На основание чл. 129, ал. 2, във връзка с чл. 150, ал. 3 от ЗУТ, Решение № 133, взето с Протокол № 10/19.05.2020 г. на Общински съвет гр. Хисаря и Заповед № РД-05-407 от 28.05.2020 г. на Кмета на Община Хисаря за КПИИ, Решение № 45, взето с Протокол № 12/04.06.2020 г. от ЕСУТ при Община Хисаря заявление вх. № 94-00-Т-103/27.05.2020 г. от Тодор Пенчев Шапков за одобряване на КПИИ (комплексен проект за инвестиционна инициатива) — План-схема и ТИП за Външно присъединяване на Фотоволтаична електроцентрала с мощност до 30 kW в УПИ 1-общ., кв. 17 по плана на с. Старо Железаре, Община Хисаря, Област Пловдив,

ОДОБРЯВАМ.

Проект за План-схема на външно присъединяване НН на Инсталация за производство >                   на електрическа енергия – Фотоволтаична електроцентрала с мощност до 30 kW в УПИ 1-0бщ.,

кв. 17 по плана на с. Старо Железаре, Община Хисаря, Област Пловдив, по улица с о.т. 16-7­5 по червени линии и надписи за трасето в приложения проект, неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта подлежи на обжалване по член 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението чрез Община Хисаря до Административен съд Пловдив.Коментарите са затворени.

Анкети

Получихте ли точна, ясна и разбираема информация за административната услуга която желаете да ползва?

Зареждане ... Зареждане ...