На основание чл. 129, ад. 2, във връзка с чл. 150, ал. 3 от ЗУТ, Решение № 134, взето е Протокол № 10/19.05.2020 г. от Общински съвет гр. Хисаря, Решение № 116, взето с Протокол № 9/21.04.2020 г. от Общински съвет гр. Хисаря и Заповед № РД-05-364/1105.2020 г. за КПИИ, Решение № 46, взето с Протокол № 12/04.06.2020 г. от ЕСУТ при Община Хисаря заявление вх. № 32-00-67-(1)/04.06.2020 г. от Кмета на Община Хисаря за одобряване на КПИИ (комплексен проект за инвестиционна инициатива) – План – схема, ПУП- Парцеларен план и ТИП за Отводняване минерален отток от водопиен павилион „Момина баня” до съществуваща ревизионна шахта РШ 43 на външен колектор от кв. Момина баня, гр. Хисаря, Община Хисаря.,

ОДОБРЯВАМ:

Проект за ПУП-Парцеларен план и План-схема за отводняване на минерален отток от водопиен павилион „Момина баня” до съществуваща РШ 43 на външен колектор от кв. Момина баня, гр. Хисаря, Община Хисаря по червени линии и надписи за трасето, и пунктири и щриховки в зелен цвят за сервитута извън урбанизираната територия в приложения проект, неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта подлежи на обжалване по член 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението чрез Община Хисаря до Административен съд Пловдив.Коментарите са затворени.

Анкети

По какъв начин получавате нужната Ви информация от Общинска администрация в момента?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...