Заповед забрана паша

       На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 125, ал. 1 от Закона за горите, във връзка с писмо изх. № 119/20.01.2020 г. на Директор на ТП ДГС – ХИСАР

ЗАБРАНЯВАМ, през 2020 година, пашата на селскостопански животни в горски територии – държавна собственост, находящи се на територията на община Хисаря, както следва:

Землище: с. Беловица с обща площ 558.4 ха.

Подотдели забранени за паша са: 151 ч, ш, щ, 5, 6, 7, 11, 19. 152 м, н, п, р, с, т, х, и1. 153 г. 154 е, ж, с, т, ф, х, ц, 2, 4. 155 е, з, к, 3, 5. 156 б, в, г, ж, з, и, к, р, с, т, у, ф, г1, з1, и1, о1, с1, т1, у1, 3, 6, 7, 8, 11. 157 а, б, д, д2, 1. 380 е, з, к, р, с, т. с площ  228.8 ха.

От разрешените – забранени за едър добитък (с височина до 3 м.) са: 156п, п1.с площ 2.1 ха

Землище: с. Красново с обща площ 251.5 ха.

Подотдели забранени за паша са: 124 г, 4, 6, 7, 9. 125 2, 4. 126 2, 3. 127 4, 5, 6. 129 в. 130 ж, к. 132 а, 2. 133 п, 4, 6, 7, 8. 135 1. 136 1. 137 л. 138 г, е, п, ф, ш, щ. 140 х. 141 в, д, з, и, л, м, н, о, р, ф, х, ш, щ, в1, г1, е1, ж1, з1, 2, 4, 5, 6, 7. 142 б, е, ж, м, о, п, р, у, ф, ш, щ, ю, я, а1, б1, 1. 143 б, ж, к, м, н, о, с, т, у, х, ц, ч, ш, д1, ж1, и1, л1, м1, 2. 144 а, г. 145 ж, л. 146 л, м. 150 н1. 151 а, 1. 152 к, л, б1, ж1, к1. 368 в, д. 372 б, в, м, н. 373 в. 375 з, и, л, 5. 377 б1. 378 а, г, д, е, з, к, 1. 379 л, м. с площ 151.8 ха.

От разрешените – забранени за едър добитък (с височина до 3 м.) са: 139  м, п, м1. 149 ж. с площ 8.7 ха.

Землище: с. Кръстевич с обща площ 688.1 ха.

Подотдели забранени за паша са: 90 3. 91 5. 94 2, 4, 5, 6. 95 2. 96 л, 1, 6. 97 в. 98 2. 101 ж, з, 2, 3. 102 д, 2. 103 1, 2. 104 г, к, 3. 105 а, б, г, д, е, ж, з, р, 1, 2, 3. 106 а, г, ж, з, с, у, е3. 107 л, п, т, у, а1, в1, д1, ж1, з1, л1, р1, ш1, щ1, ю1, п2, ф2, х2, ц2. 108 в. 109 а. 110 ж, з, 3. 112 з, м, п. 116 а, в, г, д. 117 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1. 118 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 119 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 120 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 145 в, п. 376 в, е, ж, м, р, с, ф, а1, ф1, ч1, 5. 377 б, з, ч, и1, к1, 1. 379 в, т, 1, 18. с площ 503.6 ха.

От разрешените – забранени за едър добитък (с височина до 3 м.) са: 106 н, о, з3. 107 м2. 376 н, г1. с площ 9.1 ха.

 Землище: с. Мало Крушево с обща площ 83.2 ха.

Подотдели забранени за паша са: 151 г, ж, м, з1, и1, к1, л1, м1, н1, р1, ш1, я1, е2, 2, 3, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18. с площ 34.4 ха.

От разрешените – забранени за едър добитък (с височина до 3 м.) са: 151 л, е1, ж1, б2. с площ 10.0 ха.

Землище: с.Паничери с обща площ 372.8 ха.

Подотдели забранени за паша са: 157 у, щ, а1, в1, г1, к1, ю1, я1, г2, 6, 7, 8, 9. 158 б, в, е, о, р, с, 2, 3. 160 д. 162 р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. с площ 114.7 ха.

От разрешените – забранени за едър добитък (с височина до 3 м.) са: 156р1. с площ 0.2 ха.

Землище: с. Старосел с обща площ 3627.4 ха.

