На основание  чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 125, ал.1 от Закона за горите, във връзка с писмо изх. № 90-00-19/28.01.2021 г. на Директор на ТП ДГС – ХИСАР

НАРЕЖДАМ:

 1. ЗАБРАНЯВАМ, през 2021 година, пашата на селскостопански животни в горски територии – държавна собственост, находящи се на територията на община Хисаря, както следва:
 1. Землище: с. Беловица с обща площ 558.4 ха.

Предотдели забранени за паша са: 151 ч, ш, щ, 5, 6, 7, 11, 19, 152 м,  н,  п,  р,  с,  т,  х, и1. 153 г. 154 е. ж, с, т, ф, х, ц, 2, 4. 155 е, з, к, 3, 5. 156 б, в, г, ж, з, и, к, р, с, т, у, ф, г1, з1, и,1

о1, с1, т1, у1, 3, 6, 7, 8, 11. 157 а, б, д, д2, 1.380 е, з, к, р, с, т.  с площ 228.8 ха.

От разрешените – забранени за едър добитък ( с височина до 3м. ) са: 156п, п1. с площ 2.1 ха.

 • Землище: с. Красново с обща площ 251.5 ха.

Подотдели забранени за паша са:  124 г, 4, 6, 7, 9. 125 2, 4. 126 2, 3.127 4, 5, 6. 129 в. 130 ж, к.132 а, 2. 133 п, 4, 6, 7, 8. 135 1.136 1. 137 л. 138 г, е, п, ф, ш, щ. 140 х 141 в, д, з, и, л, м, н,

о, р, ф, х, ш, щ, в1, г1, е1, ж1, з1, 2, 4, 5, 6, 7. 142 б, е, ж, м, о, п, р, у, ф, ш, щ, ю, я, а1 ,б1, 1. 143 б, ж, к, м, н, о, с, т, у, х, ц, ч, ш, д1, ж1, и1, л1, м1, 2. 144 а, г. 145 ж, л. 146 л, м. 150 н1. 151 а, 1. 152 к, л, б1, ж1, к1.  368 в, д. 372 б, в, м, н. 373 в. 375 з, и, л, 5. 377 б1.378 а,г,д,е,з,к,1.379, л,м. с площ 151.8 ха.

От разрешените – забранени за едър добитък (с височина до 3м.) са: 139м, п, м1. 149 ж.           с площ 8.7 ха.

 • Землище: с. Кръстевич с обща площ 688.1 ха.

Подотдели забранени за паша са: 90 3. 91 5. 94 2, 4, 5, 6. 95 2. 96 л, 1, 6. 97 в. 98 2. 101 ж, з, 2, 3. 102 д, 2.103 1, 2. 104 г,  к,  3.105, а, б, г, д, е, ж, з, р, 1, 2, 3. 106 а, г, ж, з, с, у, е3.  107 л, п, т, у,  а1, в1, д1, ж1, з1, л1, р1, ш1, щ1, ю1, п2,  ф2, х2,  ц2. 108 в.  109 а.  110 ж,  з, 3. 112 з, м, п. 116 а, в, г, д. 117 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к,1. 118 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 119 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1,  2, 3, 4, 5,6. 120 а, б, в ,г ,д, е, ж,з ,и ,к, л, м, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 145 в, п. 376 в, е, ж, м, р, с, ф, а1, ф1, ч1, 5.377 б, з, ч, и1, к1, 1.379 в, т,1, 18.     с    площ 503.6 ха.

От разрешените – забранени за едър добитък ( с височина до 3м.) са: 106 н, о, з3. ч07 м2.

376 н, г1.  с площ 9.1 ха.

 • Землище: с. Мало Крушево с обща площ 83.2 ха.

Подотдели забранени за паша са : 151г, ж, м, з1, и1, к1, л1,м1, н1, р1, ш1, я1е2 , 2, 3 . 8, 9, 10, 12,  13, 14, 15, 16, 18.  с площ 34.4 ха.

От разрешените – забранени за едър добитък ( с височина до 3м.) са: 151 л, е1, ж1, б2.  с площ 10.0 ха.

 • Землище: с. Старосел с обща площ 3627.4 ха.

