Програма „Еразъм+“

Завърши международния младежки обмен ” Направи го за себе си!”, № 2021-1-BG01-KA152-YOU-000019729, който се проведе в периода 15-21 април в град Хисаря. В проектните дейности се включиха младежи и девойки с неравностоен социален статус, които усвоиха знания и компетенции за по-добра реализация на пазара на труда.  

Основен акцен беше поставен върху подобряването на пригодността на младите хора за включване в трудовия обществен живот и изграждането на професионални и личностни компетенции.

Благодарение на участието си в дейностите, участниците развиха ключови умения за кариерно ориентиране, а предприемачество и стартиране на самостоятелна стопанска дейност. Посредством проведения обучителен процес младите хора повишиха своите практическите умения за търсене и намиране на работа. Реализацията на този проект послужи като първа стъпка за подпомагане засилването на социалното сближаване и европейското гражданство чрез повишаване на пригодността за заетост.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.Коментарите са затворени.

Анкети

По какъв начин получавате нужната Ви информация от Общинска администрация в момента?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...