Подотдели забранени за паша са: 1 а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 5. 2 а, б, в. 3 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1. 4 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3, 4, 5. 5 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4, 5. 6 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3. 7 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3. 10 а, б, в, г, д, е, ж, з. 11 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1. 12 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 13 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, 1, 2, 3, 4, 5. 14 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2. 15 а, б, в, 1, 2, 3. 16 а, б, в, г, д, 1, 2. 17 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1, 2, 3, 4. 18 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4. 19 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1, 2, 3. 20 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3. 21 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3. 22 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2, 3. 23 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3. 24 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4, 5. 25 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4, 5. 26 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1, 2, 3, 4, 5. 27 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, 1, 2, 3. 28 а, б, в, г, д, 1, 2, 3.; 29 а, б, в, г, д, 1, 2. 30 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3; 31 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, 1, 2, 3, 4, 5; 32 а, б, в, г, д, 1, 2, 3; 33 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2, 3, 4, 5; 34 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4, 5; 35 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 36 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3. 37 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, 1, 2, 3, 4, 5. 38 а, б, в, г,1. 39 а, б, в, г, д, 1, 2, 3.; 40 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 41 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2, 3, 4, 5. 42 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 43 а, б, в, г, д, 1, 2, 3; 44 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3. 45 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2. 46 а, б, в, г, д, 1, 2, 3. 47 а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4. 48 а, б, в, г, д, е, 1, 2. 49 а, б, в, 1. 50 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5. 51 а, в, г, е, з, к, 1, 2, 3, 4. 52 з, л, 1. 53 е, з, к, р, 1, 2, 7. 54 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 55 а, б, в, г, д, е, 1. 56 а, б, в, г, д, 1, 2. 57 а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4. 58 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1. 59 а, б, в, г, д, е, 1, 2. 60 а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 61 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; 62 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5. 63 а, б, в, г, д, е, ж 1, 2. 64 а, б, в, г ,д, е, ж, з, и. 65 а, б, в, г, д, 1, 2. 66 а, б, в, г, д, е, ж. 67 а, б, в, г, д, е, ж. 68 а, б, в, г, д, е, з, и, 1, 2. 69 1. 70 н;  71 б, в, г, д, ж, и, л, ч, 1. 72 а, б, г, д, е, з, и, к, н, о, п, р, с, ф, ц, ч, 1. 73 ж, з, и, л, м, о, 2, 3. 74 а, б, в, г, 1. 75 а, б, в, г, е, м, н, 3. 77 в, д. 78 а, б, в, г, д, е, ж, 1. 79 а, б, в, г, 1. 80 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3. 81 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4. 82 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3. 83 а, б, в, г, 1, 2. 84 а, б, в, 1. 85 а, б, в, г, д, е, 1, 2. 86 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2. 87 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, 1, 2. 88 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2. 89 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2. 90 в, г, д, 2, 4. 91 в, г, д, е, ж, 4, 6, 7, 8. 92 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5. 93 а, б, в, г, д, 1, 2, 3. 139 а, б, г, л1. 152 у. 161 л. 162 а, б, е; 163 а, в. 164 а, б, в, г, д, е, л, н, п, р, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 165 д, е, ж, 2. 166 а, б, 1. 167 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 6. 168 а, б, в, г, з, и, к, л, м, 1, 2, 3, 4. 169 а, б, в, 1. 170 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4. 171 а, б, в, г, 1. 172 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. 173 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, о, п, р, т, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 174 а, в, г, д, е, ж, з, и, к, н, о, п, 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 175 а, с, т, ф, 1. 176 в, 1, 2, 4, 5, 9. 177 а, б, в, 1, 6. 178 н, р. 179 ж, к. 180 а, б, в, г, д, е, ж, м, н, о, с, т, ф, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 181 а, з, и, к, н, о, п, с, т, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 182 а, б, в, г, д, е, ж, з, к, л, 1, 2, 3, 4, 5. 183 а, б, в, г, 1, 3, 4, 7. 184 б, в, 1, 6, 9. 185 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 186 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 187 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 188 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3. 189 а, б, в, г, д, е, 1. 190 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 191 а, б, в, п, р, с, т, 1. 209 г1, д1, ж1, ш1, г2, д2, ж2, м2, 10; 369 д. 370 а, е, л, м, н. 371 б, м, н, р, ш. с площ 3529.6 ха.

От разрешените – забранени за едър добитък (с височина до 3 м.) са: 69 а,к. 163 р.165 а.167 ж.175 б,у. с площ 12.6 ха.