  Подотделни забранени за паша са : 1, а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 5. 2а, б, в. 3а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1.4 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3, 4, 5.5 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4, 5. 6, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3. 7а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3. 10я, б, в, г, д, е, ж, з. 11 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1.12 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, 1, 2, 3, 4, 5, 6.13 а, б, в, г, д, е , ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, 1, 2, 3, 4, 5.14 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1,2. 15 а, б, в, 1, 2, 3.16 а, б, в, г, д, 1, 2.17 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1, 2, 3, 4.18а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3,  4.19 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1, 2, 3.20, а, б, в , г, д, е, ж, 1, 2, 3.24 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5.25 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4, 5.26 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1, 2, 3, 4,  5.27 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, 1, 2, 3.28 а, б, в, г, д, 1, 2, 3.;29 а, б, в, г, д, 2.30 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3;31 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, 1, 2, 3,4, 5;32 а, б, в, г, д, 1, 2, 3;33 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2, 3,4, 5;34 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4, 5;35 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 36а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 23.37 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, 1, 2, 3, 4, 38 а, б, в, г, 1.39 а, б, в ,г, д, 2, 3.; 40а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5, 6.41 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2, 3, 4, 5.42 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.43 а, б, в, г, д, 1, 2, 3;44 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3.45 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2.46 а, б, в, г, д, 1, 2, 3.47 а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4.48 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 49 а, б, в, 1.50 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5.51 а, в, г, е, з, к, 1, 2, 3, 4.52, з, л, 1.53 е, з, к, р, 1, 2, 7.54 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.55 а, б, в, г, д, е, 1.56 а, б, в, г, д, 1, 2.57 а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4.58 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1.59 а, б, в, г, д, е, 1 2.60 а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.61 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1415;62  а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5.63 а, б, в, г, д, е, ж1, 2.64 а, б, в, г, д, е, ж, з, и. 65 а, б, в, г, д, 1, 2.66,а,б,  в, г, д, е, ж. 67 а, б, в, г, д, е, ж. 68 а, б, в, г, д, е, з, и, 1, 2.691.70 н; 71 б, в, г, д, ж, и, л , ч,1.72 а, б, г, д, е, з, и, к, н, о, п, р, с, ф, ц, ч, 1.73 ж, з, и, л, м, о, 2, 3.74  а, б, в, г, 1.75 а, б, в, г, д, е, м, н, 3.77 в, д. 78 а, б, в, г, д, е, ж, 1.79 а, б, в, г, 1.80 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3.81 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4.82 а, б, в, г, д, е, ж, з1, 2, 3.83 а, б, в, г, 1, 2.84  а, б, в, 1.85 а, б, в, г, д, е, 1, 2.86 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2.87 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, 1, 2.88 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2.89 а. б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2.90 в, г, д, 2, 4.91 в, г, д, е, ж, 4, 6, 7, 8.92 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5.93 а, б, в, г, д, 1, 2, 3.139 а, б, г, л1. 152 у.161 л.  162а, б, е;163 а, в.164 а, б, в, г, д, е, л, н, п, р, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.165 д, е, ж, 2.166 а, б, 1.167 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 6.168 а, б, в, г, з, и, к, л, м, 1, 2, 3, 4.169 а, б, в, 1.170 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4.171 а, б, в, г, 1.172 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9.173 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.174 а, в, г, д, е, ж, з, и, к, н, о, п, 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.175 а, с, т, ф, 1.176 в, 1, 2, 4, 5, 9.177 а, б, в, 16.178 н, р.179ж, к.180 а, б, в, г, д, е, ж, м, н, о, с, т, ф, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.181 а, з, и, к, н, о, п, с, т, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.182 а, б, в, г, д, е, ж, з, к, л, 1, 2, 3, 4, 5.183 а, б, в, г, д, 1, 3, 4, 7.184 б, в, 1, 6, 9.185 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.186 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.187 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.188 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3.189 а, б, в, г, д, е, 1.190 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.191 а, б, в, п, р, с, т, 1.209 г1, д1, ж1, ш1, г2, д2, ж2, м2, 10;369 д. 370 а, е, л, м, н. 371 б, м, н, р, ш. с площ 3529.6 ха.

От разпрешените – забранени за едър добитък ( с височина до 3м.) са: 69 а, к. 163р. 165 а. 167ж.175 б, у. с площ 12.6 ха.

 • Землище: гр. Хисаря с обща площ 1725,9 ха.

