На основание чл. 3, ал. 1, т.1, чл. 10, ал.1, т.1  и т. 3 и чл. 12, ал. 1, т. 1, чл. 15, ал. 3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и Решение № 383 взето с протокол № 22 на заседание на Общински съвет Хисаря от 22.06.2021 г.  

Н А Р Е Ж Д А М :

  1. Да се проведе процедура ОТКРИТ КОНКУРС раздел II от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, наричана за краткост Наредбата.

Предметът на открития конкурс е: „Извършване на добив, извоз, товарене, транспорт до адрес и разтоварване до адрес на дърва за огрев за местно население от Обект № 2007 в селища, намиращи се в териториалния обхват на Община Хисаря

  •  Прогнозните количества дървесина по обекти, отдели и подотдели, категории дървесина, начални цени, гаранции за участие, и сроковете за изпълнение са както следва:
   ценацена за товаренeобща ценаГаранция за участиестойност
обектотделколичество за сеч,извозразтов.  транспорт обект
 подотделпр.м.куб1 пр.м.куб. без ДДС1 пр.м.куб. без ДДС лв. без ДДС
 121 б324   
2007121 в45615.513.3628.86617,0044617.56
 121 д376   
 121 е56   
 121 з334   
  1546  28.8644617.56
  • Условия и начин за плащане на дейността: Извършените дейности ще се приемат с писмен протокол на определена от Възложителя комисия и в присъствието на лицензирания лесовъд на изпълнителя. Въз основа на съставения протокол изпълнителят ще издава надлежно оформен счетоводен документ – фактура, по която ще се извърши разплащането. Заплащането на стойността на извършените дейности да се извършва само по банков път по сметка на Изпълнителя при условия и срокове, посочени в договора.
  • Началната цена без включен ДДС за всеки обект е посочена в таблицата по т.2 от настоящата заповед. Кандидатите не могат да предлагат цени по-високи от посочената цена за съответния обект.
  • Критерият за оценка на офертите е съгласно чл. 65, ал.2 от Наредбата – „НАЙ-НИСКА ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА”.
  • Срокът на валидност на офертите е минимум 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от датата на получаване на офертата в Община Хисаря.
  • Определям, вида и размера на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение на договора както следва:

      10.1. Гаранцията за участие в открития конкурс е определена в абсолютна стойност за всеки един обект в таблицата по т.2. Гаранцията следва да се представи от участниците във формата на парична сума, внесена по банковата сметка на Община Хисаря не по-късно от 17:00ч. на 20.09.2021г.

       В банковият документ задължително се посочва № на обекта за който участниците участват. Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума, внесена по сметка на Възложителя, съответно Община Хисаря, IBAN BG 16 CECB 9790 33C8 1052 00, BIC CECBBGSF на „ЦКБ” АД, клон гр. Карлово, офис Хисаря.

       Определената гаранция за участие в открития конкурс следва реално да е постъпила по сметката на стопанството до края на последния работен ден, предхождащ деня на провеждане на открития конкурс.

Внесените гаранции за участие в открития конкурс да се освобождават, респ. задържат по реда и условията на чл.31 и чл.32 от Наредбата .

10.2. Гаранцията за изпълнение е 5% (пет процента) от достигнатата при провеждане на открития конкурс цена. Представя се в една от следните форми: парична сума, внесена по сметка на Община Хисаря или банкова гаранция по избор на участника, определен за изпълнител. Когато участника, определен за изпълнител, избере да представи гаранция за изпълнение на договора под формата на банкова гаранция, в представената банкова гаранция трябва да има изричен запис, че тя се освобождава само след писмено известие от възложителя. Следва да бъде изрично записано, че е безусловна и неотменима в полза на Община Хисаря, както и да има срок на валидност не по-малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора.

10.3. Когато участника определен за изпълнител е избрал гаранцията за изпълнение да бъде под формата на парична сума, внесената от него гаранция за участие служи за пълно или частично изпълнение на задължението за внасяне на гаранция за изпълнение.

10.4. Гаранциите за участие и/или изпълнение във формата на парична сума се внасят само по банков път по сметка на Община Хисаря, IBAN BG 16 CECB 9790 33C8 1052 00, BIC CECBBGSF на „ЦКБ” АД, клон гр. Карлово, офис Хисаря.

11. Време, начин и условия за извършване на оглед: Оглед на отделите, включени в обектите може да се извърши в присъствието на служител на Община Хисаря, всеки работен ден от 10:00 до 15:00 часа в периода до 15.09.2021г., включително,  при осигуряване на транспорт от участника. Разходите за огледа са за сметка на участника.

