На основание  чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната aдминистрация (ЗМСМА) и във връзка с чл. 10 Наредбата за отглеждане на животни на територията на община Хисаря

О П Р Е Д Е Л Я М

Маршрути за преминаване на селскостопански животни в гр. Хисаря, съгласно Приложение № 1:

З А Б Р А Н Я В А М:

  1. Преминаването и безстопанственото движение на селскостопански животни, на сборни стада (овце, кози, крави и др.) и коне през централата част на града, главни пътища и строителни граници на населеното място;
  2. Водопой на животни от чешми, направени на главни пътища и кръстовища.
  3. Изхвърлянето на трупове на умрели животни в контейнерите и в кофите за смет.
  4. Изхвърлянето на торова маса в съдовете за събиране на ТБО и замърсяването на площи, общинска или държавна собственост в границите на населеното място.
  5. За неспазване на заповедта, на нарушителите ще бъдат съставяни актове за административни нарушения от длъжностни лица при Общинска админситрация Хисаря и/или служители на РУ МВР – Хисаря, съгласно наредбата на Община Хисаря.

Н А Р Е Ж Д А М:

  1. Собствениците на домашни животни да ги извеждат и прибират до и от събирателните пунктове, вързани с повод, а кучетата, които придружават стадата от животни, да са с намордници.
  2. Ползвателите на сборните пунктове за животни ежедневно да почистват и поддържат в чист и приличен вид същите сборни пунктове и улици.
  3. Лицата, които отглеждат селскостопански животни в личните си дворове, са длъжни да изпълняват зоохигиенните, ветеринарно-санитарните и санитарно-хигиенните изисквания, изискванията на ЗУТ и всички други нормативни документи, уреждащи тази дейност.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите длъжностни лица за сведение и изпълнение.

инж. ПЕНКА ГАНЕВА

Кмет на община ХисаряКоментарите са затворени.

Анкети

По какъв начин получавате нужната Ви информация от Общинска администрация в момента?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.