На основание член 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че основание чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с предвижданията на влязъл в сила ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12/19.11.2019 г. на ОбС Хисаря, Становище № 16-00-9214/29.11.2016 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив, Решение № 48 взето с Протокол № 10/07.04.2022 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 26-00-353 от 30.03.2022 г. от  “КОРЕКТ – ДЖЕЛЕПОВ” ЕООД, чрез Управителя Георги Петров Джелепов за разрешаване на изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 55378.703.46, м. “Гьоргевско дере” по КККР на с. Паничери, Община Хисаря, Област Пловдив по Наредба № 19/25.10.2012 г. за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението им, със Заповед № РД-05-259/13.04.2022 г. на Кмета на Община Хисаря е разрешено проучване и проектиране на проект за ПУП-ПЗ за 55378.703.46, м. “Гьоргевско дере” по КККР на с. Паничери, Община Хисаря, Област Пловдив по Наредба № 19/25.10.2012 г. за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението им на „Селскостопанска сграда за съхранение на растителна продукция и селскостопански  машини“, с градоустройствени показатели: етажност до 2 етажа, Н до 10 м, плътност до 20 %, Кинт. 0.4, съгласно предвижданията на влязъл в сила ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12/19.11.2019 г. на ОбС Хисаря.

Заповедта не подлежи на обжалване.Коментарите са затворени.

Анкети

Колко време чакахте, докато регистрират заявлението Ви за административна услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...