На основание  чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната aдминистрация (ЗМСМА) и във връзка с чл. 10 Наредбата за отглеждане на животни на територията на община Хисаря

О П Р Е Д Е Л Я М

Маршрути за преминаване на селскостопански животни в гр. Хисаря, съгласно Приложение № 1:

З А Б Р А Н Я В А М:

  1. Преминаването и безстопанственото движение на селскостопански животни, на сборни стада (овце, кози, крави и др.) и коне през централата част на града, главни пътища и строителни граници на населеното място;
  2. Водопой на животни от чешми, направени на главни пътища и кръстовища.
  3. Изхвърлянето на трупове на умрели животни в контейнерите и в кофите за смет.
  4. Изхвърлянето на торова маса в съдовете за събиране на ТБО и замърсяването на площи, общинска или държавна собственост в границите на населеното място.
  5. За неспазване на заповедта, на нарушителите ще бъдат съставяни актове за административни нарушения от длъжностни лица при Общинска админситрация Хисаря и/или служители на РУ МВР – Хисаря, съгласно наредбата на Община Хисаря.

Н А Р Е Ж Д А М:

  1. Собствениците на домашни животни да ги извеждат и прибират до и от събирателните пунктове, вързани с повод, а кучетата, които придружават стадата от животни, да са с намордници.
  2. Ползвателите на сборните пунктове за животни ежедневно да почистват и поддържат в чист и приличен вид същите сборни пунктове и улици.
  3. Лицата, които отглеждат селскостопански животни в личните си дворове, са длъжни да изпълняват зоохигиенните, ветеринарно-санитарните и санитарно-хигиенните изисквания, изискванията на ЗУТ и всички други нормативни документи, уреждащи тази дейност.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите длъжностни лица за сведение и изпълнение.

инж. ПЕНКА ГАНЕВА

Кмет на община ХисаряКоментарите са затворени.

Анкети

По какъв начин желаете да получавате отговор от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.