сядане – 250 лв.;
в) от 51 до 150 места за сядане – 800 лв.;
г) от 151 до 300 места за сядане – 1500 лв.;
д) над 300 места за сядане – 2000 лв.;
e) при при промяна на категорията на туристическия обект в по-ниска от определената му се заплаща такса 100 лв.
ж)При подаването на заявлението за промяна на категорията се заплаща 1/2 от посочената такса, а при получаването на категорийната символика, включваща удостоверение и табела – втората половина от таксата.

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

72. Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект

код: 2123
такса: 100лв.
срок : 30 дни

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

73. Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници

код: 2715
срок : 7 дни

Подаване на заявка


74. Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите – общинска собственост, или за възстановен общински имот

код: 1988
срок: до 7 дни
такса: 5.00

срок: до 5 дни
такса: 10.00

срок: до 24 часа
такса: 15.00

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

75. Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

код: 2021
срок: до 7 дни
такса: 5.00

срок: до 5 дни
такса: 10.00

срок: до 24 часа
такса: 15.00

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

76. Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

код: 2078
срок: до 7 дни
такса: 5.00

срок: до 5 дни
такса: 10.00

срок: до 24 часа
такса: 15.00

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

77. Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

код: 2081
срок: до 7 дни
такса: 5.00

срок: до 5 дни
такса: 10.00

срок: до 24 часа
такса: 15.00

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

78. Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

код: 2095
срок: до 7 дни
такса: 10.00 лв.

срок: до 5 дни
такса: 15.00 лв.

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

79. Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка

код: 2878
срок: 7 дни
такса: 10.00

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

80. Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

код: 1989
такса за разрешение – 50.00 лв.;
такса на кв. м. на месец:
до 15 кв. м – 4.00 лв.;
от 15 до 35 кв. м. – 3.00 лв;
от 35 до 100 кв. м. – 2.00 лв.; срок – 14 дни

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

81. Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

код: 1990
такса: 20.00 лв.
срок: 7 дни

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

82. Издаване на разрешително за ползване на водни обекти – публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите

код: 1993
такса: 250.00 лв.
срок: един месец

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

83. Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

код: 2001
такса: 50.00 лв.
срок: 14 дни

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

84. Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

код: 2002
Скица – 12.00 лв.;
Удостоверение – 14.00 лв.;
срок – 1 месец

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

85. Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води – публична общинска собственост, както и от находища на минерални води – изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините

код: 2004
такса: 250.00 лв.
срок: един месец

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

86. Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост

код: 2005
срок 1 месец


87. Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

код: 2018
такса: 5,00 лв.
срок: 14 дни

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

88. Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти

код: 2023
таса – 36.00 лв. за разглеждане;
такса – Строежи от VI и V категория – 1,00 лв/м2 РЗП;
Строежи от IV категория -1,50 лв/м2 РЗП;
Строежи от III категория – 2,00 лв/м2 РЗП;
Строежи от II категория – 2,50 лв/м2 РЗП;
Строежи от I категория – 3,00 лв/м2 РЗП;
но не повече от 7 000 лв.;
срок – 14 дни

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

89. Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

код: 2024
таса – 36.00 лв. за разглеждане;
такса – Строежи от VI и V категория – 1,00 лв/м2 РЗП;
Строежи от IV категория -1,50 лв/м2 РЗП;
Строежи от III категория – 2,00 лв/м2 РЗП;
Строежи от II категория – 2,50 лв/м2 РЗП;
Строежи от I категория – 3,00 лв/м2 РЗП;
но не повече от 7 000 лв.;
срок – 14 дни

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

90. Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

код: 2025
такса – 50.00 лв., заплаща се при получаване на нареждане,
срок един месец

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

91. Издаване на скици за недвижими имоти

код: 2027
такса за обикновена услуга – 12.00 лв.,
срок 7 дни;

бърза услуга – 24.00 лв.,
срок 3 дни;

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

92. Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението

код: 2041
ново строителство
До 300 кв.м. РЗП
– 1 лв. за кв. м.
От 301 кв.м. РЗП на горе – по 3 лв. за кв.м. за целия проект,
но не по –малко от 20 лв. и не повече от 3000 лв.;

0,50 лв. на лин.м. за линеен обект – 0,50 лв. на лин.м.; преустройство до 300 кв. м. РЗП – 0.50 лв. на кв. м РЗП; над 300 кв. м – 1.50 лв. на кв. м; срок – 7 дни

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

93. Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

код: 2043
такса – няма;
срок – 1 месец


94. Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

код: 2054
такса – Строежи от VI и V категория – 1,00 лв/м2 РЗП;
Строежи от IV категория -1,50 лв/м2 РЗП;
Строежи от III категория – 2,00 лв/м2 РЗП;
Строежи от II категория – 2,50 лв/м2 РЗП;
Строежи от I категория – 3,00 лв/м2 РЗП;
но не повече от 7 000 лв.

