prilojenie3_2011->ДЕКЛАРАЦИЯ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци

Сайтът е в процес на прикачване на информация. В случай за неработещ линк, моля да ни сигнализирате на е-майл- sakutov@hisar.bg !

 

Административна услуга е:

 1. издаване на индивидуални административни актове, с които се удостоверяват факти с правно значение;
 2. издаване на индивидуални административни актове, с които се признава или отрича съществуването на права или задължения;
 3. извършване на други административни действия, които представляват законен интерес за физическо или юридическо лице;
 4. експертизите, представляващи законен интерес за физическото или юридическото лице, когато нормативен акт предвижда тяхното извършване като задължения на администрацията на държавен орган или от овластена организация.

Вътрешна административна услуга е административна услуга, която един административен орган предоставя на друг при осъществяването на неговите правомощия.

Административни процедури са всички работни процеси в администрацията или между различните администрации, които включват вътрешен оборот на документи и които не представляват предоставяне на административни услуги и вътрешни електронни административни услуги.

 Регистрацията на документи в община Хисаря се извършва в официален документен регистър, представляващ база от данни в състава на АИС.

На деловодно регистриране в АИС подлежат следните видове документи:

 1. Входящо писмо
 2. Изходящо писмо
 3. Факс
 4. Възражение
 5. Докладна
 6. Жабла/Сигнал
 7. Заявление
 8. Искане
 9. Обща молба
 10. Решение
 11. Становище
 12. Телеграма
 13. Акт за административно нарушение
 14. Заявление за прием при кмет
 15. Вътрешна заповед

 

Всички документи, предложения, заявления, писма, сигнали, факсове и кореспонденция, получени на официалния електронен адрес на община Хисаря, както и електронните документи, отговарящи на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис задължително се регистрират в АИС.

 • В АИС се допуска регистрацията на документи и други информационни обекти само за вътрешни за администрацията цели и в регистри, различни от официалния документен регистър.
 • Регистрацията на документи и други информационни обекти за целите на предоставянето на електронни административни услуги и в отношенията между администрациите се извършва винаги в официалния документен регистър.
 • Отдел „Административно обслужване”, наричана по-нататък АО въвежда и поддържа в АИС, в съответствие с изискванията на „Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите”, информация относно:
 1. уникалния регистров идентификатор на документа;
 2. информационните обекти от видове: „потребител”, ”документ”, „задача”, „физическо лице”;”юридическо лице”; „клон на чуждестранно лице”;
 3. класификационни схеми по следните видове информационни обекти: „потребители”;”документи”;”задачи”;”данни за физически лица”; „номенклатури”;”съвкупности от унифицирани данни”; ”други специфични съвкупности от данни, които се използват в общината”;
 4. достъп до информационни обекти;
 5. ведомствени номенклатури по видове документи; етапи от услуги или процедури; услуги и процедури; схеми на съхранение на документи;
 6. статус на услугата или процедурата;
 7. начин за поправяне на грешки;
 8. сканиране на хартиен документ и прекачване към регистрирания електронен документ.

Документооборотът е съвкупност от взаимно свързани дейности по обработката на документите от момента на тяхното създаване или получаване до момента на тяхното изпращане и архивиране.

 Документ е материален обект с информация, фиксирана в какъвто и да е носител, създадена, получена и запазена при изпълнение на задължения, определени със закон или произтичащи от действия.

 Преписката е съвкупност от тематично свързани документи- от инициативния (първоначалния) документ, междинните документи и документа-отговор (крайният документ) по определен въпрос.Like Us On Facebook

Анкети

По какъв начин получавате нужната Ви информация от Общинска администрация в момента?

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

GDPR (ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ)


На 25 май 2018 г. влиза в сила нов регламент на ЕС за защита на информацията (GDPR – General Data Protection Regulation).

Община Хисаря , представя на вашето внимание информация вътрешни правила за прилагане на регламента

Прочети тук