На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 24, чл.41,ал. 1 и  ал. 3 от Изборния кодекс и във връзка с произвеждането на  Избори за народни представители за Народно събрание на 11.07.2021 г.

НАРЕЖДАМ :

1.Определям местата за обявяване на предварителните избирателни списъци на изборите за народни представители за Народно събрание, които ще се произведат на 11.07.2021 г. както следва:

Секция №АдресМясто за обявяване
123
173700001гр. Хисаря – Клуб на „Съюза на пенсионерите 2004” ХисаряКлуб на „Съюза на пенсионерите 2004” Хисаря, Ул. „Аугуста” № 16
173700002гр. Хисаря – ОДЗ „Мечо Пух”Обединено детско заведение “Мечо Пух”, Ул. „Никола Вапцаров” № 22  
173700003гр. Хисаря – СУ “Хр. Смирненски”Народно читалище „Иван Вазов – 1904“, Бул. „Генерал Гурко” № 23  
173700004гр. Хисаря – Народно читалище „Иван Вазов – 1904“ – фоайеНародно читалище „Иван Вазов – 1904“, Бул. „Генерал Гурко” № 23  
173700005гр. Хисар – ОУ “В. Левски”Народно читалище „Никола Вапцаров – 1927 г.”,ул. „Елин Пелин” № 1А
173700006гр. Хисаря – Народно читалище „Никола Вапцаров – 1927 г.”Народно читалище „Никола Вапцаров – 1927 г.”, ул. „Елин Пелин” № 1А
   
173700007гр. Хисаря – ОУ  „Климент Охридски”, Сграда № 1, I – ви етажНародно читалището ”Антон Билкин”-1929г., ул. „Мушо Мушевски” № 5А
173700008гр. Хисаря – ОУ „Климент Охридски”, Сграда № 2, I – ви етаж, начален курсНародно читалището ”Антон Билкин” -1929г.,  ул.„Мушо Мушевски” № 5А
173700009гр. Хисаря – Народно читалище „Искра – 1938 г.”Народно читалище „Искра – 1938 г.”, Ул. „Цар Асен’’№ 44
173700010с. Михилци – Народно читалище „Христо Ботев – 1925 г.”На витрината на магазина на ГПК “Наркооп”
173700011с. Черничево – ЧиталищеНа витрината на магазина на ГПК “Наркооп”
173700012с. Старо Железаре – ЧиталищеВ кметство с. Старо Железаре
173700013с. Ново Железаре – Клуб  На витрината на магазина на ПК “Волов”
173700014с. Паничери – КлубВ клуба
173700015с. Мътеница – В заседателната зала на кметското наместничество – ет.1В клуба
173700016с. Старосел – Народно читалище „Гео Милев – 1907Във фоайето на читалищната сграда
173700018с. Красново – В читалището, на партера във фоайето на кметствотоКметството на с. Красново
173700019с. Кръстевич – ЧиталищеВъв фоайето на читалищната сграда  
173700020с. Беловица – УчилищеВ кметство с. Беловица
173700021с. Мало Крушево – КлубКоридора на Кметството

2.         Настоящата заповед да се доведе до знанието на Началник отдел ГРАО, Кметовете  и Кметските наместници на населени места,  технически сътрудник ОТО на ОбС и  IT специалиста  за сведение и изпълнение.

3.         Заповедта да се качи на интернет страницата на Общината и да се постави на информационните табла в сградата

4. Избирателните списъци, да се публикуват на интернет страницата на Общината(чл. 42, ал. 1 от ИК)

Екземпляри от заповедта да се предоставят на РИК – гр. Пловдив за сведение (чл. 41, ал. 3 от ИК).

Контролът по изпълнението заповедта възлагам на Секретаря на Общината.

ИНЖ. ПЕНКА ГАНЕВА     / П /
Кмет на община Хисаря

Съгласувал:

Петко Петров
Секретар на община Хисаря

Изготвил:
Кремена Гиздева-Кръстева
Началник отдел  ГРАОКоментарите са затворени.

Анкети

Колко време чакахте, докато регистрират заявлението Ви за административна услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.