Програма „Еразъм+“

Завърши международния младежки обмен ” Направи го за себе си!”, № 2021-1-BG01-KA152-YOU-000019729, който се проведе в периода 15-21 април в град Хисаря. В проектните дейности се включиха младежи и девойки с неравностоен социален статус, които усвоиха знания и компетенции за по-добра реализация на пазара на труда.  

Основен акцен беше поставен върху подобряването на пригодността на младите хора за включване в трудовия обществен живот и изграждането на професионални и личностни компетенции.

Благодарение на участието си в дейностите, участниците развиха ключови умения за кариерно ориентиране, а предприемачество и стартиране на самостоятелна стопанска дейност. Посредством проведения обучителен процес младите хора повишиха своите практическите умения за търсене и намиране на работа. Реализацията на този проект послужи като първа стъпка за подпомагане засилването на социалното сближаване и европейското гражданство чрез повишаване на пригодността за заетост.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.Коментарите са затворени.

Анкети

Как се информирате за правата си като потребител на административни услуги?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.