На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 91, ал. 1 от АПК, във връзка с постъпилите в община Хисаря: жалба с вх. № 91-00-87/28.05.2020г., подадена от адв. Радка Минчева – пълномощник на Вълко Иванов Паунов и Ивана Стаева Паунова; жалба с вх. № 94- 00-Н-141/28.05.2020г., подадена от адв. Нина Иванова-Алексиева – пълномощник на Радка Минчева Георгиева; жалба с вх. № 91-00-88/28.05.2020г., подадена от адв. Радка Минчева Георгиева – пълномощник на Стоян Иванов Паунов; жалба с вх. № 94-00-Й-22/28.05.2020г., подадена от адв. Нина Иванова-Алексиева – пълномощник на Йовка Минчева Търновалийска и като преразгледах административната преписка във връзка с моя Заповед № РД-05-273 от 06.04.2020г. с която е одобрена поправка и допълване на действащия кадастралния план на гр. Хисаря, одобрен със Заповед № РД-02-14-2299/29.12.2000 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и като взех предвид, че в т. 2.3. от моя Заповед № РД-05-273 от 06.04.2020г. е допусната техническа грешка и като взех предвид, че в административната преписка е налице порок, който не може да бъде отстранен с последваща моя заповед,

РЕШИХ:

Отменям моя Заповед № РД-05-273 от 06.04.2020г. с която е одобрена поправка и допълване на действащия кадастралния план на гр. Хисаря, одобрен със Заповед № РД-02-14- 2299/29.12.2000 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

На основание чл. 91, ал. 1 от АПК заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК. Настоящата заповед може да се обжалва по реда на Административно- процесуалния кодекс пред Административен съд гр. Пловдив.Коментирай

Вашият е-мейл адрес няма да бъде публикуван. Задлжителните полета са маркирани със *

Анкети

Колко време чакахте, докато регистрират заявлението Ви за административна услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...