12. Участниците в процедурата могат да изтеглят документацията от интернет страницата на Община Хисаря на следния интернет адрес – https://hisar.bg/ БЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ ИЛИ да я закупят. Стойността на тръжната документация е в размер на 20,00 лв. (двадесет лева), без включен ДДС и може да бъде закупена всеки работен ден от 8:00ч до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа от касата на Община Хисаря, адрес: гр. Хисаря, ул. „Генерал Гурко” № 14 в срок до 20.09.2021г., включително. Цената на документация може да бъде заплатена и на следната банкова сметка: IBAN BG 49 CECB 9790 84C8 1052 00, КОД ВИД ПЛАЩАНЕ 448007, BIC CECBBGSF на „ЦКБ” АД, клон гр. Карлово, офис Хисаря.

Закупуването на документацията не е задължително и участниците следва да закупят същата, само ако желаят да я получат на хартиен носител от възложителя. Тръжната документация се публикува на интернет страницата на Община Хисаря.

13. Оферти за участие в открития конкурс да се приемат в деловодството на административната сграда на Община Хисаря, гр. Хисаря, всеки работен ден до 17:00 часа на 20.09.2021г.

Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител. Върху плика се посочват името на участника, номер на обекта, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес. В плика се поставят документите, изисквани от възложителя съгласно чл. 18 от Наредбата, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение”, наименованието на участника и обекта, за който той подава оферта. Пликът „Ценово предложение” съдържа попълнено и подписано ценовото предложение на участника. При оформяне на офертата се прилага чл.19 от Наредбата. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър по образец, за което на приносителя се издава документ.

Всички представени документи трябва да са изготвени на български език, а в случай че документите се представят на език различен от български, следва да бъдат придружени с официално заверен превод на български език.

14. Откритият конкурс ще се проведе на 21.09.2021г. в административната сграда на Община Хисаря, адрес: гр.  Хисаря, ул. „Генерал Гурко” №14 от 15:00часа.

15. Условия за допускане на участниците до участие в процедурата:

Право на участие в открития конкурс има всеки търговец, регистриран в публичния регистър по чл. 241 ЗГ и притежаващ удостоверение за регистрация за съответната дейност, отговарящ на следните условия:

15.1. Вписан в публичния регистър на Изпълнителната агенция по горите и притежаващ удостоверение за регистрация, издадено на основание чл. 241 от ЗГ за дейностите – предмет на открития конкурс, включени в чл.10, ал.1, т.1 от Наредбата.

15.2. Внесена е гаранция за участие за съответният обект, за който участва;

15.3. Сключен е трудов договор най-малко с едно физическо лице, регистрирано за упражняване на частна лесовъдска практика за дейностите – чл. 235 от ЗГ. Когато управителят или изпълнителен член на управителните органи на участника или физическото лице – едноличен търговец, притежава удостоверение за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика, участникът може да участва в процедурата и без да има сключен трудов договор.

15.4.  За който НЕ са налице обстоятелствата по чл.18, ал.1, т.3 от „а” до „ж” от Наредбата, а именно:

15.4.1. Не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 – 217, 219 – 260, 301 – 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;

15.4.2. Не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;

15.4.3. Не е в производство по ликвидация;

15.4.4. Не е свързано лице по смисъла на § 1, т.15 от допълнителната разпоредба на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) с кмета на Община Хисаря и директора на ОП „ОГС – Хисаря”.

15.4.5. Не е сключил договор с лице по чл.68 ЗПКОНПИ;

15.4.6. Не е лишен от право да упражнява търговска дейност;

15.4.7. Няма парични задължения към държавата и към Община Хисаря, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган.

      Изискванията по точки 15.4.1, 15.4.4 и 15.4.6 се отнасят за управителите или за лицата, които представляват участника, съгласно Търговския закон или законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, където участникът е регистриран.

      Изискванията по точки 15.4.2, 15.4.3, 15.4.5, 15.4.7 се отнасят за търговеца, а отсъствието на тези обстоятелства се декларират от управителите или лицата, които представляват участника, съгласно Търговския закон или законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, където участникът е регистриран или упълномощено от тях лице.

15.5. Извършил е оглед на дървесината от съответния обект – подотделите, за които участва.

15.6. Представил е оферта в съответствие с изискванията на утвърдената документация за участие.

