Община Хисаря стартира проект№ BG16M1OP002-2.009-0071-C02 за Въвеждане на добра практика за намаляване количеството на депонираните отпадъци и увеличаване на дела на рециклирането – ЗЕЛЕНА КЛАСНА СТАЯ

Основната цел на проекта е насочена към насърчаване на превенцията на генериране на битови отпадъци и отговорно поведение в общността за разделно събиране на отпадъци чрез въвеждане на устойчив модел на поведение в училище и вкъщи.

            Проект № BG16M1OP002-2.009-0071-C020 „Въвеждане на добра практика за намаляване количеството на депонираните отпадъци и увеличаване на дела на рециклирането – Зелената класна стаясе изпълнява по Административен договор № Д-34-15/16.02.2022 г.

Той се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и е на обща стойност от 390 700,57 лв. с ДДС, от които Безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз в размер на 326 849,38 лв., национално съфинансиране – 57 679,31 лв., и собствения принос на бенефициента, в т.ч. разходи за ДДС –  6 171,88 лв.

Проектът ще се изпълнява за срок от 23 месеца. Ще бъдат обособени 2 помещения („зелени класни стаи“, на открито, за провеждане на демонстрационни дейности и работилници);

 – Разработени образователни материали (наръчници с теми и работни листове) за две възрастови групи – деца в детската градина и ученици в начален курс на обучение;

– Разработени 6 вида презентационни материали (за всяка от двете възрастови групи), които ще включват информационни и занимателни табла, презентации за прожектиране, плакати,

3 броя настолни игри;

 – Изработени аудио-визуални материали за деца (4 клипа х 5 мин.);

 – Проведени 100 демонстрационни дейности и работилници, включващи общо 525 деца;

– Осигурен транспорт за деца и ученици в детски градини и училища, намиращи се извън територията на гр. Хисаря;

– Общо 20 учители, участвали в демонстрационни дейности и работилници.

Планираните дейности по проекта са както следва:

Дейност 1. Подготовка

Включва анализ на съществуващото състояние и очертаване на нуждите от въвеждане на добра практика за намаляване на количеството на депонираните отпадъци и увеличаване на дела на рециклирането на отпадъци.

Дейност 2. Изпълнение на демонстрационен проект.

Изпълнението на добрата практика предвижда репликиране на дейностите, описани в добрата практика „Образователна инициатива за деца, с цел повишаване на информираността за отпадъците“, реализирани от Община Талин, Естония. Въвеждането на добрата практика е свързано с проведеното проучване и поставените цели в Програмата за управление на отпадъците на Община Хисаря за реализиране на дейностите и промотиране намаляването на генерираните битови отпадъци и увеличаване дела на разделно събраните отпадъци, които могат да бъдат рециклирани.

               Дейност 3. Кампании за популяризиране на резултатите от проекта:

             Популяризирането на резултатите от изпълнението на демонстрационния проект предвиждат провеждането на кампании „Мобилната класна стая“, насочени към предотвратяване образуването на битови отпадъци и насърчаване на разделно събиране на битови отпадъци. Кампаниите ще се проведат под логото:

Кампаниите ще бъдат популяризирани чрез информационния сайт на община Хисаря и активно чрез създаден профил на инициативата „Зелената класна стая“ в социалните мрежи.

               Дейност 4: Организация и управление на проекта.

               Основна цел на тази дейност е да се гарантира ефективното и качествено осъществяване на проекта. Функциите и задачите на Екипа за управление са свързани с управление и координация на дейностите по проект, подготовка на документите, необходими за извършване на плащания и за верификация и осчетоводяване на разходите, разплащания, мониторинг и докладване, подготовка и провеждане на обществени поръчки, изпълнение на мерки за информация и комуникация, съхранение на документите по проекта.

ЕУП е сформиран от служители на бенефициента, притежаващи специални знания и умения, както следва: Ръководител проект, Координатор дейности, Финансов експерт, Юрист и Технически сътрудник.

               Дейност 5: Информация и комуникация:

               Дейностите по информация и публичност по проекта ще се осъществяват през целия период на изпълнение от ръководителя и координатора на обученията. Те ще включват участие в провеждането на информационните събития, разпространение на информационните материали и регулярно предоставяне на информация с цел ангажираност на целевите групи, общността и отчитане напредъка на проекта. Информацията ще бъде подготвяна и публикувана на информационния сайт на община Хисаря и в открит и поддържан профил на инициативата в социалните мрежи.

               Предстои избор на изпълнители по дейностите за проекта.

               Конкретните ползи от изпълнението на проекта ще са изградена и въведена в експлоатация инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци при следните параметри:

1) Повишаване познанията на населението и конкретно децата и учениците, относно превенция на битови отпадъци, рециклиране и разделно събиране на битови отпадъци;

2) Фокусиране на вниманието на децата и техните семейства върху значението и начините за опазването на околната среда и по-конкретно за методите за компостиране и разделно събиране на битови отпадъци;

3) Формиране на екологични навици и поведение в младите жители на община Хисаря.Коментарите са затворени.

Анкети

Колко време чакахте, докато регистрират заявлението Ви за административна услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.