Община Хисаря открива процедура за кандидатстване и избор на членове на Съвет на децата.  Той е консултативен орган към Председателя на Държавната агенция за закрила на детето и включва представители на млади хора на възраст до 18 години от всяка административна област и на деца от уязвими групи. Съветът дава възможност на членовете си да обменят знания, умения, ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално, и регионално ниво.

Кандидатстването за член на Съвета на децата се осъществява по Процедура за избор на членове на Съвета на децата, утвърдена от Председателя на ДАЗД.

Направленията за кандидатстване са четири:
–  членове на училищни форми за самоуправление или на детски/младежки съвети, парламенти и др.
– представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани бизнеса;
–  представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;
– индивидуални кандидатури.

Всяко дете може да кандидатства само по едно направление, като при кандидатстване по едно от първите три направления е необходимо решение на организацията, която официално го е номинирала за свой представител.

Всеки кандидат има възможност във формуляра за кандидатстване да отбележи дали се самоопределя като дете от уязвима група, с което участва в класирането и за свободните квотни места. Кандидатства се в общината по местоживеене (по настоящ адрес).

Всеки кандидат за член на Съвета изпраща с краен срок 11.06.2018 г. документи за кандидатстване, съдържащи Формуляр за кандидатстване по образец и Мотивационно писмо по образец.

Документите да се изпращат на адрес: гр. Хисаря, бул. „Генерал Гурко” №14.

Образците на документите за кандидатстване, както и Процедурата за избор на членовете на Съвета на децата могат да се намерят в училището, в което се обучава детето или от следните линкове:

motivacionno_pismo_savet_na_decata

formuljar_za_kandidatstvane_savet_na_decata

child_council_new_recruitment

 Коментирай

Вашият е-мейл адрес няма да бъде публикуван. Задлжителните полета са маркирани със *

Анкети

По какъв начин желаете да получавате отговор от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.