срок при наличие на доклад за съответствие – 14 дни

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

95. Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

код: 2060
такса – 50 лв.;
срок – 1 месец

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка


96. Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

код: 2061
такса – 50% от стойността на издаденото разрешение за строеж
срок – 14 дни

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

97. Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

код: 2063
такса – 5.00 лв.;
срок – 14 дни

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

98. Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти

код: 2064
такса – няма;
срок един месец

Подаване на заявка


99. Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

код: 2082
такса – 5.00 лв.;
срок – 14 дни

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

100. Издаване на виза за проектиране

код: 2083
такса – 24.00 лв.;
срок – 14 дни

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

101. Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

код: 2084
такса за жилищна сграда – 40.00 лв.;
за обществена – 100.00 лв.;
промишлена сграда – 100.00 лв.;

срок – 14 дни

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

102. Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ

код: 2085
такса – 14.00 лв.;

срок – 14 дни

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

103. Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми

код: 2111
такса – няма;

срок – 14 дни


104. Издаване на разрешение за строеж

код: 2112
ново строителство До 300 кв.м. РЗП
– 1 лв. за кв. м. От 301 кв.м. РЗП на горе
– по 3 лв. за кв.м. за целия проект,
но не по –малко от 20 лв. и не повече от 3000 лв.;

0,50 лв. на лин.м. за линеен обект – 0,50 лв. на лин.м.;

преустройство до 300 кв. м. РЗП – 0.50 лв. на кв. м РЗП;

над 300 кв. м – 1.50 лв. на кв. м;

срок – 7 дни

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

105. Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

код: 2113
50 на сто от предвидената такса за издаване на разрешение за строеж;

срок – 7 дни

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

106. Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

код: 2114

срок – един месец

Подаване на заявка


107. Попълване/поправка на кадастрален план

код: 2115

такса – 15.00 лв.;
срок – 14 дни

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

108. Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици

код: 2116

срок – един месец

Подаване на заявка


109. Одобряване на подробен устройствен план

код: 2117

такса – 60.00 лв. за имоти в регулация
120.00 лв. за имоти извън регулация
срок – 30 дни

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

110. Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

код: 2130

такса – 30.00 лв.;
срок – 7 дни

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

111. Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

код: 2517

такса – 5.00 лв.;
срок – 14 дни

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

112. Изменение на план на новообразувани имоти

код: 2518

такса – 15.00 лв.;
срок – 30 дни

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

113. Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет

код: 2519

такса – няма;
срок – 7 дни

Подаване на заявка


114. Издаване на разрешение за продължаване на строителството по спрян строеж

код: 2956

50 на сто от предвидената такса за издаване на разрешение за строеж;

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

115. Разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план

код: 1986

такса – 50 лв. при получаване на нареждане;
срок – 30 дни

данни за плащане
IBAN: BG49CECB979084C8105200 ;
BIC : CECBBGSF;
код за плащане: 44 80 07

Подаване на заявка

116. Подаване на данъчна декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти.

код: 9401

такса: безплатна
срок: 3 дни

Подаване на заявка


 

От 4 януари 2021г.  може да се подава електронна Декларация за облагане с туристически данък към община Хисаря . Услугата е достъпна за потребителите през Портала за достъп до електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“, в раздел „Данъци и такси за гражданите“-„Местни данъци и такси“, на адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/taxes-for-citizens/community-taxes/e94cc917-58ca-41a8-93cc-f4b4838ad02d
За да се заяви електронно услугата е необходимо гражданите да имат квалифициран електронен подпис (КЕП) и да притежават профил в Системата за сигурно електронно връчване на ДАЕУ. Попълнената и подписана електронна форма на декларацията трябва да се изпрати чрез Системата към Общинската администрация по местонахождение на туристическия обект.

Декларацията по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък се подава за всеки туристически обект – средство за подслон или място за настаняване по смисъла на Закона за туризма. До 31 януари на всяка година тя се декларира в общината, където се намира туристическият обект, за облагане с туристически данък за предходната календарна година.

В случай, че съответната община не е присъединена към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги, подаването на попълнения електронен формуляр на декларацията може да се осъществи чрез Системата за сигурно електронно връчване на ДАЕУ на адрес https://edelivery.egov.bg/

Община Хисаря е присъединена към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги.

Държавна агенция “Електронно управление” уведомява всички заинтерисовани, че са разработени и следните нови електронни административни услуги:

 1. Данъчна декларация по чл.54, ал.4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона.
 2. Данъчна декларация по чл.54, ал.4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона.
 3. Данъчна декларация по чл.54, ал.4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано въздухоплавателно средство.
 4. Данъчна декларация по чл.54, ал.4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано плавателно средство.
 5. Данъчна декларация по чл.14, ал.2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопоставена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея.
 6. Данъчна декларация по чл.27 от Закона за местните данъци и такси за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение.
 7. Данъчна декларация по чл.49, ал.3 от закона за местните данъци и такси за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества.
 8. Данъчна декларация по чл.32, ал.1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата.
 9. Декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване.
 10. Искане за премахване или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТ.
 11. Данъчна декларация по чл.61 от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък.
 12. Искане за отписване на публични общински вземания, погасени по давност на основание чл.173, във връзка с чл.171 от ДОПК.
 13. Данъчна декларация по чл.16 от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз и пътници. Услугите са публикувани на адрес: https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/municipal-services/municipal-services/

Уведомяваме Ви, че чрез Единения  модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги са разработени и публикувани следните нови електронни услуги

 1. 910001 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/a1ec83b0-fc1a-4856-bcce-facd2cbc869e
 2. 910002 Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) – вписване в избирателните списъци: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/8c57a798-fd12-4aa6-9731-0f09914cdd67
 3. 910003 Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК): https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/ea956069-7ca0-4b4d-8a5a-9c79851127dd
 4. 910004 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите- 4 април 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК) : https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/99bca052-49cc-47e6-a21a-8bf4e1b302ee
 5. 910005 Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК) https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/ab3e4642-d98a-442a-bc2a-33d136b29284  
 6. 910006 Издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/c78ba558-8bd6-4a46-8c47-a3b90bf8f152

 Услугите са публикувани на адрес  http://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/municipal-services/