Землище: гр. Хисар с обща площ  918.1 ха.

Подотдели забранени за паша са:  218 а, б, в, е, 1, 2, 3. 220 е, 3. 223 л, м, н, у, ф, ч, 7, 8, 10. 228 ц. 230 у. 231 е. 234 а, б, в, е, з, л, м, о, с, е1, и1, п1, р1, 1, 2, 6. 235 в, д, ж, з, и, л, м, о, у, ф, х, щ, я, а1, б1, г1, ж1, и1, 1, 3, 5, 6, 7, 8. 236 в, г, к, м, о, с, х, г1, и1, м1, у1. 237 а, б, г, д, к, л, м, о, р, с, ц, ч, ю, я, а1, в1, д1, ж1, з1, 1, 3, 4, 5, 6. 238 б, г, д, н, о, п, с, т, у, ф, ц, ш, б1, 1, 4, 5, 6. 239 б, ю, я, в1, г1, д1, ж1, з1, и1, к1, м1, п1, 1. 240 а, б, в, г, д, ж, и, к, о, п, с, 1, 2, 3, 4, 5. 241 з, о, 1, 4. 244 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 5, 6. 245 а, в, г, д, е, ж, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9. 247 в, г, д, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 248 е, 1. 249 г, е, з, м, п, с, у, 2, 9. 250 г, д, ж, з, п, 3. 251 а, д, ж, м, н, о, р, с, т, ц, а1, д1, 4. 252 б, е, ж, л, 1, 12. 254 г. 255 д, з, л. 256 ж, и. 257 е, т, а1, 2. 258 б, г, ж, з, к, т, ц. 259 ж. 261 е, ж. 263 г, д, ж, м, о, 4. 264 б, и, м; 265 г, ж, з, и, к, л, н, п, ф, х, ш, щ, я, 1, 2, 4, 5, 6. 266 б, д, ж, з, к, л, м, н, п, р, с, у, х, ц, 1, 2, 3, 4, 5. 267 а, б, в, д, з, и, к, л, п, р, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, б1, в1, г1, д1, л1, м1, н1, п1, 1, 2, 3, 4, 5. 268 а, в, ж, з, и, к, л, м, о, п, р, у, 1, 2, 3, 4, 5. 269 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3. 270 а, г, е, з, к, л, м, н, р, с, т, х, ц, ч, ю, 1, 2, 3, 4. 271 а, б, в, е, ж, и, л, н, п, с, т, х, ц, щ, ж1, к1, м1, н1, р1, с1, т1, х1, ц1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, е2, ж2, з2, 1, 4. 272 а, б, г, д, ж, р. 273 б, д, з, и, к, л, н, п, р, т, у, х, ч, 2, 3, 4. 274 а, б, г, д, е, ж, з, к, л, н, п, с, у, ф, щ, д1, и1. 275 а, в, г, д, о, п, у, ф, х, ш, 2, 4. 276 и, р, с, т, у, ц, ч, ш, ю, я, б1, в1, 2. 277 б, в, о, ф, щ; 288 щ; 278 б, в, г, к. 279 в, е, з, и, л, м, н, о, р, с, т, щ, я, в1, и1, 1, 10. 282 л, 2, 3. 383 ф. 288 щ с площ  734.4 ха.

От разрешените – забранени за едър добитък (с височина до 3 м.) са:  241 п. 242 а. 243 а. с площ  19.9 ха.

            От разрешените  – забранени за едър  добитък (с височина до 3 м.) са:    277  п, р, с, с площ    28.3 ха.

 Землище: с. Мътеница с обща площ 1000.5 ха.

Подотдели забранени за паша са:  191 г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, у, 2, 3. 192 а, б, в, д, е, 2. 193 б, в, д, е, 1, 4. 194 а, в, д, з, л, 1, 2, 3, 4. 195 в, г, д, е, ж. 199 а, б, в, г, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. 200 а, в, д, е, к, 1, 3, 9. 201 а, б, в, г, д, ж, 1, 2, 3. 202 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3. 206 д. 207 д, е. 208 в, г, ж, к, м, о, р, с, т, у, 1, 2, 3. 209 и, м, с, т, х1, ц1. 210 г, е, з, л, 3, 5. 211 в, д, к, п, 1. 212 е, з, к, л, м, 1. 216 а, 1, 2. 221 а, б, д, е, и, 18. 222 а, е, 1. 224 в, д, е, 3. 225 а, л, с, 5, 7. 226 х, ч, я, г1. 227 а, д, е, т, 4. 228 б, д, е, ж, з, и, к, л, н, п, т, у, ф, х, ч, щ, я, б1, е1, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 229 в, д, и, л, м, н, о, п, р, т, ц, 5, 7, 8, 9, 11. 230 в, е, л. 239 а, г, д, з, л, н, о, с, у, ф, ц, ч, р1, т1, 2, 3, 4, 5. с площ  777.3 ха.

