На основание чл. 129, ал. 2, във връзка с чл. 150, ал. 3 от ЗУТ, Решение № 133, взето с Протокол № 10/19.05.2020 г. на Общински съвет гр. Хисаря и Заповед № РД-05-407 от 28.05.2020 г. на Кмета на Община Хисаря за КПИИ, Решение № 45, взето с Протокол № 12/04.06.2020 г. от ЕСУТ при Община Хисаря заявление вх. № 94-00-Т-103/27.05.2020 г. от Тодор Пенчев Шапков за одобряване на КПИИ (комплексен проект за инвестиционна инициатива) — План-схема и ТИП за Външно присъединяване на Фотоволтаична електроцентрала с мощност до 30 kW в УПИ 1-общ., кв. 17 по плана на с. Старо Железаре, Община Хисаря, Област Пловдив,

ОДОБРЯВАМ.

Проект за План-схема на външно присъединяване НН на Инсталация за производство >                   на електрическа енергия – Фотоволтаична електроцентрала с мощност до 30 kW в УПИ 1-0бщ.,

кв. 17 по плана на с. Старо Железаре, Община Хисаря, Област Пловдив, по улица с о.т. 16-7­5 по червени линии и надписи за трасето в приложения проект, неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта подлежи на обжалване по член 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението чрез Община Хисаря до Административен съд Пловдив.Коментарите са затворени.

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...