15.7. Представил е изискуемите документи съгласно утвърдените тръжни условия.

15.8. Един участник може да участва за един, няколко или всички обекти, но има право да подава само едно ценово предложение.

15.9. Разполага с минимални технически възможности за изпълнение на дейностите, предмет на открития конкурс, както следва:

  • назначени на трудов договор лица, притежаващи необходимата квалификация и правоспособност за извършване на дейността – добив и извоз на дървесината;
  • наличие на собствена или наета горска техника, технически изправна според изискванията на българското законодателство за работа в горите;
  •  наличие на собствени или наети животни, предназначени за извоз на дървесина;

          Минималните изисквания за наличие на квалифициран персонал, животинска тяга и техника по обекти, описани в табличен вид са както следва:

№ по редОбект №Квалифициран персоналЖивотинска тяга – брой животниМоторни триониГорски трактор
Секач–мотористИзозвачТракторист
12007221221

    За наличието на техническо оборудване и квалифициран персонал за изпълнение на дейностите включени в обекта предмет на открития конкурс, участниците представят декларация по образец – (Приложение № 2).

    В 5-дневен срок от влизането в сила на заповедта за определяне на изпълнител, а в случай на допуснато предварително изпълнение – в 5-дневен срок от издаването на заповедта, определеният за изпълнител участник следва да представи на възложителя всички документи, доказващи обстоятелствата за техническа и кадрова обезпеченост които е декларирал, а именно:

А) За декларираната механизираната техника представя доказателства:

1. Заверено копие на документ за регистрация на техниката, с която ще се изпълнява дейността, в зависимост от вида на техниката, съгласно Закона за регистрация за земеделска и горска техника и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи тази дейност. С представените документи участниците е необходимо да докажат наличието на декларираната в Приложение № 2  техника. От тези документи трябва да е виден собственика на техниката, ако техниката е наета и/или закупена на лизинг копие от договор за наем/лизинг.

2. Заверено копие от документ за техническа изправност на специализирана техника, с която ще се изпълнява дейността.

Б) За декларираният квалифициран персонал за изпълнение на дейностите включени в обект, представят доказателства за наетите на трудов договор лица – справка от НАП за действащите трудови договори на тези лица, с дата на издаване от НАП до един месец преди  датата на провеждане на открития конкурс. Към справката се представят заверени копия от свидетелства за правоспособност за работа със съответния вид техника, съгласно Закона за регистрация за земеделска и горска техника и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи тази дейност.

Забележка: Не се допуска сключване на договор с избран изпълнител, който доказва правоспособността на назначените от него работници с удостоверения за: разред, квалификация и други.

    Не се допуска едновременно извършване на една и съща дейност в един подотдел от двама и повече изпълнители.

    Когато участник подава оферта за повече от един обект, същият представя една оферта, като в заявлението за участие (Приложение №1) посочва номерата на обектите, за които участва. В този случай е необходимо участникът да докаже изискващите се технически възможности за обекта с най-голям брой персонал и техника от обектите, за които подава оферта за участие. Участникът следва да представи отделен плик с „Ценово предложение“ за всеки обект, за който е избрал да участва.

     16. Участниците нямат право да използват подизпълнители при извършване на дейностите по възложената услуга. Изискването по тази точка се поставя на основание правното предписание на чл. 13, ал. 2 от „Наредбата”, която разпоредба дава право на Възложителя да поставя ограничителни изисквания.     

17. Упълномощавам служителите на длъжност „деловодител” в Община Хисаря да приемат подадените от участниците документи за участие в открития конкурс и издават документ, на който е отбелязан входящият номер, дата и час на постъпване на офертата, както и да водят надлежен Регистър на постъпилите оферти.

18. Утвърждавамдокументацията за провеждане на открит конкурс за Обект № 2007, която е неразделна част от настоящата заповед.

19. Възлагамна Стоян Лаловски да организира публикуването на настоящата заповед, ведно с утвърдената тръжна документация най-малко в 15-дневен срок, преди крайния срок за подаване на офертите за участие в открития конкурс на интернет страницата на Община Хисаря. Настоящата заповед да се постави на видно място в сградата на Община Хисаря.

20. Определям лице за контакт при ОП „Общинско горско стопанство Хисаря“ – инж. Ангел Веселинов, тел. за контакти: 0886 185 598.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от публикуването й чрез ОП „Общинско горско стопанство-Хисаря” пред Административен съд – гр. Пловдив.Коментарите са затворени.

Анкети

К� 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.