Подотдели забранени за паша са: 218а, б, в, е, 1, 2, 3.220 е, 3.332 л, м, н, у, ф, ч, 7, 8, 10.228 ц. 230 у.231е. 234а, б, в, е, з, л, м, о, с, е1, и1, п1, р1, 1, 2, 6.235 в, д, ж, з, и, л, м, о, у, ф, х, щ, я, а1, б1, г1, ж1, и1, 1, 3, 5, 6, 7, 8.236 в, г, к, м, о, с, х, г1, и1, м1, у1.237 а, б, г, д, к, л, м, о, р, с, ц, ч, ю, я, а1, в1, д1, ж1, з1, 1, 3, 4, 5, 6.238 б, г, д, н, о, п, с, т, у, ф, ц, ш, б1, 1, 4, 5, 6.239 б, ю, я, в1, г1, д1, ж1, з1, и1, к1, м1, п1, 1.240 а, б, в, г,  д, ж, и, к, о, п, с, 1, 2, 3, 4, 5. 241 з, о, 1, 4.244 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 5, 6.245 а, в, г, д, е, ж, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9.247 в, г, д, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.248 е, 1.249г, е, з, м, п, с, у, 2, 9.250 г, д, ж, з, п, 3.251 а, д, ж, м, н, о, р, с, т, ц, а1, д1, 4.252 б, е, ж, л, 1, 12.254 г. 255 д, з, л. 256 ж, и. 257  е, т, а1, 2.258 б, г, ж, з, к, т, ц. 259 ж. 261е, ж. 263 г, д, ж, м, о, 4.264 б, и, м; 265 г, ж, з, и, к, л, н, п, ф, х, ш, щ, я, 1, 2, 4, 5, 6.266 б, д, ж, з, к, л, м, н, п, р, с, у, х, ц, 1, 2, 3, 4, 5.267 а, б, в д, з, и, к, л, п, р, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, б1, в1, г1, д1, л1, м1, н1, п1, 1, 2, 3, 4, 5.268 а, в, ж ,з , и. к, л, м, о, п, р, у, 1, 2, 3, 4, 5.269 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3.270 а, г, е, з, к, л, м, н, р, с, т, х, ц, ч, ю, 1, 2, 3, 4.271 а, б, в, е, ж, и, л, н, п, с, т, х, ц, щ, ж1, к1,м1, н1, р1, с1, т1, х1, ц1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, е2, ж2, з2, 1, 4.272 а, б, г, д, ж, р.273 б, д, з, и, к, л, м, п, р, т, у, х, ч, 2, 3, 4.274 а, б, г, д, е, ж, з, к, л, н, п, с, у, ф, щ, д1, и1. 275. а, в, г, д, о, п, у, ф, х, ш, 2, 4.276 и, р, с, т, у, ц, ч, ш, ю, я, б1, в1, 2.277 б, в, о, ф, щ; 288 щ; 278 б, в, г, к. 279 в, е,з, и, л, м, н, о, р, с, т, щ, я, в1, и1, 1,10.282 л, 2, 3.383 ф. 288 щ с площ  734.4 ха.

От разрешените – забранени за едър добитък ( с височина до 3м. ) са: 241 п. 242 а. 243 а. с площ 19.9 ха.

От разрешените – забранени за едър добитък ( с височина до 3м. ) са: 277 п,р,с. с площ 28.3 ха.

 • Землище: с. Мътеница с обща площ 1000.5 ха.

Подотдели забранени за паша са: 191 г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, у, 2, 3.192 а, б, в, д, е, 2.193

б, в, д, е, 1, 4.194 а, в, д, з, л, 1, 2, 3, 4.195 в, г, д, е, ж. 199 а, б, в, г, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10.200 а,

в, д, е, к, 1, 3, 9.201 а, б, в, г, д, ж, 1, 2,3.202 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3.206 д. 207 д, е. 208 в, г, ж, к, м, о, р, с, т, у, 1, 2, 3.209 и, м, с, т, х1, ц1,. 210 г, е, з, л, 3,5.211 в, д, к, п, 1.212 е, з, к, л, м, 1.216 а,1, 2.221 а, б, д, е, и, 18.222 а, е, 1.224 в, д, е, 3.225 а, л, с, 5, 7.226 х, ч, я, г1. 227 а, д, е, т, 4.228 б, д, е, ж, з, и, к, л, н, п, т, у, ф, х, ч, щ, я, б1, е1, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8.229 в, д, и, л, м, н, о, п, р,  т, ц, 5, 7, 8, 9, 11.230 в, е, л. 239 а, г, д, з, л, н, о, с, у, ф,  ц, ч, р1, т1, 2, 3, 4, 5. с площ 777.3 ха.

