На основание чл. 129, ад. 2, във връзка с чл. 150, ал. 3 от ЗУТ, Решение № 134, взето е Протокол № 10/19.05.2020 г. от Общински съвет гр. Хисаря, Решение № 116, взето с Протокол № 9/21.04.2020 г. от Общински съвет гр. Хисаря и Заповед № РД-05-364/1105.2020 г. за КПИИ, Решение № 46, взето с Протокол № 12/04.06.2020 г. от ЕСУТ при Община Хисаря заявление вх. № 32-00-67-(1)/04.06.2020 г. от Кмета на Община Хисаря за одобряване на КПИИ (комплексен проект за инвестиционна инициатива) – План – схема, ПУП- Парцеларен план и ТИП за Отводняване минерален отток от водопиен павилион „Момина баня” до съществуваща ревизионна шахта РШ 43 на външен колектор от кв. Момина баня, гр. Хисаря, Община Хисаря.,

ОДОБРЯВАМ:

Проект за ПУП-Парцеларен план и План-схема за отводняване на минерален отток от водопиен павилион „Момина баня” до съществуваща РШ 43 на външен колектор от кв. Момина баня, гр. Хисаря, Община Хисаря по червени линии и надписи за трасето, и пунктири и щриховки в зелен цвят за сервитута извън урбанизираната територия в приложения проект, неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта подлежи на обжалване по член 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението чрез Община Хисаря до Административен съд Пловдив.Коментарите са затворени.

Анкети

По какъв начин желаете да получавате отговор от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...