От разрешените – забранени за едър добитък (с височина до 3 м.) са: 201 е. 224 с. 227 н. с площ  17.6 ха.

Землище: с. Ново Железаре с обща площ 7.3 ха.

Подотдели забранени за паша са: 385 к, л, м, н, о, п, р, с, т, 1. с площ   7.1 ха.

 Землище: с. Паничери с обща площ  354.1 ха.

 Подотдели забранени за паша са:  229 ф, х, ч, 10. 230 р, ш, щ, ю, я, а1, б1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, о1, р1, у1, ф1, ш1, щ1, ю1, а2, в2, г2, е2, ж2, з2, и2, к2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 231 в, г, з, и, ф, х, ц, ш, а1, б1, г1, ж1, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9. 232 а, б, в, г, е, и, м, н, о, ш, щ, ю, я, б1, в1, г1, д1, ж1, 1, 2, 5, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 237 у, ф, 7. 367 а, б, в, г, н, о, п, р, с, т, у, ф, г1, д1, ж1, з1, и1, к1, л1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 36. 381 ж, и, к, л, м, н, о, п, р, х, ц, ч, ш, щ, ю, я. 386 д, т, 12. с площ 254.5 ха.

От разрешените – забранени за едър добитък (с височина до 3 м.) са: 232 к,л,р. с площ   0.5 ха.

Землище: с.Старо Железаре с обща площ  54.4 ха.

Подотдели забранени за паша са:  232 14. 233 б, г, е, л, н, п, т, ф, х, ц, ю, я, б1, г1, з1, м1, н1, о1, р1, с1, ц1, щ1, ю1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 234 т, х, ч, щ, я, а1, 4. с площ 42.5 ха.

От разрешените – забранени за едър добитък (с височина до 3 м.) са: 232 х,ц,ч. с площ   0.3 ха.

Землище: с.Черничево с обща площ 31.3 ха.

            Подотдели забранени за паша са: 282 б, в. 283 т, ш, щ, д1. 383 ш, ю. 384 б, п, т, у, ф. с площ 22.8 ха.

От разрешените  – забранени за едър  добитък (с височина до 3 м.) са:    277 п, р, с. с площ    28.3 ха.

Землище: с.Михилци с обща площ   528.3 ха.

Подотдели забранени за паша са:   286 о, 4. 287 г, м, ю, 1, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15. 288 ж, к, п, я, 2. 289 в, г, д, е. 290 о, ц. 291 г, д, е, л, о, 1, 4, 5, 6. 292 е. 308 а, б, г, д, е, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19. 309 д, ж, з, к, 2, 4, 5, 6, 7, 9. 310 1, 2, 3, 4. 311 б, в, г, д, е, з, и, к, о, п, р, с, ф, х, ц, ч, ш, ю, я, а1, д1, е1, з1, и1, к1, л1, м1, п1, р1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. 312 н, с, т. с площ 249.0ха.  

От разрешените  – забранени за едър  добитък (с височина до 3 м.) са:    287 н. 290 ф. с площ 1.9 ха.

  1. С оглед осигуряване на информираност и публичност, кметовете и кметските наместници по населените места да обяват на видно място в сградата на съответното кметство/кметско наместничество заповедта ведно с приложението към нея,
  2. Настоящата заповед да се постави на информационното табло в сградата на общината и се публикува на интернет страницата
  3. Съгласно чл.125, ал. 4 от Закона за горите, в срок до 10.03.2020 г. препис от заповедта се предостави на РДГ – Пловдив и РИОСВ – Пловдив.

 Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Милена Балямска – зам. кмет, кметовете и кметските наместници по населени места.

Инж. ПЕНКА ГАНЕВА /п/

Кмет на община Хисаря

  Коментирай

Вашият е-мейл адрес няма да бъде публикуван. Задлжителните полета са маркирани със *

Анкети

По какъв начин получавате нужната Ви информация от Общинска администрация в момента?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...