От разрешените – забранени за едър добитък ( с височина до 3м. ) са: 201 е. 224 с. 227 н. с площ 17.7 ха.

 • Землище: с. Ново Железаре с обща площ 7.3 ха.

 Подотдели забранени за паша са : 385 к, л, м, н, о, п, р, с, т, 1. с площ 7.1 ха.

 • Землище: с. Паничери с обща площ 354.1 ха.

Подотдели забранени за паша са : 229 ф, х, ч, 10.230 р, ш, щ, ю, я, а1, б1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, о1, р1, у1, ф1, ш1, щ1, ю1, а2, в2, г2, е2, ж2, з2, и2, к2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.231 в, г, з, и, ф, х, ц, ш, а1, б1, г1, ж1, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9.232 а, б, в, г, е, и, м, н, о, ш, щ, ю, я, б1, в1, г1, д1, ж1, 1, 2, 5, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.237 у, ф, 7.367 а, б, в, г, н, о, п, р, т, у, ф, г1, д1, ж1, з1, и1, к1, л1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 36.381 ж, и, к, л, м, н, о, п, р, х, ц, ч, ш, щ, ю, я. 386 д, т, 12. с площ 254.5 ха.

От разрешените – забранени за едър добитък ( с височина до 3м. ) са: 232 к, л, р. с площ 0.5 ха.

 1. Землище: с. Старо Железаре с обща площ 54.4 ха.

 Подотдели забранени за паша са : 232 14. 233 б, г, е, л, н, п, т, ф, х, ц, ю, я, б1, г1, з1, м1, н1, о1, р1, с1, ц1, щ1, ю1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.234 т, х, ч, щ, я, а1, 4. с площ 42.5 ха.

От разрешените – забранени за едър добитък ( с височина до 3м. ) са: 232 х, ц, ч. с площ 0.3 ха.

 1.  Землище: с. Черничево с обща площ 31.3 ха.

 Подотдели забранени за паша са: 282 б, в. 283 т, ш, щ, д1.383 ш, ю. 384 б, п, т, у, ф. с площ 22.8  ха.

От разрешените – забранени за едър добитък ( с височина до 3м. ) са: 277 п, р, с. с площ 28.3 ха.

 1.  Землище: с. Михилци с обща площ 528. 3 ха.

 Подотдели забранени за паша са: 286 о, 4.287 г, м, ю, 1, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15.288 ж, к, п, я, 2.289 в, г, д, е. 290 о, ц. 291 г, д, е, л, о, 1, 4, 5, 6.292 е. 308 а, б, г, д, е, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19.309 д, ж, з, к, 2, 4, 5, 6, 7, 9.310 1, 2, 3, 4.311 б, в, г, д, е, з, и, к, о, п, р, с, ф, х, ц, ч, ш, ю, я, а1, д1, е1, з1, и1, к1, л1, м1, п1, р1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11.32 м, с, т. с площ 249.0 ха.

От разрешените – забранени за едър добитък ( с височина до 3м. ) са : 287 и. 290 ф. с площ 1.9 ха.

2. С оглед осигуряване на информираност и публичност, кметовете и кметските наместници по населените места да обявят на видно място в сградата на съответносто кметство/ кметско наместничество заповедта.

3. Настоящата заповед да се постави на информационното табло в сградата на общината и да се публикува на интернет страницата.

4. Съгласно  чл.125, ал.4 от Закона за горите, в срок до 10.03.2021 г. препис от заповедта да се предостави на РДГ – Пловдив и РИОСВ – Пловдив.

5. Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на инж. Ангел Веселинов -Директор на ОП „Общинско горско стопанство – Хисаря“, кметовете и кметските наместници по населени места.

инж. ПЕНКА ГАНЕВА
Кмет на община ХисаряКоментарите са затворени.

Анкети

Колко време чакахте, докато регистрират заявлението Ви за административна услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...